FR | DE | EN | ES

Webmeester

Zoeken

KlinPsy

Klinische Psychologie

 

 

 

Thuispagina

Maatschappij

Opleiding

Onderzoek

Hulpverlening

Kwaliteitsbewaking

Bibliotheek

Patiënteninformatie

Wetgeving

Beroepsbelangen

U bent hier: Kwaliteitsbewaking Ø Ethiek

 

Ethiek

 

Deontologische codes psychologen

Deontologische codes andere gezondheidszorgberoepen

Relevante wetgeving
Specifieke ethische problemen

Informatiebronnen over ethiek

 

 

Deontologische codes psychologen

 

-          Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog (02.04.2014)

-          Deontologische code voor Belgische psychologen . Code de déontologie des psychologues belges

-          Ambtsgeheim en beroepsgeheim binnen onderwijs (clb) . Deontologische code voor de clb-medewerker

-          Ethische code van de Belgische School voor Jungiaanse Psychoanalyse

-          Beroepscode voor psychologen 2007 van het Nederlands Instituut van Psychologen

-          Code de déontologie des psychologues (France)

-          Ethical codes and ethical guidelines of the European Federation of Psychologists' Associations

-          Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct (American Psychological Association)

 

menu

 

Deontologische codes andere gezondheidszorgberoepen

 

-          Code van geneeskundige plichtenleer . Code de déontologie médicale

-          Commission de déontologie de l'aide à la jeunesse (Communauté française de Belgique)

-          Deontologische Code voor Verpleegkundigen in Belgie

-          Deontologische code van de Belgische Kamer van Deskundigen gelast met Gerechtelijke en Scheidsrechterlijke Opdrachten

-          Code van farmaceutische plichtenleer

-          Deontologie van de maatschappelijke assistenten (Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding)

 

menu

 
Relevante wetgeving

 

-          Strafwetboek: schuldig verzuim (Art 422bis), beroepsgeheim (Art458 en 458bis)

-          Nationale wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

-          CAO-81

-          Wet betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag

-          Wet betreffende de rechten van de patiënt

-          Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren

-          Wet betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen

-          Wet tot wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft

 

menu

 

Specifieke ethische problemen

 

 

Autisme

-          Recommendation CM/Rec(2009)9 of the Committee of Ministers to member states on the education and social inclusion of children and young people with autism spectrum disorders (Raad van Europa)

 

 

Bekwaamheid

-          De ethische regels ten aanzien van dementerende personen (Raadgevend comité voor bio-ethiek België-advies 14)

-          Het levensbeëindigend handelen bij wilsonbekwamen (Raadgevend comité voor bio-ethiek België-advies 9)

-          De problematiek van de sterilisatie van mentaal gehandicapte personen (Raadgevend comité voor bio-ethiek België-advies 8)

-          Sterilisatie en gedwongen sterilisatie van wilsonbekwamen (Jura Falconis 41/1)

-          "Informed consent" bij verwarde patiënten (Orde van geneesheren 1998)

-          De Rechtspositie van de Minderjarige in de Jeugdhulp

-          Recommendation Rec(2004)10 of the Committee of Ministers to member states concerning the protection of the human rights and dignity of persons with mental disorder (Raad van Europa)

-          Groeiremming bij kinderen met een zeer ernstige mentale handicap (Raadgevend comité voor bio-ethiek België – advies44)

-          Recommendation CM/Rec(2009)3 of the Committee of Ministers to member states on monitoring the protection of human rights and dignity of persons with mental disorder (Raad van Europa)

 

 

Beroepsgeheim

-          Het beroepsgeheim - Bijlage bij de Deontologische Code voor Psychologen

-          Adviesaanvragen, … aanvragen om getuigschriften - Bijlage bij de Deontologische Code voor Psychologen

-          Advies van de orde van geneesheren over de arts en de minderjarigen naar aanleiding van voorschrijven contraceptiva aan minderjarigen (1978) – Uitvoerige behandeling . Gelijkaardige vraag 1985

-          Beroepsgeheim en expertise (Orde van geneesheren-1985)

-          De openbare orde en het medisch geheim (Orde van geneesheren - 1987)

-          Getuigenis in rechte en medisch beroepsgeheim (Orde van geneesheren - 1987)

-          Brochure Medisch beroepsgeheim (Orde van geneesheren - 1991)

-          Medisch attest betreffende de geestestoestand van een persoon (Orde van geneesheren - 1997)

-          Tv-bewaking van geesteszieken (Orde van geneesheren - 1998) . vervolg

-          Beroepsgeheim in geval van niet-naleving van de probatievoorwaarden (Orde van geneesheren - 1998)

-          Onderhoud met de grootouders van een minderjarige patiënte (Orde van geneesheren - 2000)

-          Beroepsgeheim bij mishandeling (2002) zie ART 61 van de Code Orde van geneesheren

-          Het beroepsgeheim na (het) overlijden (van de patiënt) (Orde van geneesheren - 2004)

-          Het beroepsgeheim en aids – mededelingen aan de partner (Orde van geneesheren - 2007) . vervolg (2009)

-          Beroepsgeheim en testamentaire betwistingen (Orde van geneesheren – 2007)

-          Beroepsgeheim van gevangenisartsen (Orde van geneesheren – 2007)

-          Medisch getuigschrift voor aangifte van partnergeweld Orde van geneesheren – 2008)

-          Beroepsgeheim van gevangenisartsen ten aanzien van de leden van de Commissies van Toezicht (orde van geneesheren – 2008)

-          Medisch geheim tegenover de politiediensten in ziekenhuizen (orde van geneesheren – 2010)

-          Vraag om bijkomende informatie aan de behandelende arts door de RVA

 

 

Ethiek doceren

-           Recommendations for teaching ethics for psychologists (EFPA)

 

 

Forensisch Werk

-          Advies en expertise - Bijlage bij de Deontologische Code van Psychologen

-          The European psychologist in forensic work and as expert witness - Recommendations for an ethical practice (EFPA)

-          Beroepsgeheim en expertise (Orde van geneesheren – 1988)

-          Beroepsgeheim ‑ Medische expertises (Orde van geneesheren – 1992)

-          Onafhankelijkheid van de gerechtelijk deskundige (Orde van geneesheren – 2003)

-          Gezondheidszorg in penitentiaire inrichtingen (Orde van Geneesheren – 2008)

-          Fertiliteitsbehandelingen op verzoek van een gedetineerde (Raadgevend comité voor bio-ethiek België – Advies 46)

 

 

Gedwongen behandeling

-          Gedwongen behandeling bij gedwongen opname (Raadgevend comité voor bio-ethiek België)

 

 

Gehandicaptenbeleid

-          Rec(92)6E on a coherent policy for people with disabilities

-          Resolution ap (95) 3 on a charter on the vocational assessment of people with disabilities

-          Resolution ResAP(2001)1 on the introduction of the principles of universal design into the curricula of all occupations working on the built environment

-          Resolution ResAP(2001)3 Towards full citizenship of persons with disabilities through inclusive new technologies

-          Resolution ResAP(2005)1 on safeguarding adults and children against abuse

-          Recommendation Rec(2006)5 of the Committee of Ministers to member states on the Council of Europe Action Plan to promote the rights and full participation of people with disabilities in society: improving the quality of life of people with disabilities in Europe 2006-2015

-          Recommendation CM/Rec(2010)2 of the Committee of Ministers to member states on deinstitutionalisation and community living of children with disabilities

 

 

Immigranten

-          Beroepsgeheim in centra voor asielzoekers

-          Personen die onwettig in België verblijven – Beroepsgeheim –OCMW (Orde van geneesheren – 2009)

 

 

Inzagerecht dossier

-          Aanbevelingen van de Nationale Raad betreffende het bijhouden van elektronische medische databanken die nominatieve en identificeerbare gegevens bevatten (Orde van geneesheren – 2002)

-          Elektronisch medisch dossier (Orde van geneesheren - 2004)

-          Rechtstreekse inzage door de patiënt in zijn elektronisch medisch dossier (Orde van geneesheren – 2007)

-          De therapeutische exceptie (Raadgevend comité voor bio-ethiek België – advies 35)

-          Verzet van de patiënt tegen de inhoud van zijn medisch dossier (Orde van geneesheren – 2007)

-          Inzage door de patiënt in zijn medisch dossier opgesteld door een expertisearts (Orde van geneesheren - 2010)

 

 

Mishandeling

-          Het beroepsgeheim - Bijlage bij de Deontologische Code voor Psychologen

-          Aangifte kindermishandeling : de arts tussen wet en Code (Orde van geneesheren – 2010)

-          Het beroepsgeheim en de vrouwelijke geniotale verminkingen (Intact 2011)

 

 

Onderzoek

-          Ethische toetsing van onderzoek in bepaalde takken van de menswetenschappen (Raadgevend comité voor bio-ethiek België – advies 36)

 

 

Online-hulpverlening – Informatica – Internet

-          The provision of psychological services via the internet  and other non-direct means (EFPA)

-          Recommendation Rec(2004)17 of the Committee of Ministers to member states on the impact of information technologies on health care – the patient and Internet (Raad van Europa)

 

 

Ouders

-          Adviesaanvragen, … aanvragen om getuigschriften – Bijlage bij deontologische code van psychologen

-          De arts en de kinderen van niet-samenlevende ouders en de gewijzigde wetgeving terzake (orde van geneesheren – 1996)

-          Niet-samenlevende ouders – Artsenkeuze (orde van geneesheren – 2009)

-          Onderhoud met de grootouders van een minderjarige patiënte (Orde van geneesheren - 2000)

-          Medische zorg verstrekt aan minderjarigen – Instemming van beide ouders (Orde van geneesheren – 2010)

 

 

Patiëntenrechten

-          Overheidssite over patiëntenrechten

-          Het beroepsgeheim na (het) overlijden (van de patiënt) (Orde van geneesheren – 2004)

-          Informeren van de patiënt – Therapeutische exceptie – Toestemming voor een medische tussenkomst (Orde van geneesheren – 2004)

-          Verzet van de patiënt tegen de inhoud van zijn medisch dossier (Orde van geneesheren – 2007)

-          Overdracht van medische gegevens door een behandelend arts aan de voorlopige bewindvoerder van een patiënt (Orde van geneesheren – 2007)

-          Beroepsgeheim en testamentaire betwistingen (Orde van geneesheren – 2007)

-          Geldigheid van wilsverklaringen - Palliatieve zorg (Orde van geneesheren – 2007)

-          Recht op informatie over de gezondheidstoestand van een kind voor een ouder die het ouderlijk gezag niet uitoefent (Orde van geneesheren – 2008)

-          Medische zorg verstrekt aan minderjarigen – Instemming van beide ouders (Orde van geneesheren – 2010)

-          Keuze van de vertrouwenspersoon (Orde van geneesheren – 2010)

 

 

Plaatsing van kinderen

-          Recommendation Rec(2005)5 of the Committee of Ministers to member states on the rights of children living in residential institutions (Raad van Europa)

 

 

Rijbewijs

-          Beroepsgeheim ‑ Rijbewijs (Orde van geneesheren –1990) . Rijbewijs - Beroepsgeheim (1992) . Intrekking rijbewijs - Houding van de behandelende arts (1997) . Medische criteria voor rijgeschiktheid (1999)

-          Rijgeschiktheid van psychiatrische patiënten (Orde van geneesheren – 1999)

 

 

Rolverwarring

-          Multiple relationships and APA's new Ethics Code: values and applications (2004)

 

 

Sterven, Palliatieve zorg, Euthanasie

-          Recommendation 1418 (1999) Protection of the human rights and dignity of the terminally ill and the dying (Raad van Europa)

-          De wenselijkheid van een wettelijke regeling van euthanasie (Raadgevend comité voor bio-ethiek België – advies 1)

-          Euthanasie (orde van geneersheren – 2001)

-          Advies betreffende palliatieve zorg, euthanasie en andere medische beslissingen omtrent het levenseinde (Orde van geneesheren – 2003)

-          Het beroepsgeheim na (het) overlijden (van de patiënt) (Orde van geneesheren – 2004)

-          Geldigheid van wilsverklaringen - Palliatieve zorg (Orde van geneesheren – 2007)

 

 

Therapeutische relatie – conflict van morele standpunten

-         Robert Young: How are we to work with conflict of moral standpoints in the therapeutic relationship?

 

 

Voortplanting – fertiliteitsbehandeling - Abortus – Sterilisatie

-          Geslachtskeuze om niet-medische redenen (Raadgevend comité voor bio-ethiek België – advies 22)

-          De donatie van sperma en eicellen (Raadgevend comité voor bio-ethiek België – advies 27)

-          Voortplanting na het overlijden van de partner (Raadgevend comité voor bio-ethiek België – advies 28)

-          Zwangerschap voor een ander (draagmoederschap) (Raadgevend comité voor bio-ethiek België – advies 30)

-          Fertiliteitsbehandelingen op verzoek van een gedetineerde (Raadgevend comité voor bio-ethiek België – Advies 46)

-          Ethische aspecten van erfelijkheidsvoorlichting en prenatale diagnostiek (Erfocentrum)

-          Ethische aspecten van genetische screening (Erfocentrum)

-          Ethische aspecten van predictief onderzoek (Erfocentrum)

-          Sterilisatie en gedwongen sterilisatie van wilsonbekwamen (Jura Falconis 41/1)

-          De problematiek van de sterilisatie van mentaal gehandicapte personen (Raadgevend comité voor bio-ethiek België-advies 8)

-          Gedwongen behandeling (prikpil) bij gedwongen opname (Raadgevend comité voor bio-ethiek België)

-          Ethical problems in medically assisted procreation

-          Ethical and social aspects of genetic testing services: issues and possible actions

-          Kinderen (niet) toegelaten? (over voorspellend genetisch testen)

-          Draagmoeder (Orde van geneesheren – 2010)

 

menu

 

Informatiebronnen over ethiek

 

-          Universele verklaring van de rechten van de mens . Déclaration universelle des droits de l'homme . Allgemeine Erklärung der Menschenrechte . Universal Declaration of Human Rights

-          American Psychological Association Ethics Office

-          Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

-          Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

-          Ethics.be – het startpunt voor iedereen die interesse heeft in ethiek

-          Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht - KULeuven

-          The Netherlands School for Research in Practical Philosophy

-          Vereniging van Ethici in Nederland

-          Ethicsweb.ca presents applied ethics resources on WWW

-          Ethics updates

-          European Information Network - Ethics in Medicine & Biotechnology

-          Human Rights Library

-          Kennedy Institute of Ethics

-          Legal, Ethical, and Professional Issues in  Psychoanalysis and Psychotherapy

-          Books About Ethics (Metapsychology) (permanent geactualiseerd – voor Engelstalige literatuur)

 

menu

 

 

Dit is een Vlaamse webstek

www.klinpsy.com

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Flag_of_Flanders.svg/120px-Flag_of_Flanders.svg.png

 

16.05.2014

 

website stat