FR | DE | EN | ES

Webmeester

Zoeken

KlinPsy

Klinische Psychologie

 

 

 

Thuispagina

Maatschappij

Opleiding

Onderzoek

Hulpverlening

Kwaliteitsbewaking

Bibliotheek

Patiënteninformatie

Wetgeving

 

U bent hier: Thuispagina Ř Beroepsbelangen

 

Beroepsbelangen

Statuut

Tewerkstelling

Geldelijke aspecten

 

 

 

 

 

Statuut

 

Dossiers

KlinPsy-dossier: Statuut

KlinPsy-dossier: De derde weg

KlinPsy-dossier: Psychologencommissie

KlinPsy-dossier: Procedure voor het verkrijgen van de titel van psycholoog in België

KlinPsy-dossier: Dienst Klinische Psychologie

 

 

Relevante teksten van de Vlaamse overheid

- Onderzoeksrapport eerstelijnspsycholoog (2009)

- Meer lijn in de eerste lijn. Syntheserapport Conferentie Eerstelijnsgezondheidszorg 2010

 

 

Relevante teksten van de Belgische overheid

- Advies betreffende de psychologische functie in het algemeen en psychiatrisch ziekenhuis (Nationale Raad van Ziekenhuisvoorzieningen)

- Psychotherapieën: definities, praktijk, erkenningsvoorwaarden (Hoge gezondheidsraad)

- Geďntegreerde behandeling van patiënten in het algemeen ziekenhuis (Hoge Gezondheidsraad)

- Advies m.b.t. de uitoefening van de nieuwe gezondheidszorgberoepen (Nationale Raad van Ziekenhuisvoorzieningen)

- Multidisciplinaire samenwerking voor eerstelijnsopvang van problemen inzake geestelijke gezondheid

- Geestelijke gezondheidszorg voor kinde­ren en jongeren: ontwikkeling van een beleidsscenario

 

 

Relevante teksten van de Europese overheid

- Improving the mental health of the population. Towards a strategy on mental health for the European Union. – Groen Boek van de Europese Commissie 14.10.2005

- Resolutie van het Europees Parlement over de verbetering van de geestelijke gezondheid van de bevolking - Naar een strategie inzake geestelijke gezondheid voor de Europese Unie 06.09.2006

- Resolutie van het Europees Parlement over de geestelijke gezondheid (28.01.2009)

- Richtlijn 2011/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg

- Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over De rol en toekomst van de vrije beroepen in de Europese civiele samenleving van 2020 (initiatiefadvies)

 

 

Publicaties

- Declaration on the European Standards of education and training in professional psychology – EuroPsy (EFPA)

- Training Standards for Psychologists specializing in Psychotherapy (EFPA)

- Carta Ethica or Charter of Professional Ethics for Psychologists (EFPA)

- Beroepsprofiel van de psychotherapeut in België

 

menu

Tewerkstelling

 

Dossiers

KlinPsy-dossier Tewerkstelling

 

 

Vacatures

Overheid:

Selor – Selectiebureau van de overheid

Jobpunt Vlaanderen

Staatsblad

 

Websites van beroepsverenigingen:

VVKP . Vacatures

BFP . Vacatures

 

Grote non-profit organisaties:

Zorgnet Vlaanderen . Vacatures

 

Arbeidsbemiddeling door de overheid:

EURES The European Job Motility Portal

VDAB Vlaamse Dienst voor ArbeidsBemiddeling . Werklinks van de VDAB

ACTIRIS Brusselse Dienst voor Arbeidsbemiddeling

FOREM le service public wallon de l'emploi et de la formation

 

Private werkbemiddelingsbureaus:

Careerjet

Hotjobs

Job@

Jobscareer

Monster

Vacature

 

Vacatures in Nederland:

NIP-Annonces

 

menu

 

Geldelijke aspecten

Loonschalen (salarisschalen, weddeschalen, barema's, loon)

afkondiging

publicatie

30-03-2001

31-03-2001

KONINKLIJK BESLUIT tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten

22-06-2001

02-10-2001

BESLUIT van de Regering tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren " sociale aangelegenheden " en " gezondheid " (wijzigingen van 23-12-2008 en 02-04-2012)

20-12-2001

23-01-2002

BESLUIT van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 18 juli 2001 betreffende de hulpverlening aan rechtsonderhorigen

18-12-2003

31-12-2003

BESLUIT van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode

22-04-2004

10-06-2004

BESLUIT van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen

04-07-2004

09-08-2004

KONINKLIJK BESLUIT waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot bepaling van de functieclassificatie en de loonvoorwaarden voor sommige sectoren van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector

19-07-2006

13-09-2006

KONINKLIJK BESLUIT waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeen­schap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vaststelling van de voorwaarden inzake arbeid, loon en loonindexering voor het personeel van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp gesubsidieerd door het Waalse Gewest

13-06-2008

11-07-2008

13 JUNI 2008. - KONINKLIJK BESLUIT waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot bepaling van de functieclassificatie en de loonvoorwaarden voor sommige sectoren van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest

27-10-2008

26-11-2008

KONINKLIJK BESLUIT waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vaststelling van de arbeids-, loon- en loonindexeringsvoorwaarden voor het personeel van de door het Waalse Gewest gesubsidieerde diensten voor gezins- en bejaardenhulp

16-12-2008

06-02-2009

KONINKLIJK BESLUIT waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de functieclassificatie, de loonschalen en uurlonen van de personeelsleden van de door de Franse Gemeenschapscommissie erkende en gesubsidieerde beschutte werkplaatsen

12-02-2009

29-04-2009

BESLUIT van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning, tegemoetkoming en subsidiëring van erkende ondernemingen met aangepast werk

28-06-2009

11-08-2009

KONINKLIJK BESLUIT waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden in de externe diensten voor bescherming en preventie op het werk en de gezondheidscentra

22-06-2010

18-08-2010

KONINKLIJK BESLUIT waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vaststelling van de voorwaarden inzake arbeid, loon en loonindexering voor het personeel van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp gesubsidieerd door de Franse en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

08-10-2010

14-12-2010

BESLUIT van de Vlaamse Regering houdende wijzigingen van de subsidiëring van de personeelskosten en kwalificatievereisten in de voorzieningen die erkend en gesubsidieerd zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

21-12-2010

21-01-2011

KONINKLIJK BESLUIT waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de loonvoorwaarden in de centra voor geestelijke gezondheidszorg

10-02-2011

25-02-2011

KONINKLIJK BESLUIT waarbij : a) wordt ingetrokken het koninklijk besluit van 22 juni 2010 tot algemeen verbindend verklaring van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomit voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vaststelling van de voor­waarden inzake arbeid, loon en loonindexering voor het personeel van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp gesubsidi­eerd door de Franse en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; b) alge­meen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomit voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeen­schap, tot vaststelling van de voorwaarden inzake arbeid, loon en loonindexering voor het personeel van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp gesubsidieerd door de Franse en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissies van het Brus­sels Hoofdstedelijk Gewest

24-02-2011

13-04-2011

BESLUIT van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeen­schap van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten bedoeld bij artikel 43 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd

24-02-2011

19-04-2011

BESLUIT van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 2004 houdende bepaling van de voorwaarden voor de erkenning van de private vormings- en vervolmakingsdiensten bedoeld bij artikel 54 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, en voor de toekenning van toelagen aan deze diensten

06-07-2011

25-08-2011

KONINKLIJK BESLUIT waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het geldelijke statuut van het personeel in het Waalse Gewest

17-11-2011

06-12-2011

BESLUIT van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden tot erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde begeleidingsdiensten inzake gezinsopvang

03-08-2012

23-10-2012

KONINKLIJK BESLUIT waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vaststelling van de voorwaarden inzake arbeid, loon en loonindexering voor het personeel van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd worden door het Waalse Gewest

03-08-2012

09.11.2012

KONINKLIJK BESLUIT waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de revalidatiecentra

18.10.2012

05.12.2012

BESLUIT van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 2004 houdende bepaling van de voorwaarden voor de erkenning van de private vormings- en vervolmakingsdiensten bedoeld bij artikel 54 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd

18.10.2012

11.12.2012

BESLUIT van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten bedoeld bij artikel 43 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd

05.12.2012

29.01.2013

KONINKLIJK BESLUIT waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de verhoging van de barema's in toepassing van het raamakkoord van 7 juli 2006 in de Duitstalige Gemeenschap

08.05.2013

18.07.2013

KONINKLIJK BESLUIT waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de loonvoorwaarden in de centra voor geestelijke gezondheidszorg

23.05.2013

28.11.2013

KONINKLIJK BESLUIT waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het geldelijk statuut van het personeel AAJ SASPE

14.08.2014

08.10.2014

BESLUIT van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren sociale aangelegenheden en gezondheid

28.03.2014

13.11.2014

KONINKLIJK BESLUIT waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de loonschaalverhoging op grond van het kaderakkoord van 19 mei 2011 in de Duitstalige Gemeenschap

08.10.2014

14.11.2014

KONINKLIJK BESLUIT waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het geldelijk statuut van het personeel

 

Wachtdiensten ten huize

 

Steeds meer wordt van de ziekenhuispsycholoog verwacht dat hij buiten de gewone werkuren oproepbaar is door het ziekenhuis. Veel regelgeving daaromtrent is ons niet bekend. Al evenmin zijn er afspraken of richtlijnen inzake vergoeding daarvoor. Het zou goed zijn als de beroepsverenigingen hieraan aandacht zouden geven.

Hieronder verwijzen we naar enkele wetteksten die mogelijks inspirerend kunnen werken voor de bepaling van een vergoeding.

18-10-2001

09-07-2002

Besluit 2001/549 van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de toepassing van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 12 juli 2001 tot wijziging van diverse wetten betreffende de subsidies toegekend in de gezondheids- en de welzijnssector en betreffende de wijziging van diverse toepassingsbesluiten betreffende de welzijns-, de gezondheids- en de gehandicaptensector en de sector van de socio-professionele inschakeling

26-09-2002

26-11-2002

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

18-09-2008

21-10-2008

Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen die een wachtdienst ten huize verzekeren

28-10-2009

30-10-2009

Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, die ten gevolge van een crisissituatie een wachtdienst dienen te verzekeren en/of onregelmatige prestaties dienen te leveren

 

Dossiers

KlinPsy-dossier: Psychologen en BTW

KlinPsy-dossier: Terugbetaling van prestaties van psychologen

 

menu

 

 

 

 

Dit is een Vlaamse webstek

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Flag_of_Flanders.svg/120px-Flag_of_Flanders.svg.png

 

26.12.2014

 

website stat