FR | DE | EN | ES

Webmeester

Zoeken

KlinPsy

Klinische Psychologie

 

 

 

Thuispagina

Maatschappij

Opleiding

Hulpverlening

Kwaliteitsbewaking

Bibliotheek

Patiënteninformatie

Wetgeving

Beroepsbelangen

 

U bent hier: Thuispagina Ø Onderzoek

 

Onderzoek

 

Overheidsinstanties

Onderzoekscentra

 

 

TIP !   Gebruik de zoekfunctie van uw browser om op deze pagina naar research-topics te zoeken.

          Gebruik Nederlandse, Engelse en Franse zoekwoorden.

 

Overheidsinstanties

 

 

-          Het Belgisch portaal voor onderzoek en innovatie

-          Instituut Samenleving en Technologie

-          Fonds voor wetenschappelijk onderzoek Vlaanderen

-          Direction générale opérationnelle de l'Économie, de l'Emploi et de la Recherche Wallonie

-          Research in Brussels

-          Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS

-          Federaal Wetenschapsbeleid

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu . Beleidsvoorbereidend en ondersteunend wetenschappelijk onderzoek (BOS)

-          Wetenschappelijk instituut Volksgezondheid

-          Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg

-          Hoge gezondheidsraad

-          Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

-          Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen NRZV

menu

 

Onderzoekscentra

 

Instituut Samenleving en Technologie

Ethische en sociale aspecten van genetisch testen in europa . Fertiliteitsbehandelingen: de realiteit voorbij de technologie . Cyberpesten bij jongeren in Vlaanderen . Web 2.0 De nieuwe sociale ruimte? . Jongeren en gaming . ICT en cultuurparticipatie .

FOD Volksgezondheid – wet. onderzoek

Patiëntveiligheid . Klinische paden . Baby Friendly Hospital Initiative . Preventie van ziekenhuiscriminaliteit

Federaal Kenniscentrum voor de volksgezondheid

KULeuven - Laboratory of Experimental Psychology (LEP)

Neural Correlates of mathematical processing . Typical and Atypical Cognitive development of mathematical abilities . Hemispheric differences in numerical representations . Cognitive neuroscience of mathematical abilities, numerical cognition and math education . Mechanisms of masked priming . Conscious and unconscious processing . Action and event perception . Object and scene perception . Transsaccadic information integration . Cognitive ergonomics and virtual reality . Cognitive neuropsychology and neuropsychiatry . False Memory . Prospective Memory . Amnesia . Bilingualism and Executive Control . Sound & Music Perception . Propositional reasoning . Experimental pragmatics . Language acquisition . Belief revision – Nonmonotonic reasoning . Decision making . Expertise – Problem solving . Probabilistic reasoning . Relational reasoning . Word Problems . symmetry perception . perceptual grouping . subjective contours . figure-ground organization . 2-D shapes and objects . 3-D shapes and objects . depth perception . contrast perception . visual perception in autism . visual perception and visual arts . The neural basis of shape perception . The neural basis of visual object and face categorization . How the human brain learns about faces and other objects . The neural basis of invariant object recognition . High-order visual perception in rodents . Visuospatial navigation in the brain

KULeuven - Centre for the Psychology of Learning and Experimental Psychopatho­logy (CLEP)

Memory and psychopathology . Associative mechanisms of fear . Indirect measures of attitudes . Occasion setting and modulation . Cue competition . Evaluative conditioning . Flavor preference . Observational learning . Implicit learning . Affective stimulus processing . Learning and conditioning in infant and adult humans . Cue competition . Fear and addiction . Stimulus-response compatibility tasks. Approach-avoidance tendencies in psychopathology . Depression . autobiographical memory . rumination . behaviour therapy . psychosis . neuropsychology

KULeuven - Research Group of Quantitative Psychology and Individual Differences

Bayesian statistics . Componential psychometrics . Formal models for personality . Hierarchical classes (HICLAS) and probability matrix decomposition models . Educational measurement . Empirical study of the arts . Individual differences in emotional appraisal, experience and dynamics . Diffusion models . Models for reaction time data . Clustering methods . Models for multiway and multiset data

KULeuven - Laboratory of Biological Psychology

General cognitive ability, hippocampal metaplasticity, and detection of neurocognitive impairment in murine models of Alzheimer's disease . Neuroplastic processes in cerebellum, hippocampus and striatum during different phases of visuo-motor learning . The cognitive neuroscience of object recognition and learning . The role of gene- and protein changes for input-specific synaptic plasticity . Glutamatergic processes underlying hippocampus-dependent neuroplasticity . Cellular mechanisms of proactive and retroactive interference . Visuo-motor learning and dynamic perception-action coupling

KULeuven - School Psychology and Child and Adolescent Development (SCAD)

psychosocial and academic development of children and adolescents in school . school transitions . risk and protective factors for children’s functioning in the school context . externalising behavioral problems, school liking and engagement, (academic) self-concept, and achievement . school-based interventions . preventing classroom problem behavior and improving teacher-child relationship . construction and psychometric evaluation of different psychodiagnostic instruments in the domain of school psychology . psychosocial development during adolescence . identity formation . parent-adolescent relationships, and internalizing problems . Latent Growth Curve Modeling . Latent Class Growth Analysis

KULeuven - Onderzoeksgroep Psycho­diagnostiek en psychopathologie (OPP)

KULeuven - Onderzoeksgroep psycho­therapie en dieptepsychologie

Psychologen en beroepsethiek . Lichaamsgerichte interventies in therapie . Depressie en tekort aan zingeving . Praktijkgeoriënteerd onderzoek: Leuvens Systematisch Case Study Protocol . Inloed van monitoring op de voortgang in psychotherapie . Personality and attachment research . Life stress research . Mentalization research . Psychotherapy research . Emotion research . Psychology of religion research . Kind- en gezinsdiagnostiek . Kinderpsychotherapie . Psychotherapie bij adolescenten . Gezinsbegeleiding en -therapie . Psychodynamiek van kind en gezin . Preventie en gezinsbegeleiding . Interculturele vraagstukken . emotionele ontwikkeling

KULeuven - Research Group Work, Organizational and Personnel Psychology - Onderzoeksgroep Arbeids- , Organisatie- en Personeels­psychologie

psychology of organizational change . understanding organizational change . job insecurity . employability . interpersonal aspects . leader- and followership . conflict management  . negotiation . organizational aspects . change management

psychologische aspecten van organisatieverandering . proces van organisatieverandering . jobonzekerheid . inzetbaarheid . leiderschap . conflictmanagement . onderhandeling . organisatieniveau . verandermanagement

KULeuven - Research Group on Health Psychology

psychology of physical symptoms . interoceptive processes that underly medically unexplained symptoms . Context-dependent perception of asthma symptoms . Dyspnea and anxiety . Idiopathic cough . emotion and respiratory behavior . psychophysiological functions of sighing . Anxiety, cerebral blood flow and neuropsychological complaints . Feedforward regulation of breathing . breathing patterns improving subjective well-being . interoceptive fear . fear response topography to interoceptive aversive stimulation . Interoceptive fear conditioning to respiratory stimuli . Pain-related fear and interoceptive conditioning . psychology of pain and disability . Predictable versus unpredictable pain . pain-related fear . Observational learning of fear of pain . interpretation of ambiguous facial expressions . Hyperarousal and primary insomnia . Association between psychological and cardiac functioning . Managing Stress

KULeuven - Center for Social and Cultural Psychology (CSCP)

Cognitive biases in social cognition . Self-enhancement and self-superiority beliefs . Inferences from verbal communica­tion .

Acculturation and intergroup processes among Belgians and cultural minority members in Belgium . National Identification and its Effects on Majority Group Attitudes towards Immigrants from Outside the EU and Support for Migration Policy, in Eight EU-States . Intergroup contact and resistance against ethnic minority groups: the role of acculturation orientations and intergroup emotions . Acculturation and Identity . Culture Parenting project: Parenting, academic achievement and health among children of Turkish immigrants . Minority school achievement: Ethnicity as barrier or resource? . Ethnic identity and religious mobilisa­tion of the European second generation . Inter-group contact and conflict and religious mobilisation . Perceived discrimination: Comparative measurement, context and consequences . Emotion and Motivation: A Socio-cultural Approach . Acculturation, and Biculturalism in Emotions . Cultural Differences in Emotions: A universal process model

UGent - Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie

Gezondheidspsychologie . Symptoomperceptie- en interpretatie: intrapersoonlijk en interpersoonlijk perspectief . Kwaliteit van leven, hinder, doelinterferentie . Relatie- en Gezinsstudies . Ontwikkelingsstoornissen . ADHD . autismespectrumstoornissen . Neuropsychologisch en linguïstisch functioneren . leerstoornissen . dyscalculie . dyscalculie . Leren . impliciete attitudes . automatische affectieve reacties . Automatische toewijzing van aandacht . Emotie en appraisal . Psychopathologie en Affectieve Neurowetenschappen

UGent - Department of Experimental Psychology

Word recognition . Dyslexia . bilingualism . word acquisition . sentence reading . Psycholinguistics . Language production . Reasoning in linear syllogisms . Categorization and knowledge representation . Number processing . Numerical cognition . Visual attention . Object recognition . working memory . Cognitive control . Voluntary inhibition of action . Neural correlates of cognitive control . Human computer interaction

UGent - Department of Data Analysis

Leren in een virtuele realiteit: virtueel experimenteren . elektronische Onderwijs-Leeromgeving voor probleemgestuurd Wiskunde- en Statistiek Onderwijs . Innovatieve elektronische leeromgeving voor gebruik in statistiek- en wiskunde-onderwijs

UGent - Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie (VOPSpsy)

Ontwikkelingspsychologie . normale psychologische ontwikkeling van mensen . factoren die een invloed hebben op het optimaal en psychopathologisch functioneren . optimaal leren, volharding, vitaliteit, en zelfwaarde . depressie, perfectionisme, relationele agressie, eetstoornissen . separatie-individuatietheorie . identiteitstheorie . zelf-determinatietheorie . prestatie-doel theorie . sociale domein theorie . cognitieve kwetsbaarheidsfactoren voor het ontwikkelelen van psychopathologie . de relatie met opvoeding, depressie en hechtingsproblemen . obese kinderen en eetgerelateerde problemen . psychosociale componenten van obesitas, de psychologische invalshoek binnen de behandeling van obese kinderen en predictoren van therapiesucces . persoonlijkheidstrekken . persoonlijkheidsontwikkeling .persoonlijkheidspathologie . persoonlijkheidsstoornis­sen . temperament . adaptieve en maladaptieve trekken . motivationele determinanten van besluitvorming . autoritarisme en sociale dominantie . Negatief Affect, Positief Affect en Fysiologische Hyperarousal . Ontwikkeling van internaliserende en externaliserende psychopathologie . Stabiliteit en verandering van persoonlijkheidspathologie . Sociale cognitie . Groeps­processen . politieke psychologie . racisme . behavioral ethics . leiderschap en macht . vertrouwen en herstellen van vertrouwen

UGent - Department of Personnel Management, Work and Organizational Psychology

HRM . Organizational Behavior . feedback interventions and processes in organizations . development of organizational strategies for stimulating proactive and innovative behavior . Proactive personality and proactive organizational behavior . Work motivation and retention of older workers . Cross-cultural organizational psychological research . stigmatization and hiring discrimination . workplace diversity . multimedia assessment . applicant perceptions

VUBrussel - Experimentele en Toegepaste psychologie

Biologische psychologie . sleep and waking states . sleep disorders . Sleepiness and traffic safety . Traffic noise and sleep

. Shift work . Quality of work life . Painful emotional experiences . Emotion regulation . Interactions between emotion and cognitive neurophysiological function . Stress and neuronal plasticity . Organizational Psychology . Interpersonal and organizational interactions. exchange relationships between employees and organizations . reward management . person-organization fit . psychological contract . Social Psychology . Social Cognitive Neuroscience . Cognitive Psychology . Cognitive control . Visual attention . Implicit learning . Parkinson's disease . Subliminal priming . Doping and maximal performance . Influence of psychoactive drugs on memory and learning . Research on meaurement of subjective beliefs . Measurement of subjective concepts such as Happiness . Information integration or how people built a general impression . Measurement invariance . Quality of research through the Internet

VUBrussel - Klinische en Levenslooppsychologie

Persoonlijkheid & persoonlijkheidsstoornissen . Dimensionale benaderingen van persoonlijkheid . Test validering . Samenhang tussen persoonlijkheidsstoornissen en andere vormen van psychopathologie en somatische problemen . Forensische psychologie . Atypische ontwikkeling & speciale opvoedingssiuaties . Cognitieve ontwikkeling & leerproblemen . Diagnostiek & behandeling in de gezondheidszorg

UHasselt - Onderzoeksgroep Gedragswetenschappen - Diversiteit (BSD)

Diversiteit . Diversiteitsmanagement en –beleid . Gehandicapten op de arbeidsmarkt . Gelijke kansen . Gender in werk en organisatie . Inclusie  . Ondernemers uit etnische minderheden . Onderwijs . Ongelijkheid . Oudere werknemers

UHasselt - Onderzoeksgroep Gedrags­wetenschappen - Gezondheidszorg (BSH)

(bedrijfs)economie . gezondheidszorg . incidentmelding . kosten-baten analyse . medische fouten . Patiëntveiligheid . risico-analyse . veiligheidscultuur . veiligheidsmanagement . ziekenhuizen

UCLouvain - Centre de neuroscience système & cognition (NeuroCS)

cognition numérique . coordination sensori-motrice . développement des fonctions cognitives . action et cognition . attention spatiale . plasticité sensorielle . troubles visuels . compréhension et la production du langage . système nociceptif . psychométrie et l’évaluation fonctionelle en réadaptation

UCLouvain - Développement psychologique et éducation

Adolescence . Apprentissages numériques . Attachement . Cognition sociale . Complexité cognitive et prise de décision . Développement moral . Développement religieux . Développement vocationnel . Difficultés scolaires . Education au sport . Formation et apprentissage . Formation entraîneurs . Haut potentiel . Intelligence . Motivation et engagement . Parentalité . Pédagogie universitaire . Qualité de l'enseignement . Régulation

UCLouvain - Cognition et neurosciences

Attention . Cognition incarnée . Cognition numérique . Cognition sociale . Cognition visuelle . Connaissances conceptuelles . Conscience . Dyscalculie développementale . Empathie, prise de perspective, théorie de l'esprit . Gestes manuels co-verbaux . Imagerie par Résonance Magnétique fonctionnelle (fMRI) . Neuropsychologie, dysfonctionnement cérébral, tests . neuropsychologiques . Neuropsychologie de l'enfant . Perception et action . Perception et reconnaissance des visages . Potentiels évoqués . Prise de décision . Réorganisation cérébrale post-lésionnelle . Stimulation Magnetique Transcranienne(SMT) . Tomographie par Emission de Positrons (TEP)

UCLouvain - Psychologie clinique et de la santé

Activité physique . Blessure . Comportement de prévention . Développement durable . Emotions . Empathie . Excès dus au sport . Gestion émotion . Inégalités de santé . Mémoire . Mobilité . Obésité . Optimisation de la performance . Personnalité . Prévention des accidents . Psychanalyse . Psychoendocrinologie . Psychopathologie cognitive . Psychothérapies . Relations conjugales . Santé . Sexologie clinique . Support social . Troubles de l'identité . Troubles de la symbolisation . Troubles du comportement . Utilisation de substances

UCLouvain - Comportement social, travail et société

Attitudes (objets, personnes, préférences, biais, comportement) . Cognition sociale (catégorisation, traitement visage) . Collectivité (comportements, mémoire) . Emotions (impact, régulation, partage, expression) . Interculturel (acculturation, religions comparées) . Méthodologie et statistique en Sciences du comportement . Négociations (conflits) . Organisations et entreprises (implication, justice sociale, diversité, support perçu, leadership) . Profiling psychologie . Psychologie politique . Relations intergroupes (stéréotypes, préjugés, discriminations, identités sociales) . Relations sociales . Religion (fondamen­talisme, valeurs, spiritualité, personnalité, émotions positives) . Travail (bien-être, vieillissement, attitudes, comportements, performance)

UCLouvain - Centre de recherche en santé et développement psychologique - CSDP

psychologie du développement . psychologie de la santé . psychopathologie et psychothérapie

 

UCLouvain - Centre Interdisciplinaire de Recherche Travail, État et Société

Action publique, construction des savoirs et prospérité . Travail, relations d'emploi et relations collectives . Conditions de travail, bien-être et diversité . Economie sociale, marché et politiques publiques

UCLouvain - Centre pour l'Etude du Comportement Social CECoS

Psychologie des organisations et des ressources humaines . Psychologie de la religion . Psychologie sociale . Psychologie du travail

UCLouvain - Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les Familles et les Sexualités (CIRFASE)

transformations familiales . dynamiques conjugales . sexualité plurielle . violences sexuelles

UCLouvain - Groupe interdisciplinaire de Recherche sur la Socialisation, l'Education et la Formation

Politiques éducatives et transformations des systèmes d'enseignement . Dispositifs, motivation et apprentissage . Parcours de vie, formation et profession

 

UCLouvain - Center for Psychology of Religion

personality psychology and religion . social and cross-cultural psychology of religion . psychology of religious development . clinical psychology of religion . interdisciplinarity with other sciences of religion

UCLouvain - Face categorizaton Lab

(Acquired) Prosopagnosia . Holistic Face perception - the composite face effect . Face inversion . Time course of face processing: the N170 . Functional neuroanatomy of face recognition . Same- and other-race faces . Face modularity and visual expertise . Role of surface information in object, face and scene recognition . Development of face recognition: newborns and children . Recognition of personally familiar faces . Top-down modulation of face and object perception . Eye gaze direction and spatial attention

UCLouvain – Devenir parent

déterminer l’impact de la naissance de l’enfant sur les traits de personnalité et les compétences émotionnelles des parents .
déterminer l’influence des compétences parentales sur le développement de l’enfant . aider les futures familles en difficulté lors de la venue de leur(s) enfant(s)

UCLouvain – H2M Children

H2M Children (Hard-t(w)o-Manage Children) . troubles de comportement tels que l’agitation, le manque d’obéissance, les colères, l’impulsivité et l’agressivité chez les jeunes enfants

UCLouvain – Psychologie appliquée

psychologie du sport et du coaching . les applications technologiques en éducation . la psychologie de la santé et du bien-être . la psychologie politique . l'analyse de contenu, d'image et d'opinion

UCLouvain - Psychopathology & Neurosciences

how the human brain perceives and recognises emotional stimuli and more particularly emotional faces . the nature of the cognitive deficits (attentionnal, perceptual and/or executive) present in various psychiatric pathologies (e.g. depression, anxiety, alcoholism)

UCLouvain -  Couples Lab

processus adaptatifs des couples

ULiège - Neuropsychologie

processus cognitifs complexes (mémoire, perception, langage) . structures cérébrales impliquées . Elaboration d’outils d’évaluation . rééducation neuropsychologique

ULiège - Neuropsychologie du Langage et des Apprentissages

relations entre langage, cognition et apprentissages . troubles du langage acquis . dyslexie . relations entre mémoire verbale à court terme et langage . personnes bilingues

ULiège - Neuroscience Comportementale et Psychopharmacologie

effets psychocomportementaux et les propriétés toxicomanogènes de psychotropes stimulants . Effets des "attentes" (expectations") sur les effets réels des psychotropes chez l’homme . Rôle des sites nicotiniques et benzodiazépiniques dans le fonctionnement attentionnel chez l’homme

ULiège - Psychologie clinique cognitive et comportementale

une meilleure compréhension des causes et des mécanismes en jeu dans les troubles psychologiques . troubles anxieux . troubles de l’humeur . troubles psychotiques . troubles alimentaires . troubles de la personnalité . dépendances . développement de nouvelles méthodes et de nouveaux programmes d’interventions psychothérapeutiques

ULiège - Psychologie cognitive

perception . mémoire . attention . langage . résolution de problèmes . prise de décision

ULiège - Psychologie de la personnalité et des différences individuelles

psychobiologie de la personnalité . réactivité émotionnelle . latéralité hémisphérique des émotions . régulation émotionnelle et personnalité . aspects psychophysiologiques de la personnalité . traitement de l’information émotionnelle. tests de personnalité

ULiège - Psychologie et pédagogie de la personne handicapée

déficience intellectuelle et/ou avec déficience neuro-motrice . intégration de la personne en situation de handicap . annonce de la déficience . dynamique de la famille faisant face à la problématique . intégration scolaire . insertion professionnelle . concepts d’estime de soi .construction d’identité personnelle . analyse et évaluation des pratiques éducatives en éducation spécialisée

ULiège - Psychologie quantitative

méthodologie scientifique en psychologie et en neurosciences . mise au point de plans expérimentaux et au traitement statistique des données . psychopharmacologie et plus particulièrement en alcoologie expérimentale

ULiège - Psychopathologie Cognitive

états psychopathologiques . leurs soubassements cérébraux . fonctionnement cognitif normal (langage, mémoire, fonctions exécutives, perception, attention), notamment dans ses relations avec la conscience, le " self ", l’émotion, le contrôle de l’action, la personnalité, et la communication interpersonnelle . développer de nouvelles méthodes thérapeutiques

ULiège - Ergonomie Cognitive et Intervention au Travail

processus cognitifs en situation . Analyse et prévention de l’erreur humaine dans les systèmes dynamiques et complexes . Ergonomie cognitive . Amélioration des conditions de travail et de la sécurité dans les entreprises 

ULiège - Psychologie Sociale des Groupes et des Organisations

harcèlement moral au travail . gestion et partage de connaissances . analyse des processus et le management par la qualité

 

ULiège – Service de Clinique systémique et psychopathologie relationelle

Approche systémique des nouvelles familles . contextes des troubles du comportement alimentaire . Test du Dessin des Contextes Alimentaires . processus de parentification . dynamiques fraternelles au sein des nouvelles familles . alliances parentales chez la famille homoparentale . dispositif « Trilogue Lausanne Play »

ULiège - Psychologie clinique de l'enfant et de l’adolescent

besoins psychologiques et éducatifs propres à l’enfant

ULiège - Psychologie clinique de l’adulte

fonctionnement psychique de l’individu normal et/ou pathologique par rapport à son histoire et son monde relationnel . dimension inconsciente du psychisme . processus de transformation psychique . relation d’interdépendance du psychologue et de son interlocuteur (ou de son patient) . compréhension de la souffrance psychique à travers la jonction de deux réalités, psychique et matérielle

ULiège - Psychologie de la délinquance et du développement psychosocial

processus de développement psychosocial spécifiquement des adolescents et jeunes adultes . analyse des processus d’inadaptation et de relégation sociale : marginalisation, déviance, délinquance, criminalité et toxicomanie . étude des processus d’insertion sociale et psychologique . description et l’analyse des formes d’intervention et de prise en charge (traitement, suivi, réinsertion, prévention) au niveau individuel, familial et institutionnel

ULiège -Valorisation des ressources humaines

bien-être au travail . compétences professionnelles

ULBruxelles - Laboratoire Cognition, Langage et Développement (LCLD)

Acquisition de la lecture et l'orthographe . La segmentation de la parole continue en mots . La reconnaissance des mots écrits chez le lecteur habile . Acquisition des fractions . Le développement de la cognition numérique . outil d’évaluation du niveau lexical en langue de signes . l'intégration audiovisuelles . apprentissage de la lecture et de l’orthographe . écriture chez l’enfant bilingue . Comparaisons inter-langues de l’acquisition de la lecture et de l’orthographe . traitements phonologiques chez les adultes atteints de surdité

ULBruxelles - Laboratoire de psychologie du travail et psychologie économique (LAPTÉ)

Psychologie du travail . ergonomie cognitive . Psychologie du personnel . gestion des ressources humaines . Méthodologie en psychologie appliquée . Psychologie économique . comportement du consommateur . Psychologie de l'environnement . Laboratoire d'utilisabilité . Bien-être au travail . travailleurs âgés . Implication et engagement au travail . Implication à l'égard du travail et à l'égard de l'organisation . Ergonomie pédagogique

ULBruxelles - Service d'Analyse des Données (SAD)

statistiques

ULBruxelles - Service de psychologie clinique et différentielle

structures d'accueil et d'assistance pour jeunes en difficulté . De la fragilisation à la rupture du lien social : approche clinique de la précarité et de l'exclusion sociale . ressources psychologiques de jeunes dans un contexte d'enfermement . mécanismes de l'emprise sectaire axée sur l'exploration des liens intersubjectifs auprès d'une population d'ex-membres de sectes . fonction des crises épileptiques et pseudo-épileptiques chez des sujets hospitalisés en centre neurologique spécialisé

ULBruxelles - Service de Psychologie du Développement et de la famille

vécu de la stérilité féminine et masculine . émergence du psychisme et transformation du lien . Naissance d'un enfant - naissance d'une famille . Image de soi, stéréotypes de genre et acquisition de la notion de temps chez les enfants de 5 à 9 ans . psychopathologie et développement normal de l'adolescence . rapport entre les tentatives de suicide à l'adolescence et la représentation des liens de filiation . adoption et construction identitaire . construction de l'identité féminine . problématique anorexique . Victimes d'attentats . Annonce de diagnostics graves en pédiatrie . Écoute et accompagnement des jeunes à haut potentiel

ULBruxelles - Unité de Psychologie des organisations (UPO)

Dispositifs d’action sociale institutionnelle . Performativité des dispositifs . Gouvernance des organisations et discours managérial

ULBruxelles - Psychologie sociale (UPS)

consensualisation des stereotypes . Mémoire collective . Conscience et prise de décision . Confirmation comportementale . Prise de décision dans le domaine alimentaire . Les processus de jugement et d'influence sociale impliqués dans la perception de la justice et de l'injustice dans les relations intergroupes . Mémoire et communication à propos d'agressions sexuelles . Processus d'élaboration de l'identité européenne . Influence de la catégorisation sociale sur les processus de réconciliation intergroupes . Les processus de construction des identités géopolitiques . Immigration et action politique . Réactions à la discrimination intergroupe . Influence de l'objectivation sur les attitudes sociales et les comportements associés aux agres­sions sexuelles . Le rôle des sites internet de réseaux sociaux dans la communication intergroupe et la mobilisation collective

ULBruxelles - Unité de recherche Conscience, Cognition et Computation

Relations entre conscience et apprentissage . Mesurer la conscience . Modélisation des mécanismes impliqués dans l'apprentissage de séquences . mesures directes et indirectes de l'apprentissage . Corrélats neuraux de la conscience et de la dynamique de l'apprentissage . Les dynamiques comportementales et cérébrales de la conscience . Modélisation de l'apprentissage de contingences disjointes . Mécanismes élémentaires de l'apprentissage statistique implicite et de la cognition sociale . Théorie de l'Esprit et Conscience de soi . Métareprésentation et conscience . Apprentissage implicite et vieillissement cognitif . Contrôle exécutif et conscience . Rôle de l'attention dans l'apprentissage, la mémoire et le contrôle cognitif . Effet d'un amorçage sur les choix alimentaires ultérieurs . Hypnose, suggestion non hypnotique et effet placebo . addiction à la pratique des jeux d'argent . apprentissage implicite . Effets temporels dans le traitement de l'information . Différences entre apprentissage de séquences continues et discrètes . La structuration de l'information en mémoire . Bases cérébrales des processus d'apprentissage et de consolidation à long terme de régularités séquentielles

ULBruxelles - Unité de Recherches en Neuropsychologie et Neuroimagerie Fonctionnelle

Influence de la latéralisation hémisphérique sur la dynamique des processus sommeil-dépendants de consolidation mnésique . Génétique du TDAH . Entendre lèvres et mains : Investigation neuroanatomique des traitements phonologiques chez les adultes atteints de surdité . activités cérébrales résiduelles chez les patients en état de conscience réduite . Processus sommeil-dépendants d'acquisition du langage dans la dysphasie développementale . Bases cérébrales des processus d'apprentissage et de consolidation a long terme de régularités séquentielles. Effets conjoints du mode d'apprentissage discret vs. continu et du sommeil post-apprentissage . Consolidation ou résistance à l'interférence ? . Trouble dépressif majeur, biais émotionnels et mémoire de travail

ULBruxelles - Unité de recherche en Neurosciences Cognitives (UNESCOG)

Unités psycholinguistiques impliquées dans la reconnaissance de la parole . L'influence des connaissances orthographiques sur les représentations de la parole . Conséquences d'apprentissages scolaires et de la litératie sur le langage et la cognition . Interactions audiovisuelles dans l'analyse de la scène spatiale et dans la parole . Perception de la parole chez des enfants sourds profonds congénitaux . Etude de l'évolution de la discrimination phonologique chez des bébés . Dyslexie de développement . Attention auditive et visuelle . agnosies auditives . Rééducation de l'attention divisée . Effets de généralisation dans la thérapie du manque du mot . Relations entre musique et langage . Relations entre représentations mentales des nombres et représentations mentales des notes de musique . Les relations fonctionnelles entre le traitement du langage et de la musique . Impact du ''goal activation'' sur les fonctions exécutives chez le sujet normal et le patient cérébrolésé . Effet du méthylphenidate à longue durée d'action sur les fonctions attentionnelles et exécutives dans le TDA-H . Conséquences du vieillissement sur le langage . l'enfant bilingue . Interactions entre nombres et espace . la maturation de la perception catégorielle du voisement, des couleurs et des expressions faciales chez l'enfant . amusie . Activité des neurones-miroirs en réponse à la parole et au chant . Etudes comparatives du ''Mild Cognitive Impairment'', de la maladie d'Alzheimer et du vieillissement normal

ULBruxelles - Unité de recherche en psychosomatique et en psycho-oncologie

Impact d'une intervention de groupe sur l'adaptation et l'auto-régulation émotionnelle de patientes atteintes d'un cancer du sein à la fin des traitements . Les Traitements en Oncogériatrie Clinique : Impact de l'Hospitalisation sur l'Autonomie Foncti­on­nelle, la Qualité et le Pronostic de Vie . Changements du métabolisme cérébral et déficits des fonctions exécutives associés aux traitements par chimiothérapie des lymphomes . Le confort décisionnel dans la prise en charge multidisciplinaire des pa­tients atteints d'un cancer . Le stress de communiquer avec les patients cancéreux et leurs proches . Développement de métho­des d'évaluation de la communication soignant-soigné . optimisation de la réponse aux besoins psychologiques des patientes traitées pour une affection cancéreuse du sein par un programme de formation à la communication destinée aux équipes de radiothérapie . Facteurs psychologiques interférant avec la rétention et la compréhension d'informations à contenu hautement émotionnel . Etude des besoins et de l'organisation la plus optimale du soutien psychosocial chez les patients oncologiques .  conséquences psychologiques de la guérison chez des patients ayant présenté une affection hématologique maligne

UMons - Service de Développement communautaire

co-éducation famille – école – société .  la résilience des enfants à haut potentiel .  la formation des professionnels au soutien aux jeunes à haut potentiel . la souffrance des travailleurs sociaux . les parcours de résilience .  l’éducation anté-natale

UMons - Développement humain et traitement des données

Genre et santé reproductive . Développement interculturel . Problématique de développement au Sud . Education au développement . Enseignement de la statistique

UMons - Métrologie et Sciences du langage

styles de parole . multilinguisme . le langage marqué par différentes pathologies . aspects évolutifs et pathologiques du langage chez les personnes vieillissantes .  aspects psychologiques, pédagogiques et psychosociologiques de groupes sociaux caractérisés par la présence, à des degrés divers, de pathologies du langage

UMons - Psychologie clinique systémique et psychodynamique

Thérapies familiales et systémiques . thérapies brèves . psychopathologie de la famille et du couple . évaluation des psychothérapies . Méthodes projectives . Psychologie psychodynamique et systémique  . Relation mère-bébé

UMons – Psychologie du travail

planification dans le contrôle de situations dynamiques . mécanismes de détection et de récupération des erreurs .  souffrance au travail et la dimension de genre . pénibilité ressentie des conditions de travail et l'âge . accessibilité à l'e-banking pour les non voyants

UMons – Sciences cognitives

Développement d'outils de remédiation cognitive . Outils cognitifs et plasticité cérébrale . Approche cognitive de la schizophrénie . Etude des prérequis à la notion de nombre . Troubles de l'apprentissage de la lecture

FUNDPNamur - Département de psychologie

Approches socio-économiques du handicap . Batterie d'Attention William Lennox . psychophysiologie du phénomène de stress . psychoacoustique . Handicap physique, qualité de vie et sexualité . parentalité des personnes déficientes mentales . Psychologie, Informatique et Handicap

 

 

 

Dit is een Vlaamse webstek

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Flag_of_Flanders.svg/120px-Flag_of_Flanders.svg.png

 

19.02.2011

 

website stat