FR | DE | EN | ES

Webmeester

RSS

Zoeken

KlinPsy

Klinische Psychologie

 

 

 

Maatschappij

Opleiding

Onderzoek

Hulpverlening

Kwaliteitsbewaking

Bibliotheek

Patiënteninformatie

Wetgeving

Beroepsbelangen

De Maere

U bent hier: Thuispagina  Ø Nieuws Archief

 

 

Nieuws uit de psychologenwereld Archief

 

(Voor recent nieuws moet u de thuispagina raadplegen)

 

 

14.12.2017 Tarieven deskundigen arbeidsgerechten 2017

De tarieven voor 2018 van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, zijn in het staatsblad verschenen.

***

 

14.12.2017 Adviezen van het Belgisch Raadgevend Comité voor bio-ethiek

In 2017 werden er vijf adviezen gepubliceerd:

Advies nr. 69 betreffende experimenten en ander weten­schappelijk onderzoek bij gedetineerden

Advies nr. 70 betreffende de ethische aspecten van de niet-medische besnijdenis

Advies nr. 71 betreffende de praktijk van late zwangerschaps­afbreking om medische redenen

Advies nr. 72 betreffende de publieke sollicitatie van levende orgaandonatie

Advies nr. 73 betreffende euthanasie in geval van niet-terminale patiënten, psychisch lijden en psychiatrische aandoeningen

***

 

26.09.2017 Kamercommissie volksgezondheid over de terugbetaling geestelijke gezondheidszorg

In de Kamercommissie Volksgezondheid heeft minister De Block een aantal vragen beantwoord en andere vragen niet beantwoord inzake de terugbetaling geestelijke gezondheids­zorg. Blijkbaar zal de terugbetaling ten vroegste ingaan in het laatste trimester van 2018. De minister stelt dat het zal nodig zijn om via de netwerken voor geestelijke gezondheidszorg door te verwijzen en terug te verwijzen. Over de precieze organisatie is nog overleg lopende. Zie verslag vraag 14, pagina 21.

 

***

27.07.2017 Terugbetaling consult psycholoog

Tot op heden voorziet de overheid niet in een terugbetaling van de consulten bij een psycholoog. In het zomerakkoord wordt voorzien in een ‘betere’ terugbetaling van de raadple­gingen bij een klinisch psycholoog. Er wordt 22.5 miljoen euro voorzien. Er worden wel twee voorwaarden gesteld aan de terugbetaling: 1. Doorverwijzing van de huisarts. 2. Opgenomen in het globaal medisch dossier.

In de wetgeving betreffende de wettelijke regeling van de uitoefening van de klinische psychologie staat wel dat het gaat om ‘het gebruikelijk verrichten van autonome handelin­gen’, maar men probeert de klinisch psycholoog nu wel te paramedicaliseren via de terugbetaling. Op een moment dat men de toegang tot het globaal medisch dossier steeds verder openstelt voor allerlei instanties en er gepleit wordt voor het verplicht maken van het globaal medisch dossier, zal het wel belangrijk zijn om op te volgen wat dit ‘opgenomen in het globaal medisch dossier’ concreet betekent.

In de wet staat ook dat psychotherapie een behandelings­vorm is in de gezondheidszorg waarin men op een consis­tente en systematische wijze een samenhangend geheel van psychologische middelen (interventies) hanteert, die gewor­teld zijn binnen een psychologisch wetenschappelijk referen­tie­kader en waarbij interdisciplinaire samenwerking is vereist. Nu nog eens zien of psychiaters interdisciplinaire samenwer­king zullen vragen voor ze een psychotherapie opstarten. Of zal dat ook alleen gelden voor de psychologen?

***

 

16.06.2017 Aanpassing wetgeving titelbescherming

Sedert vandaag is de tekst van het wetsontwerp beschikbaar dat de regering op 14 juni voor spoedbehandeling heeft ingediend. Het betreft het Wetsontwerp tot aanpassing van diverse wetgevingen aan de richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, gewijzigd door de richtlijn 2013/55/EU. In het ontwerp staan wijzigingen inzake de erkenning van buitenlandse diploma’s.

***

 

15.06.2017 Benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Tuchtraad

In het Staatsblad verscheen vandaag het KB houdende benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Tuchtraad van de Psychologencommissie.

***

 

14.06.2017 Benoeming van de leden van de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen

Vandaag verscheen in het Staatsblad het KB houdende benoeming van de leden van de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen.

***

 

12.06.2017 Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen

De Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgbe­roepen heeft nu ook een vaste rubriek op de webstek van de FOD Volksgezondheid als een van de Advies- en Overlegor­ganen.

***

 

12.06.2017 Gerechtskosten in strafzaken

We zijn nu bijna halfweg 2017 en de tarieven voor de gerechtskosten in strafzaken voor 2017 zijn nog steeds niet gepubliceerd in het staatsblad en ook niet op de webstek van de Hoven en Rechtbanken van België. Op de webstek van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Gerechtelijke Genees­kunde kunnen we wel lezen dat zij begin februari een bericht hebben ontvangen van de FOD Justitie dat voor 2017 de tarieven van gerechtskosten in strafzaken dezelfde zijn als 2016 (=2013).

***

 

07.06.2017 Federale parlementaire vragen

In de Kamercommissie Volksgezondheid waren er vandaag vragen betreffende de stand van zaken met betrekking tot de oprichting van de federale raad voor geestelijke gezondheids­beroepen (vraag 3: pdf-pag 13) en ook betreffende de afschaf­fing van de permanente werkgroep Psychiatrie in het kader van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (vraag 7: pdf-pag 22).

 

***

07.06.2017 Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid 2017-2019

Op de webstek van het Vlaams Parlement werd de nota van de Vlaamse regering gepubliceerd met het Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid 2017-2019.

***

 

31.05.2017 Gerechtsdeskundigen

Vandaag verscheen in het Staatsblad de Wet van 19.04.2017 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdes­kundigen en tot oprichting van een nationaal register van beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken.
Er is ook de publicatie van het KB van 25.04.2017 tot vaststelling van de deontologische code van de gerechtsdes­kundigen in toepassing van artikel 991quater, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek

***

 

29.05.2017 Ombudsfunctie rechten van de patiënt

De Federale Commissie “Rechten van de patiënt” formuleerde op 19.05.2017 een advies: De ombudsfunctie zoals voorzien in de wet betreffende de rechten van de patiënt: naar een professionalisering, een statuut, een harmonisering van de praktijk in het belang van de kwaliteit van de zorg

***

 

15.05.2017 Terugbetaling psychologische eerstelijns­zorg

In de Federale Kamer werd een voorstel van resolutie over de terugbetaling van psychologische eerstelijnszorg inge­diend.

 

***

10.05.2017 Publicaties Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting publiceerde enkele gratis op te halen brochures. Onder meer:
- Kinderwens en ouderschap van personen met een verstandelijke beperking. Naar een gedeelde visie & goede praktijken.
- Praktische gids voor de familiale bewindvoerders

- Kwetsbare ouderen thuis ondersteunen. Lokale krachten bundelen

 

***

10.05.2017 Federale Raad Ziekenhuisvoorzieningen

De Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen publiceerde een advies inzake de samenstelling van de permanente werkgroep psychiatrie, die meteen ook een nieuwe naam zou krijgen: Permanente werkgroep geestelijke gezondheidszorg.

***

 

10.05.2017 Benoeming voorzitter Psychologen­commissie

Vandaag verscheen in het staatsblad het KB van 02.05.2017 houdende benoeming van de voorzitter van de Psychologen­commissie

 

***

05.05.2017 Nieuw wetsvoorstel psychotherapie

In de Kamer werd op 02-05-2017 volgend wetsvoorstel ingediend: Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorg­beroepen, teneinde een overgangsregeling in te stellen die de autonome uitoefening van de psychotherapie mogelijk maakt op basis van de erkenning van de vóór juli 2016 opgedane ervaring.

***

 

25.04.2017 Aanduiding representatieve beroeps­verenigingen voor federale raad GGZ-beroepen

Volgens artikel 68/3 §3 van de wet van 10 mei 2015 zal de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen samengesteld zijn uit 16 klinisch psychologen, 4 klinisch orthopedagogen en 8 artsen.

Op 28 oktober 2016 verscheen het KB tot vaststelling van de criteria voor beroepsverenigingen om als representatief te worden aangewezen.

Op 10 april 2017 werd het ministerieel besluit van 24 maart 2017 tot aanwijzing van de representatieve beroepsvereni­gingen gepubliceerd. Achtien verenigingen, waarvan 10 artsenverenigingen, werden erkend.

***

 

17.03.2017 Arrest Grondwettelijk Hof Psychotherapie

Het Grondwettelijk Hof heeft op 16.03.2017 een arrest geveld dat artikel 11 van de wet van 10.07.2016 vernietigt, enkel in zoverre deze niet voorziet in een overgangsregeling voor personen die vóór de inwerkingtreding van de wet de psycho­therapeutische praktijk uitoefenden.

***

 

17.03.2017 Hervorming KB78

Op 14.03.2017 heeft minister De Block en twee van haar kabinetsleden in de Kamercommissie Volksgezondheid een uitvoerige uiteenzetting gegeven over de hervorming van de gecoördineerde wet betreffende de uit­oefening van de gezondheidsberoepen.

***

 

07.03.2017 Kosten Psychologencommissie

Op 14.02.2017 verscheen in het staatsblad een ministerieel besluit dat uitwerking heeft vanaf 10.12.2016. Het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de administra­tiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de lijst van de psychologen van 65 euro voor 2017 werd goedgekeurd

***

 

24.02.2017 Competentieprofiel klinische psychologie

Na bijna twee jaar is er uiteindelijk ook een Nederlands­talige versie gepubliceerd van het Advies 9194 van de Hoge Gezondheidsraad betreffende Definitie en competentie­profiel voor de klinische psychologie in België. Beter laat dan nooit. Maar het blijft een dikke vette schande dat overheidsinstanties zoals de Hoge Gezondheidsraad en het Kenniscentrum voor de volksgezondheid die van de eerste tot de laatste cent betaald worden door het Belgische volk rapporten publiceren in een vreemde taal terwijl de eigen bevolking het moet stellen met een korte samenvatting of zoals nu een vertaling na twee jaar.

***

 

24.02.2017 Neuropsychologisch onderzoek

Er komt een nieuwe omschrijving voor RIZIV-prestatie­num­mer 477573. Dit nummer betreft het neuropsycho­lo­gisch onder­zoek met evaluatie van de cognitieve functies bij een patiënt met vermoeden van beginnende dementie. De voornaamste vernieuwing is wellicht dat de “gekwalifi­ceerd helper met bijzondere kennis in de neuropsychologie” nu vervangen is door “een psycholoog bevoegd in de neuro­psychologie”. De prestatie wordt nog steeds uitbetaald aan de neuroloog, psy­chi­ater of geriater. Zal dit nomen­clatuur­num­mer later aan de klinisch psycholoog-neuropsy­cho­loog uitbetaald worden eens de individuele erkenning van de klinisch psycholoog rond is?

***

 

16.02.2017 Kamercommissie Volksgezondheid over psychotherapie

Op 15.02.2017 werden in de Kamercommissie enkele vragen behandeld over de stand van zaken in verband met de wettelijke regeling van de uitoefening van de psychotherapie. (document pagina 4-7, pdf pagina 12-15)

***

 

16.02.2017 Hervorming eerstelijnszorg

De eerstelijnszorg in Vlaanderen (huisarts, apotheker, thuis­ver­pleegkundige, psycholoog, maatschappelijk werker) wordt gereorganiseerd. De burger met een complexe zorgvraag zal zich omringd weten, niet door allerlei afzonderlijke zorgaan­bieders, maar door een team met een zorgcoördinator, en zo nodig ook een externe casemanager. Patiëntenparticipatie, inclusief een klachtenregeling, krijgt een duidelijke plaats. En een nieuw Vlaams Instituut voor de Eerstelijn wordt de motor van de reorganisatie.

***

 

16.02.2017 Tabakologen  -  Effectiviteit

In het Vlaams parlement was er een schriftelijke vraag over de doelmatigheid en doeltreffendheid van tabakologen.

***

 

16.02.2017 Aanpak depressie en eerstelijnspsycho­logische hulp

Het initiatief van federaal minister De Block in verband met de aanpak van depressie vormde ook in het Vlaamse Parlement aanleiding tot bespreking.

***

 

13.02.2017 Aanpak van depressie

Minister De Block stelt de huisartsen een volledig ver­nieuwde richtlijn over de aanpak van depressie bij volwas­senen ter beschikking. De nieuwe richtlijn is een geactuali­seerde versie van de richtlijn Depressie bij volwas­senen: aanpak door de huisarts uit 2008. Ook de samenwerking met psychologen komt aan bod. Op de webstek van de ministeer kan men en tekst ophalen met de kernboodschappen.

***

 

09.02.2017 Nieuw Actieplan Geestelijke Gezondheid

Door de zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen meer bevoegdheden op vlak van geestelijke gezondheid. Dat en de stijgende zorgvraag zijn voor Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de aanleiding om een Actieplan voor Geestelijke Gezondheid uit te werken.

 

***

09.02.2017 Overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuissituatie

Voor 31 maart dient het jaarlijks tussentijdse standaardevalu­atieformulier aan het Riziv bezorgd te worden. Deze regle­men­tering, die dus ook kan betrekking hebben op klinisch psychologen, is te vinden in het KB van 27 maart 2012.

***

 

09.02.2017 Mantelzorgers van thuiswonende ouderen

Op de Webstek van de Koning Boudewijnstichting kan men gratis een publicatie bekomen over Mantelzorgers van thuiswonende ouderen.

***

 

01.02.2017 Beroep tot vernietiging bij Grondwettelijk hof.

Binnen de zes maanden na het verschijnen van de recente wet over de gezondheidszorgberoepen op 29.07.2016 kon men beroep indienen bij het grondwettelijk hof. Op de webstek van dit hof lezen we dat er op 31.01.2017 een aantal beroepen werden ontvangen betreffende artikel 11 en 12 van de wet in kwestie. Zie hangende zaken: tot hiertoe vier Franstalige verenigingen

***

 

23.01.2017 Klinische seksuologie

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde een advies over de klinische seksuologie. Ze verstrekt in dit advies een definitie, een beschrijving van de beroepsactiviteit en een competentie­profiel van de klinisch seksuoloog als een gezondheidszorg­beoefenaar in België.

***

 

06.01.2017 Erkenning Beroepskwalificaties.

De RICHTLIJN 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties werd in de Belgische wetgeving omgezet in de Wet van 12 FEBRUARI 2008. - Wet tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwali­ficaties. Ondertussen verscheen er een VERORDENING Nr. 1024/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende de administratieve samenwerking. Op 22.12.2016 werd in de Kamer het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van Eg-beroepskwalificatie aangenomen. Deze wet zet de richtlijn van 2005 en de verordening van 2013 gedeeltelijk om in Belgische wetgeving. Deze wetgeving is vooral van belang voor psychologen met opleiding in het buitenland. Bemerk dat artikel 17 betreffende de ‘gemeenschappelijke platforms’ (cfr Europsy-diploma) is opgeheven.

***

 

23.12.2016 Rookstopbegeleiding

Vanaf 01.01.2017 verandert het terugbetalingssysteem van de prestaties tabakologie.

***

 

22.12.2016 Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen

Er is een voorzitter en een ondervoorzitter van de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen aangeduid.

***

 

22.12.2016 Arrest grondwettelijk hof psychotherapie

Het grondwettelijk hof heeft op 22.12.2016 een uitspraak gedaan inzake het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van de artikelen 11 en 12 van de wet van 10 juli 2016. De tekst zoals die op 27.12.2016 in het Staatsblad gepubliceerd werd.

***

 

16.12.2016 Tarieven deskundigen arbeidsgerechten 2017

De tarieven voor 2017 van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, zijn in het staatsblad verschenen.

***

 

16.12.2016 Arrest grondwettelijk hof

Het grondwettelijk hof heeft op 14.12.2016 een uitspraak gedaan inzake het beroep tot vernietiging dat op 21.11.2014 was toegezonden betreffende enkele artikelen van de wet van 04.04.2014.

***

 

24.11.2016 Vacature voorzitter en plaatsvervangend voorzitter Psychologencommissie

In het Staatsblad verscheen een Oproep tot kandidaten voor het mandaat van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Psychologencommissie

***

 

24.11.2016 Uitoefening psychotherapie - stand van zaken

Op 16.11.2016 was er in de Kamercommissie Volksgezond­heid een gesprek over de stand van zaken in verband met de overgangsregeling inzake de uitoefening van de psycho­therapie na de recent gestemde wet inzake de geestelijke gezondheidszorgberoepen. (begin doc pag 12, pdf pag 18). Er werd ook een motie van aanbeveling ingediend, die kwam te vervallen nadat de eenvoudige motie vandaag in de plenaire vergadering werd aanvaard (doc pag 48,pdf pag 58).

***

 

23.11.2016 Criteria voor representatieve beroepsverenigingen

Het Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor beroepsverenigingen om als representatief te worden aangewezen in uitvoering van artikel 68/3, § 3, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 is verschenen.

***

 

23.11.2016 Beroep tot vernietiging bij het grondwettelijk hof

Bij het grondwettelijk hof werd een beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van de artikelen 11 en 12 van de recent goedgekeurde wet op de geestelijke gezondheids­zorberoepen ingediend.

***

 

23.11.2016 Kwaliteitsindicatoren in de geestelijke gezondheidszorg

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde haar advies 9204: Naar een algemeen kader voor de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren in de geestelijke gezondheidszorg in België.

***

 

23.11.2016 Deontologische code

De laatste tijd is er op de webstek van de Psychologen­commissie heel wat nuttige informatie te vinden voor het naleven van de deontologische code.

***

 

28.09.2016 Hervorming KB78

Na vijftig jaar zal het koninklijk besluit nr. 78 van 10 novem­ber 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorg­beroepen plaats maken voor een nieuw wettelijk kader dat de verdeling van de bevoegdheden binnen de gezondheidszorg zal hertekenen. Daarnaast wordt er ook ingezet op kwaliteits­garanties. Info op een nieuwe webstek.

***

 

05.09.2016 Dwanginterventies

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde een advies over Omgaan met conflict, conflictbeheersing en dwang­interventies in de geestelijke gezondheidszorg.

 

***

 

09.08.2016 Wettekst gezondheidszorgberoepen bijgewerkt

De tekst van de Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen van 10.05.2015 is bijgewerkt met de wet van 04.04.2014 en 10.07.2016 betreffende de uitoefening van de geestelijke gezondheids­zorgberoepen. Zie artikel 68.

***

 

02.08.2016 Reparatiewet gepubliceerd

In het Belgisch Staatsblad van 29 juli 2016 verscheen de wet van 10 juli 2016 die de geestelijke gezondheidszorgberoepen regelt. Naast de erkenning van de klinisch psychologen en de klinisch orthopedagogen, regelt de wet ook de uitoefening van de psychotherapie. De wet treedt in werking op 1 september 2016. De wettekst is opgevat als een correctie van de Wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorg­beroepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezond­heidszorgberoepen

***

 

08.07.2016 Informatie vanwege de Psychologen­commissie

Nu het wetsontwerp betreffende de gezondheidzorg­beroepen aangenomen is op 30 juni 2016 heeft de Psychologencommissie haar informatiebladzijde betreffende het werken als klinisch psycholoog en psychotherapeut aangepast.

***

 

01.07.2016 FOD Volksgezondheid publiceert infopagina

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu maakte vandaag een informatiepagina toegankelijk over de Geestelijke gezondheidszorgberoepen.

***

 

01.07.2016 Verslag stemming in parlement 30 juni.

Op pagina 77-80 (pdf-pagina 85-88) van het verslag kan men het verloop van de stemming lezen. Op pdf-pagina 112-118 kan men per volksvertegenwoordiger het stemgedrag nagaan.

***

 

30.06.2016 Wetsontwerp geestelijke gezondheidszorgberoepen goedgekeurd

Vanavond werd het wetsontwerp 1848 aangenomen in de Kamer met 79 stemmen pro, 30 contra en 18 onthoudingen op 127 aanwezige stemgerechtigden. Alle amendementen werden verworpen.

***

 

30.06.2016 Discussie in parlement

Gisteren was er in de plenaire vergadering van het federaal parlement een discussie over wetsontwerp 1848 betreffende de regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen (pagina 47-81 of pdf-pagina 53-87). Vandaag volgt de stemming.

***

 

21.06.2016 Tekst wetsontwerp

De tekst van het wetsontwerp betreffende de wijziging van de wettelijke regeling van de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen zoals die is aangenomen door de Commissie Volksgezondheid is gepubliceerd.

***

 

20.05.2016 Wetsontwerp over de de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen

Vandaag verscheen de tekst van de op 18 mei 2016 aangekondigde tekst van het Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid. Daarin staat de regeling van de nieuwe gezondheidszorgberoepen en van de uitoefening van de psychotherapie beschreven. Het zal puzzelwerk zijn om dit te bestuderen, want de tekst is opgevat als een wijziging van de wet van 4 april 2014. De regering vraagt de spoedbehandeling.

***

 

14.04.2016 Organisatie- en financieringsmodel voor de psychologische zorg

Het federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg publi­ceerde een rapport Organisatie- en financieringsmodel voor de psychologische zorg

***

 

07.04.2016 Dementie: wat mogen we niet vergeten?

De Hoge Gezondheidsraad heeft specifieke aanbevelingen uitgevaardigd over de diagnose van dementie, de gedrags­aspecten en de bijbehorende ethische kwesties.

***

 

07.04.2016 Plaatsvervangend voorzitter Franstalige Tuchtraad neemt ontslag

In het Staatsblad verscheen het KB van 18.03.2016 houdende ontslag van Thierry MOREAU als plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologen­commissie.

***

 

06.04.2016 De BelRAI-screener

De BelRAI-screener is een soort vragenlijst om te beoordelen wat iemand wel en niet meer kan en hoeveel zorg iemand nodig heeft.
Men is bezig met uittesten of alle voorwaarden vervuld zijn om dit instrument in te voeren in de zorgverzekering, de thuiszorg en de woonzorgcentra.
Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg beveelt BelRai ook aan voor de beoordeling van patiënten in de revalidatie.
Afgelopen maand is ook het decreet Vlaamse sociale bescherming goedgekeurd door de Vlaamse regering. De beoordeling met BelRAI zal op termijn een van de pijlers van de Vlaamse Sociale Bescherming worden.

***

 

24.03.2016 Binnenlandse adoptie

Vandaag verscheen in het Staatsblad het Besluit van de Vlaamse Regering van 19.02.2016 betreffende de bemiddeling, nazorg en inzage bij binnenlandse adoptie. In Art. 3 kunnen we lezen: “Een multidisciplinair team bestaat minstens uit drie leden, onder wie een maatschappelijk werker en een psycholoog of uit personen die gelijkwaardig zijn door ervaring……..”

***

 

24.03.2016 Dubbele diagnose

De Hoge gezondheidsraad publiceert enkele teksten en presentaties betreffende beleidsinterventies voor mensen met een dubbele diagnose (verstandelijke beperking en problemen op het vlak van de geestelijke gezondheid): advies 9203, pr1, pr2, pr3, pr4, pr5, pr6, pr7.

***

 

03.03.2016 Kamer: Motie van aanbeveling vervallen

Na de discussie op 24.02.2016 in de Kamercommissie Volks­gezondheid over de reglementering van de psychothe­rapie had de oppositie een motie van aanbeveling ingediend. Vandaag is in de plenaire Kamer de eenvoudige motie aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling. Zie pagina 83 van het verslag (pdf-pag 91).

***

 

03.03.2016 Geestelijke gezondheidszorg besproken in Vlaamse commissie Welzijn-Volksgezondheid-Gezin

Naar aanleiding van een vraag om uitleg over antidepressiva was er in de Commissie Welzijn-Volksgezondheid-Gezin van het Vlaams parlement een gesprek over tal van aspecten van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen.

***

 

24.02.2016 Discussie over de psychotherapie in de Kamercommissie Volksgezondheid

Vandaag was er in de Commissie Volksgezondheid van de Kamer een forse discussie over de nieuwe regeling betreffende de psychotherapie in het voorontwerp van wet dat nu voor advies bij de Raad van State ligt. Vooral de Franstalige opposi­tie­partijen lieten hun ongenoegen horen. PS en Ecolo dienden een motie van aanbeveling in. De discussie is te lezen vanaf pagina 25 van het verslag (pdf-pagina 31).

***

 

15.02.2016 Gerechtskosten in strafzaken

De tarieven voor 2016 worden behouden op deze van 2013.

***

 

05.02.2016 Reparatiewet Geestelijke gezondheids­zorgberoepen

Op voorstel van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de ministerraad vandaag enkele maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen. De aanpassingen aan de wet geestelijke gezondheidzorg zijn samen met een pakket andere maatregelen gebundeld in de wet diverse bepalingen inzake gezondheid. De wet gaat nu voor advies naar de Raad van State en wordt daarna besproken in het parlement.

***

 

23.12.2015 Tarieven deskundigen arbeidsgerechten 2016

De tarieven voor 2016 van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de ge­schillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicap­ten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloos­heids­verzekering en de regeling voor verplichte ver­zekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen zijn in het Staatsblad verschenen.

***

 

21.12.2015 Regeling geestelijke gezondheidszorg­beroepen

Na veertig dagen is het verslag gepubliceerd van de gedachte­wisseling in de Kamercommissie Volksgezondheid met de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorg­beroepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheids­zorgberoepen op 10 november 2015.

***

 

18.12.2015 Geestelijke gezondheid en werk

De Koning Boudewijnstichting publiceerde een gratis op te halen folder over dit onderwerp.

***

 

18.12.2015 Beleidsinterventies bij dubbele diagnose

De Belgische Hoge Gezondheidsraad verleent een deskundig advies over beleidsinterventies voor mensen met een dubbele diagnose (verstandelijke beperking en problemen op het vlak van de geestelijke gezondheid) in België.

***

 

18.12.2015 Dwang in psychiatrie

Op 11 december organiseerde de Hoge Gezondheidsraad een symposium over 'Dwang in psychiatrie: te gek voor woorden?' Naast de teksten en presentaties die aanklikbaar zijn vanuit het programma, publiceerde de Hoge Gezondheidsraad nu nog afzonderlijk enkele van de presentaties. New prospects for peace on the wards, De visie van ervaringsdekundigen op dwanginterventies, Dwang aan huis? Restrictieve maatregelen in de vermaatschappelijkte GGz

***

 

18.12.2015 Erkenning gezondheidszorgberoepen

Voorlopig zijn de klinisch psychologen er nog niet bij. Maar vanaf januari 2016 dienen de gezondheidszorgers zich te wenden tot het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid voor een aanvraag tot erkenning.

***

 

18.12.2015 Rechten van de patiënt

De federale overheid is een campagne gestart om de wet op de patiëntenrechten beter bekend te maken bij het publiek. Er is onder meer een brochure en een reeks korte video's.

***

 

04.12.2015 De 'reparatiewet'

In de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement was er een vraag om uitleg over de 'reparatiewet' van federaal minister De Block betreffende de regeling van de geeste­lijke gezond­heids­beroepen.

***

 

30.11.2015 Kosten Psychologencommissie

Het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de administratiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de lijst van de psychologen van 50 euro voor 2016 werd goedgekeurd.

***

 

27.11.2015 Mobiele Teams projecten artikel 107

De Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen publiceerde een advies inzake de medische activiteiten in de mobiele teams van de projecten artikel 107.

***

 

27.11.2015 Commissie Volksgezondheid

Op 10 november, precies 48 jaar na de afkondiging van KB78, heeft minister De Block haar ontwerp van herstelwet voorgesteld in de commissie Volksgezondheid. Normaal verschijnt het verslag van commissievergaderingen nog dezelfde dag, hooguit de volgende dag, op de webstek van de Kamer. Tot op heden is het verslag niet gepubliceerd. Wanneer de overheid tekortschiet in haar informatieopdracht dient de burger te puzzelen met de stukjes informatie die betrokken partijen publiceren. Er is een verslag van de Gestaltthera­peuten, van volksvertegen­woor­digster Muylle, Psychothéra­peutes, l'Avenir, Plate-forme des Professionnels de la Santé Mentale.

***

 

18.11.2015 Problemen tussen jongeren, ouders en hulpverleners

Vlaanderen lanceert een campagne om problemen tussen jongeren, ouders en hulpverleners bespreekbaar te maken.

***

 

18.11.2015 Zorg voor verslaafden

Vlaanderen wil zorg voor verslaafden op brede manier aanpakken. Volgens een visietekst de sleutelwoorden "geïntegreerd" en "herstelgericht".

***

 

11.11.2015 Hoge Raad voor deontologie

In 2006 schreven Van Krunkelsven en Van de Casteele (Open VLD) een wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de gezondheidszorgberoepen en tot vaststelling van de algemene beginselen voor de oprichting en de werking van de Orden van de gezondheidszorgbe­roe­pen. Het werd goed­gekeurd in de Senaat en overge­zonden naar de Kamer waar het gesneuveld is over een communau­tair probleem (Brabantse artsen). Naar aanleiding van een geval van seksueel grensover­schrijdend gedrag door een arts kwam het wetsvoorstel Van Krunkelsven in 2012 weer in het nieuws en een maand later dienden Mw Detiege en Dhr Bonte van de Sp.a dan een wets­voorstel in dat geïnspireerd was op het voorstel Van Krunkelsven – Van de Casteele. Nu dienen de socialisten en de PTB opnieuw een wetsvoorstel in: Wetsvoorstel tot opheffing van de Orde der artsen en de Orde der apothekers en tot oprichting van een Hoge Raad voor deontologie van de gezondheids­zorg­beroe­pen.

 

***

 

10.11.2015 Terugbetalingen in de gezondheidszorg

De Koning Boudewijnstichting publiceerde een gratis binnen te halen brochure over Terugbetalingen in de gezondheids­zorg: een agenda voor verandering.

***

 

10.11.2015 Beroepsgeheim en artikel 12 van de deontologische code van de psychologen

Op haar webstek verduidelijkt de Psychologencommissie hoe artikel 12 van de deontologische code van de psycholoog moet geïnterpreteerd worden.

***

 

29.10.2015 Evaluatie oordeelsbekwaamheid bij euthanasie bij minderjarigen

Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de wet die euthanasie voor een minderjarige mogelijk maakt, grondwettig is op voor­waarde dat de eindverantwoordelijkheid voor de evaluatie van zijn oordeelsbekwaamheid bij de kinder- en jeugdpsychiater of bij de psycholoog ligt.

***

 

29.10.2015 Hommeles in Francofonië

De reacties op de problemen met de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen zijn totaal anders bij de Fransta­ligen dan bij de Nederlandstaligen. We geven de schakels naar enkele Franstalige webstekken en fora. Mieux-être. Guide-Social (psychothérapie). Le Psychologue. Guide-social (psychologues).

***

 

29.10.2015 Psychologen not amused met resolutie N – VA

De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen reageerde met een persmededeling die door heel wat kranten werd overgenomen.

***

 

27.10.2015 Terugbetaling behandelingen door klinisch psychologen

Vier N-VA-volksvertegenwoordigers hebben in de Kamer een voorstel van resolutie ingediend over de behandelingen door klinisch psy­chologen en het aanpassen van de vergoedings­voorwaarden voor antidepressiva. Er wordt terugbetaling gevraagd voor consultaties bij de klinisch psycholoog na doorverwijzing van de huisarts.

***

 

26.10.2015 Zilverzachte zorg

De Koning Boudewijnstichting publiceerde een gratis brochure over Zilverzachte zorg. Zorg dragen voor kwetsbare ouderen.

***

 

26.10.2015 (Niet-)Opvolging zelfmoordpogingen

In de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams parlement was er op 13 oktober 2015 een uitvoerige gedachtewisseling over suïcidepreventie.

***

 

13.10.2015 Psychotherapeuten beginnen zich te roeren

Het integrale verslag van de bijeenkomst van de commissie Volksgezondheid van 06.10.2015 is vandaag gepubliceerd. (zie pag 39 van het document, pdf-pag 47). Ondertussen groeit de onrust bij de psychotherapeuten. Zie open brief van de integratieve therapeuten en La Libre Belgique voelt de pols van de Franstalige psychotherapeuten. Op 10 november zal de minister haar ontwerp van herstelwet voorstellen in de commissie Volksgezondheid.

***

 

05.10.2015 Wetgeving geestelijke gezondheidszorg

Op 02.09.2015 publiceerde de BFP een bericht waaruit bleek dat er belangrijke wijzigingen op til zijn in de wet op de GGZ – beroepen. Nu het federaal parlement weer op gang komt na het zomerreces zijn er op 06.10.2015 in de Kamercommissie Volksgezondheid vragen over de stand van zaken (vraag 34).

***

 

02.10.2015 Centra Geestelijke Gezondheidszorg

Het Agentschap Zorg en Gezondheid publiceerde cijfers over centra voor geestelijke gezondheidszorg.

***

 

02.10.2015 Indicatoren voor de geestelijke gezondheidszorg

Verschillende beroepsfederaties uit de geestelijke gezond­heidszorg werkten de afgelopen jaren samen met de Vlaamse overheid aan de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor de Vlaamse geestelijke gezondheidszorg.

***

 

20.09.2015 Franstalige Klinische Psychologen

Nadat op 24.04.2015 de statuten werden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, is er op 25.09.2015 de eerste algemene vergadering van de Union Professionnel­le des Psychologues Cliniciens Francophones.

***

 

31.08.2015 Bescherming van de persoon van de geesteszieke

De Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen publiceerde een advies inzake opmerkingen op de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke. Er is een begeleidend schrijven.

***

 

31.08.2015 Definitie van en competentieprofiel voor de klinische psychologie in België

De Hoge Gezondheidsraad van België (waar Vlamingen thuis zijn) publiceerde zijn rapport: Definition of and competency profile for clinical psychology in Belgium. This report aims at providing clinical/health care psychologists with specific recommendations on definition and profile of competencies.

A clinical/health care psychologist in Belgium is a professional practicing clinical /health care psychology, defined as: ”the autonomous development and application of theories and methods of scientific psychology in the promo­tion of health, in the psychological screening, diagnosis and assessment of health problems, and in the prevention, the management and the treatment of these problems in people”.

***

 

31.08.2015 Uitsluiting en geestelijke gezondheid

De Koning Boudewijnstichting publiceert een brochure over Uitsluiting en geestelijke gezondheid: de kip en het ei -

De toegang tot de geestelijke gezondheidszorg verbeteren voor kwetsbare groepen.

***

 

31.08.2015 Sociale Zekerheid

De FOD Sociale Zekerheid publiceerde een nieuwe editie van haar brochure "Sociale Zekerheid - Alles wat je altijd al wilde weten".

***

 

04.08.2015 Psychologen en foltering

De European Federation of Psychologists’ Associations is diep geschokt door de conclusies van het Hoffman Rapport over de betrokkenheid van de APA functionarissen en Amerikaanse psychologen bij marteling.

***

 

28.07.2015 Tuchtraad Psychologencommissie

De heer Thierry Moreau, advocaat aan de balie van Waals-Brabant, wordt benoemd voor een termijn van zes jaar tot plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie.

***

 

28.07.2015 Hoge Gezondheidsraad

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde zijn Jaarverslag 2014. Het advies 9194 over de definitie en competentieprofiel van de klinisch psycholoog staat nog steeds niet op hun webstek. De Raad werkt overigens ook nog aan adviezen over dubbele diagnose, gedwongen interventie in de psychiatrie en kwaliteitsmeting in de geestelijke gezondheidszorg.

***

 

23.07.2015 Prospectief en programmageöriënteerd financieringssysteem Geestelijke Gezondheidszorg

De Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen publiceerde een Gezamenlijk advies van de afdelingen “programmatie en erkenning”, “financiering” en “de permanente werkgroep psychiatrie” inzake een prospectief en programmageöriën­teerd financieringssysteem.

***

 

15.07.2015 De wet van 04.04.2014

Op 14.07.2015 waren er in de Kamercommissie Volksge­zondheid enkele vragen over de stand van zaken met betrekking tot de erkenning van psychologen, orthope­dagogen en psychothera­peuten. (vraag 3, pdf-pag 11-14)

***

 

15.07.2015 Hervorming eerstelijnsgezondheidszorg

In het Vlaams Parlement was er een Vraag en Antwoord betreffende de Hervorming van de eerstelijnsgezondheids­zorg.

***

 

15.07.2015 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019

Minister Homans heeft haar Vlaams Actieplan Armoede­bestrijding 2015-2019 ingediend.

***

 

13.07.2005 Aanpassing wetgeving psycholoog aan Europese richtlijn.

Op pagina 20 van het Nationaal Hervormings-programma 2015 lezen we: "De richtlijn betreffende de erkenning van beroeps­kwalificaties moet tegen 18 januari 2016 worden omgezet. De dossiers met betrekking tot de beroepen van architect, auto-expert, boekhouder-fiscalist, landmeter-expert, psycho­loog en vastgoedmakelaar zijn momenteel in behandeling. De wet tot bescherming van de titel van psycholoog werd uitge­breid (on­der­werping aan de deontologische regels, jaarlijkse vast­stel­ling van de administratieve kosten en jaarlijkse update van de lijst met psychologen)." Het betreft hier richtlijn 2005/36/EG die gewijzigd werd door richtlijn 2013/55/EG. Misschien kan men dan ook eens de wet inzake titelbescher­ming aanpassen aan de BAMA-structuur, zodat ook de Frans­ta­lige masters in de psychologie in orde zijn als ze zich psy­choloog noemen.

***

 

13.07.2015 Medisch beroepsgeheim

De orde van geneesheren publiceert een advies betreffende de eerbiediging van het medisch geheim wanneer de arts verneemt dat zijn patiënt het slachtoffer was van een misdrijf. Terloops herinneren we aan Artikel 61 van de Code van Medische plichtenleer waarin de artsen hun code hebben aangepast aan Artikel 458bis van het strafwetboek. Dit in contrast met Artikel 12 van de Deontologische code van de psychologen, dat dringend moet herbekeken worden.

***

 

13.07.2015 Verklarende factoren met betrekking tot de stijging van het aantal invaliden

Het RIZIV publiceert een studie betreffende de periode 2004-2013, zowel voor de werknemersregeling als voor de regeling der zelfstandigen

***

 

13.07.2015 Terugbetalingen in de gezondheidszorg

De Koning Boudewijnstichting publiceert het verslag van een werkvergadering van deskundigen, betrokkenen en beleids­makers over de problematiek van terugbetalingen in de gezondheidszorg.

***

 

13.07.2015 Solidariteit en het recht op gezondheids­zorg

De Koning Boudewijnstichting publiceert een rapport met een discoursanalyse van het Burgerlabo over de terugbetaling van behandelingen in de gezondheidszorg. Het handelt over een beter gebruik van de middelen in de gezondheidszorg. Er is ook een tekst over de criteria die burgers belangrijk vinden voor terugbetaling in de gezondheidszorg.

***

 

09.07.2015 Kamer van Beroep Psychologencommissie

Dhr. Sébastien HUMBLET, advocaat aan de balie van Namen, wordt benoemd voor een termijn van zes jaar tot voorzitter van de Franstalige Kamer van de Raad van Beroep van de Psychologencommissie.

***

 

08.07.2015 Online hulpverlening

In de Vlaamse parlementscommissie voor Welzijn, Volksge­zondheid en gezin waren er vragen om uitleg en een gedachtewisseling over onlinehulpverlening.

***

 

08.07.2015 Pilootprojecten ziekenhuisfinanciering

De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, heeft een plan van aanpak voor de hervorming van het ziekenhuislandschap en de ziekenhuisfinanciering uitgewerkt. Nu vraagt ze de sector om thema's voor pilootprojecten.

***

 

08.07.2015  Dagbehandeling voor eetstoornissen

De  Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen publiceerde een Advies over het pilotproject "Dagbehandeling voor eetstoornissen (anorexia nervosa, boulimie, binge eating)"

***

 

08.07.2015 Wachttijden Centra Geestelijke Gezond­heidszorg

Via een schriftelijke parlementaire vraag met antwoord krijgen we inzage in de cijfers. Het thema werd ook besproken in de plenaire vergadering van 24.06.2015.

***

 

08.07.2015 Proeftuin woonzorg in de geestelijke gezondheidszorg

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, lanceert een oproep voor proeftuinen woonzorg in de geestelijke gezondheidszorg. Deze oproep richt zich tot ieder die zich wil inzetten om een flexibele woonzorg op maat te bieden aan langdurig psychiatrische patiënten.

***

 

08.07.2015 Respecteren mediarichtlijnen cruciaal voor de preventie van zelfdoding

De richtlijnen zijn ruimer dan enkel het vermelden van de Zelfmoordlijn 1813.

***

 

24.06.2015 Tuchtraad Psychologencommissie

Bij KB wordt Dhr Jean-Pierre DARDENNE, advocaat aan de balie van Luxemburg, benoemd voor een termijn van zes jaar tot voorzitter van de Franstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie.

***

 

23.06.2015 Geestelijkegezondheidszorgbeleid voor

kinderen en jongeren

Op 26 mei was er in de Kamer van volksvertegenwoordigers een gedachtewisseling met de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over het nieuwe geestelijkegezond­heids­zorgbeleid voor kinderen en jongeren. Het verslag is ondertussen gepubliceerd.

***

 

09.06.2015 Interne geriatrische liaison teams

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg publi­ceert een studie over de interne geriatrische liaison teams.

***

 

09.06.2015 Praktijkgerichte klinische studies

Vele vraagstukken in de gezondheidszorg worden niet in klinische studies onderzocht door de farmaceutische industrie, terwijl ze toch een groot maatschappelijk belang hebben. Zo zijn er weinig studies waarbij een geneesmiddel wordt vergeleken met een ander type behandeling (bijvoorbeeld een vergelijking tussen de werking van antidepressiva en van psychotherapie). In een nieuw onderzoeksrapport komt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) tot de conclusie dat het financieren van zulke studies met publieke middelen een zeer nuttige investering zou zijn.

***

 

09.06.2015 Kwaliteitsmetingen in ziekenhuizen

Centrale website zorgkwaliteit.be toont patiënten de resultaten van kwaliteitsmetingen in ziekenhuizen.

***

 

09.06.2015 Online hulpverlening in Vlaanderen

Vlaams Minister Vandeurzen schakelt versnelling hoger inzake onlinehulpverlening. Ook de recent vernieuwde webstek van ‘Fit in je Hoofd’ heeft een interactieve tool gericht op zelfhulp en coaching.

***

 

09.06.2015 Tuchtraad van de Psychologencommissie

Dhr. Willem VAN BETSBRUGGE, advocaat aan de balie van Leuven, wordt benoemd voor een termijn van zes jaar tot plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie.

***

 

 

01.06.2015 Hervormingstraject eerstelijnsgezond­heids­zorg

De Vlaamse overheid wil de eerstelijnsgezonds­heidszorg hervormen en start het hervormingstraject. De hervorming zal gebeuren in een participatief traject met alle betrokkenen, en dus ook met de gebruikers. Het zal belangrijk zijn dat de psychologen de boot niet missen.

***

 

01.06.2015 Vermaatschappelijking van de zorg

Het Belgisch Raadgevend Comité voor bio-ethiek formuleerde haar Advies nr. 61 van 9 maart 2015 betreffende de vermaatschappelijking van de zorg

***

 

01.06.2015 Kamer van Beroep Psychologencommissie

De heer Anthony THOMAS, advocaat aan de balie van Antwerpen, werd benoemd voor de functie van voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van Beroep van de Psychologen­commissie.

***

 

22.05.2015 "Informatie delen is gezond"

De overheid start een informatiecampagne over de elektronische en beveiligde uitwisseling van onze medische gegevens tussen de verschillende zorgverleners.

***

 

22.05.2015 Werk in de zorg- en welzijnssector

Het Vlaams ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin publiceerde een nieuw actieplan dat gericht is op de tewerk­stelling in de zorg- en welzijnssector.

***

 

22.05.2015 Evidence in de gezondheidszorg

Het Metaforum van de KULeuven publiceerde een nieuwe visietekst met als titel "Gezondheid en gezondheidszorg: iedereen expert?". Een overzicht van de visieteksten die het Metaforum de laatste jaren publiceerde is hier te vinden.

***

 

15.05.2015 Cognitief gedragstherapeut voor CVS

Cognitief gedragstherapeuten kunnen in hun praktijkkamer buiten een ziekenhuis of centrum, behandelingszittingen realiseren voor patiënten met CVS (Chronisch vermoeid­heidssyndroom), die de ziekenfondsen terugbetalen.
Indien u, als therapeut, aanvaard wil worden als cognitief gedragstherapeut voor CVS moet u een aanvraagdossier indienen bij het RIZIV.

***

 

30.04.2015 Tuchtraad Psychologencommissie

Bij KB wordt Dhr. Kris LUYCKX, advocaat aan de balie van Antwerpen, benoemd voor een termijn van zes jaar tot voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie.

***

 

30.04.2015 Ziekenhuisfinanciering (2)

In 2014 publiceerde het Kenniscentrum voor de gezond­heids­zorg een rapport (Engels) over de hervorming van de zieken­huis­financiering (Synthese in Nederlands). Op 24.02.2015 waren er in de Kamercommissie volksgezondheid hoorzittin­gen over de ziekenhuisfinanciering. Op 24.04.2015 deed minister De Block een persmededeling over het thema. Op 28.04.2015 was er in de Kamercommissie een gedachtewisseling over het thema, maar er is nog geen verslag. Op haar web­stek publiceert de minister evenwel een tijdsschema van de op komst zijnde veranderingen.

***

 

30.04.2015 Personen met een beperking

De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid werkt verder aan  een volledig automatische toekenning van sociale rechten aan personen met een beperking.

***

 

24.04.2015 Ziekenhuisfinanciering

In een persmededeling zet Minister De Block uiteen hoe ze de hervorming van de ziekenhuisfinanciering op de rails wil zetten. Op dinsdag 28 april zal ze in de Kamercommissie volksgezondheid meer details bekend maken.

***

 

24.04.2015 Nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Op 30 maart 2015 werd de "Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren" door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid ondertekend. Deze gids zal de leidraad zijn voor toekomstige evoluties inzake de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren en vormt de basis voor verdere intensieve samenwerking tussen de gemeenschappen, de gewesten en de federale overheid.

***

 

24.04.2015 Think Life

De nieuwe tool Think Life biedt de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier te leren omgaan met zelfmoordgedach­ten vanuit de eigen vertrouwde omgeving op momenten die de persoon zelf kan kiezen. Er loopt een studie naar de effectiviteit.

***

 

25.02.2015 Personen met een handicap

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap (NHRPH) publiceert haar Jaarverslag 2013

***

 

23.02.2015 Gezond zwanger worden

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid lanceerde vandaag http://www.gezondzwangerworden.be/ .

***

 

22.02.2015 Tabacologen

Het Brussels Hof van Beroep heeft aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag gesteld betreffende de erkenning als tabacoloog (hangende zaken rolnummer 6159).

***

 

20.02.2015 Artsen en digitale media

De Nationale Orde van Artsen publiceert een uitgebreid advies over het gebruik van verschillende digitale toepassingen.

***

 

20.02.2015 Gerechtskosten in strafzaken

De tarieven voor 2015 zijn, vanwege budgettaire beperkingen, deze van 2013 en 2014.

***

 

13.02.2015 Informatie in het kader van gerechtelijke expertise

De Nationale Raad van de Orde der geneesheren heeft een ontwerp met het oog op het ontvangen van alle informatie met betrekking tot een schadegeval, in het kader van een gerechtelijke expertise, onderzocht.

***

 

13.02.2015 Hoge gezondheidsraad

De Hoge gezondheidsraad heeft haar werkprogramma voor 2015 op haar webstek gepubliceerd. Er zijn zeven projecten op vlak van geestelijke gezondheidszorg en psychosociale factoren. Ook de competenties van de klinisch psycholoog komen aan bod. Het zal belangrijk zijn dat er ook klinisch psychologen in die werkgroep zetelen en de teksten opvolgen tot ze bij de drukker komen.

***

12.02.2015 Scheiding

Op de webstek van de Koning Boudewijnstichting kan men gratis een brochure (35 p) downloaden over "Wat te doen bij een scheiding?". Het biedt antwoorden op praktische, administratieve en juridische vragen ivm jezelf, je ex-partner, de kinderen…

***

 

26.12.2014 Beleidsverklaring Minister Volksgezond­heid en Sociale Zaken

Het verslag van 22.12.2014 namens de Commissies Volks­ge­zond­heid en Sociale Zaken is gepubliceerd. Op pag. 51 is te lezen dat de Wet van 4 april 2014 tot regeling van de geeste­lijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen vanaf 2016 zal worden uitge­voerd. Het is de bedoeling om het bezoek aan de psycholoog in de eerste lijn in te schakelen en te erkennen. Op termijn zullen die bezoeken terug worden betaald.

***

 

23.12.2014 Register gerechtsdeskundigen

In het Staatsblad van 19.12.2014 verscheen de wet van 10.04.2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechts­deskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken.

***

 

23.12.2014 Levensduur en levenskwaliteit

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg publi­ceerde een rapport over "Hoe de voorkeur van de bevolking meenemen in de beslissing tot terugbetaling van een nieuwe behandeling?"

***

 

23.12.2014 Neuropsychologisch onderzoek dementie

Sedert 23.10.2014 staat op de webstek van het RIZIV een pagina betreffende het neurologisch bilan opgesteld door een neuropsycholoog bij een patiënt met vermoeden van beginnende dementie.

***

 

16.12.2014 Bedrag Psychologencommissie 2015

Voor het jaar 2015 werden het bedrag van de administratie­kosten en van de bijdrage voor het bijhouden van de lijst van psychologen op 50 EUR vastgesteld.

***

 

16.12.2014 Publicaties Federaal Kenniscentrum

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg publiceerde recent een paar studies:

- Majeure Depressie (bij volwassenen): doeltreffendheid op de lange termijn van psychotherapie, op zichzelf of in combinatie met antidepressiva

- Behandeling van autisme bij kinderen en jongeren: klinische praktijkrichtlijn

***

 

16.12.2014 Vroegtijdige zorgplanning voor personen met dementie

De Koning Boudewijnstichting publiceerde een rapport over de vroegtijdige zorgplanning evenals een brochure over het bevorderen van de dialoog over zorgplanning tussen personen met cognitieve problemen en hun zorgverstrekkers.

***

 

15.12.2014 Tarieven deskundigen arbeidsgerechten 2015

De tarieven voor 2015 van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de ge­schillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicap­ten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloos­heids­verzekering en de regeling voor verplichte ver­zekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen zijn in het Staatsblad verschenen.

***

 

25.11.2014 Beroep bij Grondwettelijk Hof tot vernietiging van artikelen uit recente GGZ wet

Bij het Grondwettelijk hof (zie 'Hangende zaken') werd beroep ingediend tot vernieti­ging van de artikelen 21quatervicies, § 3, 21quinquies­vicies, § 3, 21sexiesvicies, § 3, en 21sexiesvicies, § 5, tweede en derde lid, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 novem­ber 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheids­zorg­beroepen, zoals ingevoegd bij de artikelen 13, 14 en 15 van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezond­heids­zorg­be­roepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezond­heids­zorgberoepen, ingesteld door de vzw « Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen » en anderen.

***

 

20.05.2014 Wet geestelijke gezondheidszorgberoepen

De wet op de klinische psychologie en de psychotherapie is in het staatsblad verschenen. Deze wet heeft de intentie de klinisch psychologen en orthopedagogen op te nemen in de wetgeving betreffende de gezondheidszorgberoepen en de beoefening van de psychotherapie wettelijk te regelen. Voor een stuk doet ze dat ook. Maar deze wet faalt op ontoelaatbare wijze in de beveiliging van de bevolking en schiet ernstig tekort in de bescherming van de gezondheidszorger. Verder is de wet vanuit zuiver wetgevend standpunt een zwak werkstuk met interne tegenspraak, onduide­lijkheden en schendingen van de grondwet. Vanaf nu kan men gedurende zes maanden beroep tot vernietiging indienen bij het grondwettelijk hof. Men heeft onder andere de keuze tussen art 10 en 11, artikel 14 en artikel 127 van de grondwet.

***

 

16.05.2014 Plichtenleer van de psycholoog
In het Staatsblad verscheen het KB van 02.04.2014 tot vaststel­ling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycho­loog

***

 

16.05.2014 Ethisch comité experimenten menselijke persoon
In het KB van 04.04.2014 tot bepaling van uitvoe­rings­maat­regelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experi­menten op de menselijke persoon, met betrek­king tot het ethisch comité is de aanwezigheid van minstens één psycholoog verplichtend gemaakt.

***

 

18.04.2014 Normen pediatrische en geriatrische diensten
In het staatsblad verschenen enkele nieuwe koninklijke besluiten houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgpro­gram­ma voor kinderen moet voldoen om erkend te worden, houdende vaststelling van de normen waaraan het gespeciali­seerd zorgpro­gramma voor pediatrische hemato-oncologie en het satellietzorg­programma voor pediatrische hemato-oncologie moeten voldoen om te worden erkend, en tenslotte tot wijziging van het konink­lijk besluit van 29 januari 2007 houdende vaststelling eensdeels, van de normen waaraan het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt moet voldoen om te worden erkend en, anderdeels, van bijzondere aanvullende normen voor de erkenning van zieken­hui­zen en ziekenhuisdiensten.

***

 

11.04.2014 Geestelijke gezondheid en armoede
Op 27.03.2014 was er een studienamiddag in het Vlaams Parlement over Armoede en Geestelijke Gezondheid. Daags voordien krijgt minister Vandeurzen daarover een vraag in de plenaire vergadering (pag 9-12). We verwijzen ook naar een verslag van Zorgnet Vlaanderen.

***

 

10.04.2014 Wet tot bescherming van de titel van psycholoog

Justel heeft de tekst van de wet van 08.11.1993 bijgewerkt met de bepalingen uit de wet van 21.12.2013 betreffende de deontologie.

***

 

28.03.2014 Wetsontwerp klinische psychologie en psychotherapie

De plenaire vergadering van de Kamer heeft op 27.03.2014 het wetsontwerp aangenomen (pag. 55 en 77 van de tekst). Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. Hiermee lijkt deze Fyra van de gezondheidszorgwetgeving op de sporen te staan. Nu wachten op de eerste pannes.

***

 

27.03.2014 Euthanasie

Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek publiceerde zijn Advies nr. 59 van 27 januari 2014 betreffende de ethische aspecten van de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie

***

 

25.03.2014 Wetsontwerp klinische psychologie en psychotherapie

Op de webstek van de Kamer is vandaag het verslag gepubliceerd van de Commissievergadering van 19.03.2014. Het wetsontwerp wordt op 27.03.2014 aan de plenaire Kamer voorgelegd.

***

 

25.03.2014 Depressie en psychologische problemen bij jonge kinderen

In de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en

Armoe­de­beleid van het Vlaams Parlement was er een uitgebreid gesprek over depressie en psychologische problemen bij jonge kinderen.

***

 

25.03.2014 Samenlevingsproblemen in onze buurten

De Koning Boudewijnstichting publiceerde een gratis brochure over Samenlevingsproblemen in onze buurten - Jonge en minder jonge bewoners: hoe herstel je de dialoog en zorg je voor wederzijds respect en begrip?

***

 

21.03.2014 Wetsontwerp klinische psychologie en psychotherapie

Op de webstek van de Kamer zijn de amendementen van 19.03.2014 (ronddeling 20.03.2014) gepubliceerd. Er is nog geen verslag van de commissievergadering van 19.03.2014 beschik­baar. Het wetsontwerp staat op dit moment niet ingeschreven op de agenda van de plenaire van volgende week.

***

 

19.03.2014 Wetsontwerp klinische psychologie en psychotherapie

Het wetsontwerp 3243 is vandaag aangenomen in de Kamercommissie Volksgezondheid.

***

 

19.03.2014 Gezondheidszorgsector en zesde staatshervorming

De CM publiceerde een tekst 'Wat betekent de 6de staatshervorming voor de gezondheidszorgsector?'

***

 

19.03.2014 Titels en bekwaamheden in de geestelijke gezondheidszorg

De Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen publiceerde een advies betreffende de titels en bekwaamheden in de geestelijke gezondheidszorg als antwoord op een vraag van Minister Onkelinx. Het betreft verpleegkundigen. Toch interessant om weten.

***

 

17.03.2014 Wetsontwerp klinische psychologie en psychotherapie

Woensdagnamiddag 19.03.2014 wordt het wetsontwerp 3243 besproken in de Commissie Volksgezondheid van de Kamer.

***

 

17.03.2014. Crisiseenheden

De Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen publiceerde een Advies betreffende de nodige opvangcapaciteit van het piloot­project “Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen in een psychische crisissituatie en voor personen in een psychoactieve middelengerelateerde crisissituatie” en definitie van de inclusie- en exclusiecriteria voor de personen die er worden opgenomen.

***

 

14.03.2014 Wetsontwerp klinische psychologie en psychotherapie

In de plenaire Senaat werden gisteren de amendementen op wetsontwerp 2470 verworpen en werd het wetsontwerp aangenomen. Omdat het gewijzigd werd, is het wetsontwerp terug overgezonden naar de Kamer.

***

 

14.03.2014 Geestelijke gezondheid en werk

De Koning Boudewijnstichting publiceerde een gratis brochure over Geestelijke gezondheid en werk. - 14% van de Belgen kampt met psychische problemen. Kan een job op maat hun re-integratie bevorderen?

***

 

13.03.2014 Wetsontwerp klinische psychologie en psychotherapie

De Senaat publiceerde de amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag van de commissie voor de sociale aangelegenheden. Het wetsontwerp wordt normaal deze namiddag ter stemming voorgelegd in de plenaire Senaat.

***

 

12.03.2014 Verhoging vrijstellingsdrempel BTW

Vandaag publiceerde de FOD Financiën een bericht met betrekking tot de verhoging van de drempel voor de vrijstelling van de BTW naar 15000 euro vanaf 1 april. In afwachting van de parlemen­taire goedkeuring wordt verwezen naar de webstek Financiën.

***

 

12.03.2014 Euthanasie bij minderjarigen

Vandaag is in het staatsblad de wet van 28.02.2014 verschenen tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken. De tussenkomst van een kinder- en jeugdpsychiater of een psycholoog is vereist.

***

 

12.03.2014 Platform van de universitaire psychothera­peuten

Het Platform van de Universitaire Psychotherapeuten is een initiatief van een aantal Franstalige professoren, maar dat ook openstaat voor Nederlandstaligen. Ze hebben reeds 434 leden.

***

 

12.03.2014 Angststoornissen

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde haar advies nr 8898: Angststoornissen: opvang van de patiënt en optimaal gebruik van het zorgsysteem en de therapeutische opties

***

 

12.03.2014 Depressieve stoornis

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde haar advies nr 8155: Depressieve stoornis: opvang van de patiënt en optimaal gebruik van het zorgsysteem en de therapeutische opties

***

 

12.03.2014 Toegang medisch dossier gedetineerden

De orde van Geneesheren publiceerde een advies betreffende de toegang tot het medisch dossier van de gedetineerden door de Commissie van Toezicht van de gevangenissen.

***

 

11.03.2014 Wetsontwerp klinische psychologie en psychotherapie

Het verslag van de bespreking in de commissie sociale aangele­gen­heden van de Senaat is verschenen, met in bijlage de opmerkingen van de dienst wetsevaluatie. Na amendering in de senaatscommissie sociale zaken is ook de recentste versie van het wetsontwerp gepubliceerd. Zoals de agenda en nu uit ziet zou deze tekst op 13 maart ter stemming voorgelegd worden in de plenaire Senaat.

***

 

04.03.2014 Gerechtskosten in strafzaken

Nadat in het Staatsblad van 28.01.2014 nog een oproep was verschenen voor kandidaten om te zetelen in de commissie voor de gerechtskosten, is er dan op 10.02.2014 in het Staatsblad een piepklein berichtje verschenen waaruit blijkt dat de tarieven voor 2014 dezelfde zijn als deze van 2013.

***

 

28.02.2014 Wetsontwerp nationaal register gerechts­deskundigen

In de plenaire Kamer werd op 20.02.2014 het 'Wetsontwerp tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken' aangenomen. Verslag van de bespreking  in de Kamer vanaf pdf-pag 39. De evocatieperiode voor de Senaat verloopt op 10.03.2014.

***

 

28.02.2014 Wetsontwerp Klinische Psychologie en Psychotherapie

In de Senaatscommissie Sociale Aangelegenheden werden enkele amendementen ingediend. Na amendering door de commissie voor sociale aangelegenheden op 18 februari ziet de tekst van het wetsontwerp er zo uit. Er was reeds een 'bespreking' in de plenaire Senaat op 27.02.2014.

***

 

26.02.2014 Patiëntenbijdrage consultaties CGGZ

In het Vlaams parlement was er een schriftelijke vraag en antwoord van Minister Vandeurzen over de patiëntenbijdragen bij consultaties in de centra voor geestelijke gezondheidszorg.

***

 

18.02.2014 Dringende schorsing gezondheidszorg­beoefenaars

In de Kamer werd wetsontwerp 53K3333 ingediend betreffende de dringende schorsing van gezondheidszorgbeoefenaars door de geneeskundige commissies. Indien de klinisch psychologen ook in KB78 komen zal dit ook voor hen van belang zijn.

***

 

18.02.2014 Omgaan met armoede en ongelijkheid

De Koning Boudewijnstichting heeft in samenwerking met de Vlaamse overheid een werk gepubliceerd: "Kleine kindeen, grote kansen. Hoe kleuterleraars leren omgaan met armoede en ongelijkheid." Men kan de publicatie van 161 pp gratis ophalen.

***

 

16.02.2014 Wetsontwerp Klinische Psychologie en Psychotherapie

De Senaat oefende haar evocatierecht uit. De onderzoeks­termijn van de Senaat eindigt op 08.04.2014. Het wetsontwerp dat in de Senaat het nummer 5-2470 kreeg wordt een eerste keer bespro­ken in de Commissie Sociale Aangelegenheden op dinsdagnamid­dag 18.02.2014.

***

 

04.02.2014 De Senaat en het wetsvoorstel Klinische Psychologie en Psychotherapie

Het wetsvoorstel betreffende de Klinische Psychologie en de Psychotherapie dat op 30.01.2014 werd aangenomen in de Kamer is op 31.01.2014 overgezonden naar de Senaat. De vervaldatum van de evocatietermijn is 17.02.2014.

***

 

04.02.2014 Titelbescherming en deontologie

De wetten die een deontologisch luik toevoegen aan de wet inzake titelbescherming van de psycholoog zijn vandaag in het staatsblad verschenen. Wet 1. Wet 2.

***

 

03.02.2014 Hulpmiddelen voor dwaaldetectie bij personen met dementie

Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek publiceerde een advies met betrekking tot hulpmiddelen voor dwaalde­tectie bij personen met dementie in een thuiszorgsituatie.

***

 

03.02.2014 Trouwen of samenwonen

Bij de Koning Boudewijnstichting kan men gratis een brochure ophalen over "Trouwen of samenwonen: waar op letten als je de grote sprong waagt."

***

 

03.02.2014 Levenskwaliteit van jonge kinderen met autisme en hun gezin

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde een advies over de Levenskwaliteit van jonge kinderen met autisme en hun gezin

***

 

01.02.2014 Platform van de universitaire psychothera­peuten

De academisch gevormde Franstalige psychotherapeuten zijn gestart met een Plate-forme des Psychothérapeutes Universi­taires. Ze willen dit initiatief evenwel ook uitbreiden voor Neder­lands­taligen en zijn gestart met een tweetalige webstek (die nog enkele kinderziekten kent). Met het oog op de uitvoeringsbe­sluiten die nog moeten verschijnen inzake de psychotherapie willen ze de noodzaak van een strenge opleiding voor psycho­therapeuten verdedigen.

***

 

31.01.2014 Wetsvoorstel Klinische Psychologie en Psychotherapie

Gisterenavond heeft de Plenaire Kamer het wetsvoorstel 3243 besproken en goedgekeurd. Het betreft hier een optioneel bicamerale procedure. De senatoren kunnen het ontwerp nog evoceren.

***

 

29.01.2014 BTW

De minister van financiën kondigde aan dat de drempel van jaarlijkse omzet waaronder verenigingen en kleine onderne­mingen vrijgesteld zijn van BTW-plichten op 1 april zou opgetrokken wor­den van 5580 tot 15000 euro. Psychologen die taken verrichten die nog niet vrijgesteld zijn van BTW doen er wellicht goed aan dit bericht verder op te volgen.

***

 

28.01.2014 Wetsvoorstel Klinische Psychologie en Psychotherapie

De Kamer publiceerde de nieuwe versie van wetsvoorstel 3243 zoals die aangenomen is in de Commissie Volksgezond­heid.

***

 

27.01.2014 Wetsvoorstel Klinische Psychologie en Psychotherapie

Het verslag over het debat in de Kamercommissie Volksge­zondheid betreffende wetsvoorstel 3243 is verschenen.

***

 

24.01.2014 De Psychotherapeuten

Op 16 januari heeft minister Onkelinx een vraag beantwoord over 'de psychotherapeuten'. Meteen vernemen we hoe ze later de eventuele betaling ziet van alle psychotherapeuten.

***

 

23.01.2014 Wetsvoorstel Klinische Psychologie en Psychotherapie

Het wetsvoorstel 3243 en de ingediende amendementen worden op 30.01.2014 behandeld in de plenaire Kamer.

***

 

21.01.2014 Intelligentietests

Het RIZIV publiceerde een limitatieve lijst van tests voor het bepalen van het intelligentie- of cognitief ontwikkelingsniveau

van toepassing vanaf 1/1/2014

***

 

16.01.2014 Wetsvoorstel Klinische Psychologie en Psychotherapie

Het wetsvoorstel 3243 werd op 15.01.2014 besproken en goedgekeurd in de Kamercommissie Volksgezondheid.

***

 

16.01.2014 Psychoanalyse en autisme (4)

Sophie Robert maakte eind 2011 een documentaire over de psychanalytische behandeling van autisme. Drie psychanalysten die in de film voor kwamen dienden klacht in tegen de documen­tairemaakster en kregen op 26.01.2012 gelijk in de rechtbank van Rijsel in die zin dat de rechtbank oordeelde dat de verklaringen van de drie klagers 'denaturés' waren door de montage. Voor het hof van beroep van Douai heeft Robert nu evenwel gelijk gekregen. De censuur op de film "Le mur: la psychanalyse à l'épreuve de l'autisme" is opgeheven. Uittreksels uit de film zijn in Franse versie op youtube te bekijken. Le Dragon Bleu TV toont de film met onderschiften in acht verschillende talen. Men kan er de hele film (51 m) bekijken voor 2 euro. De filosoof Boudry schreef een artikel over de kwestie.

***

 

13.01.2014 Wetsvoorstel Klinische Psychologie en Psychotherapie

Woensdag 15.01.2014 wordt het wetsvoorstel 3243 voor de eerste keer besproken in de Kamercommissie. Ondertussen verscheen in Le Soir een schrijven van een reeks Franstalige professoren die psychotherapie doceren en hield 'het platform' een persconferentie. Vanuit psychoanalytische hoek is er dan de tegenstelling tussen La Cause freudienne en een aantal andere psychoanalytici.

***

 

13.01.2014 Registratie in de geestelijke gezondheids­zorg

De Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen publiceerde een Advies van de permanente werkgroep psychiatrie m.b.t. een gemeenschappelijke registratie in de geestelijke gezondheidszorg.

***

 

13.01.2014 Cijfers over tewerkstelling Geestelijke gezondheidszorg

Gevraagd naar cijfers over tewerkstelling in de Geestelijke Gezond­heids­zorg in Vlaanderen, geeft Minister Vandeurzen dit antwoord.

***

 

18.12.2013 Wetsvoorstel klinische psychologie, klinische orthopedagogiek en psychotherapie

Op de webstek van de Kamer is het wetsvoorstel tot regeling van de geestelijkegezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen gepubliceerd.

BlauweLijn

 

15.12.2013 Euthanasie minderjarigen

Het wetsontwerp over de uitbreiding van de euthanasie naar minderjarigen dat goedgekeurd is in de Senaat en overgezonden is naar de Kamer bevat volgende bepaling:
"7º indien de patiënt een niet-ontvoogde minderjarige is, boven­dien een kinder- en jeugdpsychiater of een psycholoog raadplegen en hem op de hoogte brengen van de redenen voor deze raad­pleging.

De geraadpleegde specialist neemt kennis van het medisch dossier, onderzoekt de patiënt, vergewist zich van de oordeels­bekwaamheid van de minderjarige en attesteert dit schriftelijk.

De behandelende arts brengt de patiënt en zijn wettelijke vertegenwoordigers op de hoogte van het resultaat van deze raadpleging."

BlauweLijn

 

15.12.2013 Symposium Eerstelijnsgezondheidszorg

De presentaties van het symposium van 7 december staan op het internet. Daaronder één over de psychosociale problemen.

BlauweLijn

 

13.12.2013 Psychologencommissie: bijdrage 2014

Vandaag is het Ministerieel Besluit verschenen dat het bedrag van de administratiekosten en van de bijdrage voor het bijhouden van de lijst van psychologen voor 2014 vastlegt op 50 euro.

BlauweLijn

 

06.12.2013 Wetgeving deontologie

Het wetsontwerp dat aan de wet op de titelbescherming van de psycholoog een luik toevoegt in verband met het instellen van een afdwingbare deontologische code wordt op 11.12.2013 behandeld in de Senaatscommissie Financiën en Economische Aangelegen­heden. Lees verslag van de bespreking in de Kamercommissie.

BlauweLijn

 

04.12.2013 Tarief erelonen deskundigen arbeids­gerechten 2014

In het Staatsblad zijn de tarieven verschenen van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsge­rechten in het kader van de medische deskundige onderzoeken.

BlauweLijn

 

24.11.2013 Wetsvoorstel Klinische psychologie en psychotherapie

De Belgische Federatie van Psychologen heeft op haar webstek de tekst van het voorlopig wetsvoorstel vrijgegeven voor de leden. Wie geen lid is kan de teksten raadplegen via de webstek van de Academie voor integratieve psychologie en Psychothe­rapie.

BlauweLijn

 

24.11.2013 Meer dan vier psychotherapierichtingen
In het advies van de
Hoge Gezondheidsraad over psychothe­rapie en in het momenteel voorliggend wetsvoorstel worden de vier klassieke psychotherapierichtingen vermeld (psycho­dy­namische – experiëntiële – gedragstherapie - systeempsycho­therapie). In de criteria die de CM hanteert om overeen­kom­sten af te sluiten met psychotherapeuten, voor wiens presta­ties er een gedeelte­lijke terugbetaling geldt, is de lezen dat ook de integratieve psychothe­rapie in aanmerking komt.

BlauweLijn

 

23.11.2013 Wetgeving Klinische psychologie en Psychotherapie. En de anderen ?

Het wetgevend werk rond de klinische psychologie en de psycho­therapie laat ook andere beroepsgroepen in de sector niet onberoerd. We vermelden een reactie van de schoolpsychologen en van de orthopedagogen. Brief.

BlauweLijn

 

23.11.2013 Kinderrechtencommissariaat Jaarverslag 2012-2013

Het Kinderrechtencommissariaat publiceerde zijn jaarverslag 2012-2013.

BlauweLijn

 

22.11.2013 Hulplijn voor geweld en misbruik

De hulplijn is gratis bereikbaar op het nummer 1712 en is bedoeld voor burgers die een vraag of melding hebben over alle vormen van geweld of misbruik. Dat kan gaan over partnergeweld, kinder­mishandeling, ouderenmisbehandeling, pesten, geweld in gezags­relaties, … Op 20 november 2013 werd een nieuwe sensibilise­rings­campagne gelanceerd en kreeg de site www.1712.be een nieuw kleedje.

BlauweLijn

 

22.11.2013 Nieuw nummer zelfmoordlijn: 1813

1813 wordt het nieuwe telefoonnummer van de Zelfmoordlijn. Verder vormt 1813 ook de toegangspoort en het platform voor de preventie van suïcidaal gedrag via een nieuwe website: www.zelfmoord1813.be

BlauweLijn

 

14.11.2013 Wetsontwerp instellen deontologische code voor psychologen

Sedert vandaag zijn op de webstek van de Kamer de wetsont­werpen raadpleegbaar betreffende het instellen van een afdwingbare deontologische code voor psychologen in België. Er zijn eigenlijk twee ontwerpen omdat een deel van de wets­wijzigingen moet verlopen volgens de bicamerale procedure en een deel volgens de optioneel bicamerale procedure. Men kan de twee lezen in hetzelfde document.

BlauweLijn

 

12.11.2013 Early childhood development and disability

De wereldgezondheidsorganisatie publiceerde nu de Franse versie van het werkdocument 'Développement de la petite enfance et handicap'. Gratis op te halen.

BlauweLijn

 

12.11.2013 WHO-Guidelines: Stress

De Wereldgezondheidsorganisatie publiceerde een gratis op te halen werk 'Guidelines for the Management of Conditions Specificatlly Related to Stress'.

BlauweLijn

 

12.11.2013  Nieuwe canabiscampagne

Nieuwe cannabiscampagne helpt jongeren fabeltjes doorprikken. Er is ook een nieuwe interactieve webstek: www.laatjenietvangen.be

BlauweLijn

 

12.11.2013 Ondervoeding bij ouderen

12% van de 70-plussers is ondervoed. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid vraagt aandacht hiervoor. In de mate dat het ook om gedragsverandering gaat, is het ook zaak voor psychologen. Het Kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen geeft in haar consenstekst een aantal interessante adviezen (pag 43-55).

BlauweLijn

 

12.11.2013 Nazorg bij ernstige brandwonden

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg publiceerde een rapport over de Organisatie van de nazorg bij patiënten met ernstige brandwonden

BlauweLijn

 

 

05.11.2013 Politiek akkoord over de erkenning van de klinisch psycholoog

Meer informatie is te vinden op de webstek van de Belgische Federatie van Psychologen. We verwijzen ook naar de webstek van de PS en van de CD&V. Er is reeds een commentaar van Zorgnet Vlaanderen.

BlauweLijn

 

30.10.2013 Regelgeving neurostimulatoren

In het staatsblad verscheen een KB ter wijziging van de regel­geving inzake deep brain stimulatoren. Twee zinnen trekken vooral de aandacht van de psychologen: Om gerechtigd te zijn, moet een verplegingsinrichting: c) over een team beschikken dat ook een (of meerdere) psychol(o)g(en) omvat bekwaam qua neuro­psychologische evaluatie en vertrouwd met de aanpak van de betrokken patiëntendoelgroep, inclusief de neurologische en psychische co-morbiditeit die er vaak mee gepaard gaat; en : f) elke DBS-indicatiestelling doen tijdens een BST-vergadering waar minstens de hoger bedoelde neurochirurg, neuroloog en psycholoog aan deelnemen;

BlauweLijn

 

25.10.2013 Groenboek zesde staatshervorming
De Vlaamse Regering publiceerde een groenboek betref­fen­de de zesde staatshervorming. Deel 2 handelt over Gezond­heidszorg, ouderenzorg en hulp aan personen (pag 137-284). Daarin komen aan bod: ziekenhuisbeleid, ouderen­beleid, geestelijke gezondheids­zorg, preventief gezondheids­beleid, eerstelijnsgezondheidszorg, mobiliteitshulpmiddelen, revalidatie en gezondheidszorgberoepen.

BlauweLijn

 

25.10.2013 Eerstelijnspsychologische functie

Er lopen momenteel zeven projecten voor de invoering van de eerstelijnspsychologische functie, die door de Vlaamse overheid gefinancierd worden, van 1 december 2011 tot 30 november 2014. De projecten evenals het wetenschappelijk onderzoek dat erover gevoerd wordt, zullen een eindrapport opmaken met aanbevelingen voor een eventuele implementatie van deze functie over heel Vlaanderen. Dit blijkt uit het antwoord op een schriftelijke parlementaire vraag.

BlauweLijn

 

23.10.2013 Beroepsgeheim en Kwetsbare personen

De Orde van geneesheren heeft artikel 61 van haar Code van medische plichtenleer gewijzigd om het te actualiseren in het licht van de wijzigingen die zijn aangebracht aan artikel 458bis van het Strafwetboek.

BlauweLijn

 

23.10.2013 Herkenning, diagnose en behandeling -ADHD

De Hoge Gezondheidsraad heeft aanbevelingen uitgebracht over de implementatie van de praktische herkenning, de diagnose en de behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met ADHD

BlauweLijn

 

23.10.2013 Financiering van ziekenhuiszorg

Het federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg publiceerde een vergelijkende studie van de financiering van ziekenhuiszorg in vijf landen.

BlauweLijn

 

23.10.2013 Dementie

De Koning Boudewijnstichting publiceerde een folder over Dementie, evenwicht tussen bescherming en autonomie - Feiten, cijfers en aanbevelingen over hoe de wensen en rechten van mensen met dementie te respecteren.
Deze stichting publiceerde ook een folder Dementie: iedereen is betrokken partij - Feiten, cijfers en aanbevelingen over beeldvor­ming rond dementie.

BlauweLijn

 

02.07.2013 Medische esthetiek

De wet van 23.05.2013 tot regeling van de vereiste kwalifi­ca­ties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische genees­kunde en esthetische heelkunde uit te voeren is in het staats­blad verschenen. Bij minderjarigen is overleg met psychiater of psycholoog nodig. (art 17)

BlauweLijn

 

19.04.2013 Wetsontwerp over afdwingbare deontologische code psychologen

Op voorstel van Sabine Laruelle, federaal minister van KMO’s en Zelfstandigen, heeft de ministerraad vandaag een wets­ont­werp goedgekeurd waardoor psychologen binnenkort een deontologische code zullen moeten volgen. Het voorstel voorziet ook in de oprichting van een Tuchtraad en een Raad van Beroep die deontologische sancties kunnen opleggen.

BlauweLijn

 

15.03.2013 De ziekte die kindertijd heet

De Standaard publiceert een interview met psychiater Allen Frances.

BlauweLijn

 

10.04.2013 Internering van personen met een geestesstoornis

De Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen bracht een advies uit betreffende de opmerkingen op de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis. Deze wet vertoont nog heel wat lacunes. Via dit advies wenst de NRZV nog voor de inwerkingtreding van deze wet een aantal aanpassingen voor te stellen.

BlauweLijn

 

26.03.2013 Levenskwaliteit personen met ongeneeslijke ziekte

De Koning Boudewijnstichting publiceerde een gratis brochure over projecten om de levenskwaliteit van personen met een ongeneeslijke ziekte te verbeteren.

BlauweLijn

 

26.03.2013 Tabacologen

145 van de 420 erkende Belgische tabacologen zijn psychologen: 61 in Vlaanderen en 84 in Wallonië en Brussel.

BlauweLijn

 

19.03.2013 Wetsvoorstel betreffende de internering

In de Senaat werd door senatoren van vijf verschillende politieke partijen een Wetsvoorstel betreffende de internering van personen ingediend. Daarin werd de forensisch psycholoog niet vergeten.

BlauweLijn

 

01.03.2013 Gerechtskosten in strafzaken

In het Staatsblad is de Omzendbrief 131quater (ns) van 31.01.2013 verschenen betreffend gerechtskosten in straf­zaken. Daarin is de indexatie van de tarieven toepasselijk in 2013 vermeld.

BlauweLijn

 

01.03.2013 Beroepsgeheim en partnergeweld

We herinneren eraan dat op 01.03.2013 de uitbreiding (inzake partnergeweld) van artikel 458bis betreffende het beroeps­geheim, in werking treedt.

BlauweLijn

 

01.03.2013 Mensenkennis.be

Op initiatief van de Gentse Alumni Psychologie is een webstek opgestart met de naam mensenkennis.be. De webstek wil de wetenschappelijke kennis over psychologie toegankelijk maken voor het brede publiek.

BlauweLijn

 

28.02.2013 Experts for Horizon 2020 Advisory Groups

De Europese Commissie zoekt experten. Ook voor de sector Health, demographic change and Wellbeing en Inclusive, innovative and secure societies.

BlauweLijn

 

28.02.2013 'Genoeg gepest' en Bleekweide in Vlaams parlement

Op 26.02.2013 kwam de antipestactie van Ketnet en ook het tv-programma De Bleekweide uitvoerig aan bod in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

BlauweLijn

 

28.02.2013 Examencommissie secundair onderwijs

Bij de Examencommissie kan men op eigen tempo via zelfstudie een diploma of getuigschrift secundair onderwijs behalen. Iedereen kan zich inschrijven voor deze examens ongeacht leeftijd, nationaliteit of vooropleiding. Om te starten moet men naar een infosessie komen in Brussel. De examen­commissie organiseert opnieuw infosessies in mei en in juni.

BlauweLijn

 

28.02.2013 Wijziging nomenclatuur kinderpsychiatrie

Er zijn enkele wijzigingen aangebracht in de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen binnen de kinder- en jeugdpsy­chiatrie voor prestaties waarin psychologen betrokken zijn.

BlauweLijn

 

28.02.2013 Geestelijke gezondheid en werk in België

Op 29 januari 2013 was er in Brussel een Colloquium over Geestelijke gezondheid en werk in België. Op de webstek van het RIZIV zijn een aantal bijdragen te lezen.

BlauweLijn

 

21.02.2013 Toegang tot de niet-conventionele prak­tijken inzake de geneeskunde

De Orde van Geneesheren publiceerde een advies inzake de toegang tot de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde.

BlauweLijn

 

18.02.2013 BFP reageert op 'De Bleekweide'

De Belgische Federatie van psychologen heeft in een pers­bericht gereageerd op het TV-programma 'De Bleekweide.

BlauweLijn

 

15.02.2013 Gerechtskosten in strafzaken

Tot op heden is de indexering van de tarieven van de gerechtskosten in strafzaken niet in het Belgisch Staatsblad verschenen. Wellicht gebeurt dit eerstdaags. Op de website van het Antwerps hof van beroep staat de omzendbrief van minister Turtelboom dd. 31.01.2013. De KlinPsy-webstek zal haar tabellen aanpassen na de publicatie in het staatsblad.

BlauweLijn

 

06.02.2013 Statuut van onbekwaamheid

Het wetsontwerp tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe bescher­mingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid werd geëvoceerd door de Senaat. Nu ligt het voor verdere behandeling terug in de Kamer. Geamendeerde versie.

BlauweLijn

 

06.02.2013 Ongeletterdheid bij kinderen en hun ouders

Op de webstek van de Koning Boudewijnstichting kan men gratis een publicatie ophalen over Preventieprojecten in de familiale context. Evaluatieonderzoek van de projecten ondersteund door het Fonds van bpost voor Alfabetisering.

Impact van preventieprojecten rond ongeletterdheid bij kinderen en hun ouders (2012)

BlauweLijn

 

30.01.2013 Post mortem wegnemen lichaamsmateriaal

Wie geen verzet aantekent gaat er in principe mee akkoord dat er post mortem weefsels worden weggenomen voor trans­plantatie. In 2008 werd deze wet evenwel uitgebreid zodat men ook lichaamsmateriaal mag wegnemen voor onder­zoek. Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek publi­ceerde een advies over de kwestie waarin gepleit wordt voor een gedifferentieerde registratie. Zodat mensen bijvoorbeeld kunnen aangeven dat ze wel akkoord gaan met het wegne­men van organen voor transplantatie, maar dat ze tegen het gebruik van andere weefsels voor onderzoek bezwaar hebben. Onze politici hebben kennelijk andere prioriteiten… zoals blijkt uit deze journalistieke bijdrage.

BlauweLijn

 

28.01.2013 LED

De nieuwe Leer- en Ervaringsbewijzendatabank (LED) verza­melt diploma's, certificaten, ervaringsbewijzen en getuigschrif­ten. Vandaag bevat de databank gegevens van de voorbije 10 jaar. Op termijn wil LED uitgroeien tot het verzamelpunt van alle behaalde kwalificatiebewijzen. Men kan de persoonlijke gegevens raadplegen met de electronische identiteitskaart.

BlauweLijn

 

19.01.2013 Euthanasie wordt besproken in Senaat

Op 23.01.2013 wordt in de gezamenlijke Commissie Justitie en Sociale Aangelegenheden van de Senaat de regeling van de werkzaamheden besproken inzake de wetsvoorstellen met betrekking tot euthanasie.

BlauweLijn

 

18.01.2013 Burger- en patiëntenparticipatie in het gezondheidszorgbeleid

Het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg publi­ceerde een rapport Modellen voor burger- en patiënten­par­ticipatie in het gezondheidszorgbeleid - Deel 1: Verkenning van de haalbaarheid en aanvaardbaarheid

BlauweLijn

 

11.01.2013 Educatief materiaal geluid en gehoorschade

De kortfilm 'Ruis' vertelt het waargebeurde verhaal van een jongen met ernstige gehoorschade. De film, die gemaakt werd in opdracht van de Vlaamse Overheid, kan gratis worden aan­gevraagd door scholen, verenigingen en groepen om de gevol­gen van gehoorschade bij jongeren bespreek­baar te maken. Ook dit is voer voor psychologen: gedrag en gedragsverande­ring.

BlauweLijn

 

11.01.2013 Nieuwe voorzitters Psychologencommissie

Sedert vandaag is Catherine Henry voorzitter en Alexander Allaert plaatsvervangend voorzitter van de Psychologencom­missie. Dit voor een termijn van vier jaar.

BlauweLijn

 

02.01.2013 Psychosociale diensten gevangenissen

Op een mondelinge vraag van Zakia Khattabi in de Senaat antwoordde minister Turtelboom dat door het spel van ge­plan­de budgettaire besparingen en geplande capaciteitsuit­brei­ding de afvloeiing van personeel van de psychosociale sector voor 2012 kan beperkt blijven tot 8 functies voor psychologen en maatschap­pelijk werkers samen. Wegens actuele niet-invulling van bepaal­de mandaten is er uiteindelijk slechts één tijdelijke maatschap­pelijk werker die geen verlenging krijgt van zijn mandaat.

BlauweLijn

 

 

21.12.2012 Geestelijk Gezond Vlaanderen

De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke gezondheid is gestart met een nieuwe webstek Geestelijkgezond Vlaanderen. Ze willen met deze webstek mensen wegwijs maken in het com­plexe aanbod van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaande­ren. Men kan er ook informatiefiches vinden over een aantal belangrijke psychische problemen.

BlauweLijn

 

18.12.2012 Minimale Registratie in de GGZ

De Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen publiceerde een advies met de titel: Aanzet tot een vernieuwde minimale registratie in de GGZ-voorzieningen (overmakingsbrief en exceltabel).

BlauweLijn

 

18.12.2012 Register gerechtsdeskundigen

In de Kamer is de bespreking begonnen van het Wetsvoorstel tot invoeging van een nationaal register voor gerechtsdeskun­digen.

BlauweLijn

 

18.12.2012 Echtscheiding en migratie

De Koning Boudewijnstichting publiceerde een gratis brochure Scheiden in een vreemd land maakt dubbel kwetsbaar - Actiepistes voor verenigingen en lokale autoriteiten ivm echtscheiding in een migratiecontext.

BlauweLijn

 

10.12.2012 Zorg voor chronische zieken

Het Federaal Kenniscentrum publiceerde een rapport over de organisatie van zorg voor chronisch zieken in België. Een vierde van de Belgen verklaart dat hij/zij kampt met een geestelijk gezondheidsprobleem.

BlauweLijn

 

10.12.2012 Tarief deskundigen arbeidsgerecht

De indexering voor 2013 is verschenen van de tarieven van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskun­dige on­derzoeken inzake de geschillen betreffende de tege­moetko­mingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskun­dige verzorging en uitkeringen.

BlauweLijn

 

06.12.2012 Preventie van zelfdoding

De Vlaamse Regering publiceerde een uitgebreide nota: Gezondheidsdoelstelling ‘Preventie van zelfdoding’ en Vlaams actieplan 2012-2020. De nota kan volledig opgehaald worden van hun webstek.

BlauweLijn

 

06.12.2012 Klachtenlijn voor kinderen en jongeren

Het Vlaams Kinderrechtencommissariaat start met een klachtenlijn voor kinderen en jongeren; ze kunnen er terecht met vragen en klachten wanneer ze zich niet correct behandeld voelen op school, in de sportclub, ...

BlauweLijn

 

04.12.2012 Voorlopige bewindvoering

De Koning Boudewijnstichting publiceerde een gratis op te halen brochure: De voorlopige bewindvoerder. Een manier om het vermogen te beschermen van wie het niet meer kan.

Wat gebeurt er met uw bezittingen wanneer u ze om gezond­heidsredenen niet meer kan beheren? (2012).

BlauweLijn

 

04.12.2012 Advies van de NRZV inzake Eenheden voor Beroertezorg

In een recent gepubliceerd advies van de Nationale Raad van Ziekenhuisvoorzieningen inzake eenheden voor beroertezorg lezen we: "Er wordt een specifiek en regelmatig gevormde en ervaren multidisciplinaire equipe ingezet: medisch (cf supra), verpleegkundig, kinesitherapie (snelle mobilisatie), ergothera­pie, logopedie, maatschappelijk werkers, psycholo­gen. Er wor­den wekelijkse multidisciplinaire stafvergade­rin­gen gehouden". Over financiering van die psychologen lezen we niets. De tekst kan wel gebruikt worden om ervoor te ijveren.

BlauweLijn

 

04.12.2012 Advies van de NRZV inzake het zorgpro­gramma voor kinderen

Op 05.09.2011 vroeg Minister Onkelinx advies aan de Natio­nale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen advies inzake het zorgpro­gramma voor kinderen. Dit was ook steeds zo aan­gekondigd op de webstek van de NRZV. Het is niet bekend of de psycho­lo­gen­verenigingen ook maar één enkel initiatief genomen heb­ben om hun stem te laten horen. Nu is het advies verschenen. Over de psychologen staat er "De eigen kenmerken van de pediatrische patiëntenpopulatie vereisen een gespecialiseerde verpleegkundige en paramedische personeelsomkadering, waar­voor meer middelen dienen te worden vrijgemaakt. Naast de bachelors in de verpleegkunde met een vorming in de kinderverpleegkunde, op dit ogenblik met een onvoldoende aanbod, wordt hierbij gedacht aan kinderpsychologen, ortho­pe­dagogen, diëtisten, kinesithera­peuten, sociaal verpleegkun­digen en een referentieverpleeg­kundige pijnbestrijding." Het geld voor psychologen moet er nog komen, maar aan hun herleiding tot paramedicus is reeds gedacht.

BlauweLijn

 

04.12.2012 Uniforme tarieven voor centra geestelijke gezondheidszorg

In het Staatsblad van 08.11.2012 verscheen het Besluit van de Vlaamse Regering dat vastlegde dat een consultatie bij een psycholoog of een maatschappelijk werker vastlegt op 11 euro per uur als de zorgverlener verbonden is aan een van de 20 centra voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Urgentiezorg en eerste consultatie op doorverwijzing blijven gratis.

BlauweLijn

 

23.11.2012 Kinderrechtencommissariaat

Het jaarverslag 2011-2012 van het Kinderrechtencommis­sariaat werd ingediend in het Vlaams Parlement.

BlauweLijn

 

23.11.2012 Psychologen in transplantatiecentra

In het staatsblad zijn twee KB's verschenen die onder meer bepalen dat een functie "lokale donorcoördinatie" (Art. 8) en een transplantatiecentrum (Art. 14) moeten kunnen beroep doen op een psycholoog.

BlauweLijn

 

16.11.2012 Bijdrage psychologie tot gezondheidszorg

Op 20 en 21 september 2012 was er in Brussel een Confe­ren­ce Psychology for Health. De persmededeling bevat inte­res­san­te gegevens om beleidsmensen te overtuigen van de bijdrage die psychologen kunnen leveren aan de gezondheidszorg.

BlauweLijn

 

15.11.2012 Hoge Raad voor Deontologie

In de Kamer heeft de Sp.a een wetsvoorstel ingediend tot oprichting van een Hoge Raad voor deontologie van de gezond­heidszorgberoepen en tot vaststelling van de algemene beginselen voor de oprichting en de werking van de Orden van de gezondheidsberoepen.

BlauweLijn

 

30.10.2012 Bijdrage 2013 psychologencommissie

Het voor het jaar 2013 op 50 EUR vastgesteld bedrag van de administratiekosten en van de bijdrage voor het bijhouden van de lijst van psychologen, werd goedgekeurd.

BlauweLijn

 

22.10.2012 Nieuwe interpretatieregels vergoeding neuropsychologisch onderzoek

In het staatsblad verscheen een nieuwe interpretatieregel betreffende de betaling van de neuropsycholoog die een neuropsychologisch onderzoek doet bij een patiënt met vermoeden van beginnende dementie. Dit met terug­werkende kracht tot 01.04.2011.

BlauweLijn

 

12.10.2012 Richtlijn grensoverschrijdende gezond­heidszorg

Europese richtlijn 2011/24/eu van 09.03.2011 moet over een jaar, tegen 25.10.2013, in nationale regelgeving omgezet zijn. Naast vele andere bepalingen staat er in deze richtlijn dat de lidstaat waar de behandeling plaatsvindt zijn kwaliteit- en veiligheidsnormen en –richtsnoeren moet bekend maken,

inclusief de bepalingen over toezicht op en beoordeling van zorgaanbieders, informatie over de vraag op welke zorgaan­bieders deze normen en richtsnoeren van toepassing zijn.

BlauweLijn

 

16.07.2012 Wetsvoorstel Psychotherapie en Klinische Psychologie

Ecolo-Groen heeft nu ook in de Senaat haar wetsvoorstel in­ge­diend tot reglementering van de uitoefening van de beroe­pen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg, in het raam van de gezondheidszorgberoepen.

BlauweLijn

 

14.07.2012 Meer ondersteuning voor drugs- en alcoholbeleid

De Vlaamse Regering heeft beslist de 11 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg die beschikken over regionale alcohol en drugspreventiewerkers, elk met 34.000 euro extra te steunen.

BlauweLijn

 

14.07.2012 Openbaarheid van bestuur

De Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen publiceerde een advies met betrekking tot de openbaarheid van bestuur.

BlauweLijn

 

14.07.2012 NRZV-advies inzake crisiseenheden

De Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen publiceerde haar advies m.b.t. de evaluatie van de pilootprojecten ‘Crisiseenheden met inbegrip van casemanagement voor personen in een psychische crisissituatie en voor personen in een psychoactieve middelengerelateerde crisissituatie’ en

de structurele verankering ervan in het GGZ-programma voor de doelgroep volwassenen.

BlauweLijn

 

14.07.2012 Jaarverslag Euthanasiecommissie

De Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie publiceerde zopas haar jaarverslag 2012. Dit verslag heeft betrekking op de door de commissie onderzochte registratie­documenten die ingediend zijn voor patiënten bij wie eutha­na­sie werd uitgevoerd in de periode tussen 1 januari 2010 en 31 december 2011.

BlauweLijn

 

05.07.2012 Hervorming Geestelijke Gezondheidszorg

Op 18.06.2012 was er een interministeriële conferentie volksgezondheid. Minister Vandeurzen publiceerde daarover een persbericht. Op 20.06.2012 was er in het Vlaams parlement een actuele vraag in dat verband (zie handelingen pag 36-39).

BlauweLijn

 

03.07.2012 Geestelijke gezondheid en werk

Vroeger reeds publiceerde de Koning Boudewijnstichting een uitgave 'Inactiviteitsvallen bij personen met psychische proble­men' en 'Hoe bruggenbouwen tussen de arbeidswereld en de geestelijke gezondheidszorg (in het Frans)'. Nu is er een nieuwe publicatie, eveneens gratis op te halen, 'Werk aan de winkel: arbeid op maat voor personen met psychische problemen'.

BlauweLijn

 

08.06.2012 Nieuw wetsvoorstel voor reglementering klinische psychologie en psychotherapie

Op 6 juni werd in de Kamer door Ecolo en Groen een wets­voorstel ingediend tot reglementering van de uitoefening van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheids­zorg, in het raam van de gezondheidszorgberoepen.

BlauweLijn

 

07.06.2012 Handleiding voor op-kosten-gebaseerde prijsbepaling van ziekenhuisinterventies

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg publiceerde een werkinstrument dat kan helpen voor de bepaling van de prijzen van ziekenhuisinterventies op basis van de reële kosten. In de studie wordt de functie van de psycholoog omschreven als: "Het behandelen van de patiënten/bewoners met psychische of psychosomatische problemen teneinde hun psychologisch en psychosociaal welzijn te verbeteren." Zijn kost per uur wordt ingeschat op 43.96 euro.

BlauweLijn

 

07.06.2012 Jaarverslag Jongerenwelzijn 2011

Het agentschap Jongerenwelzijn publiceerde zijn jaarverslag 2011. Gratis op te halen.

BlauweLijn

 

07.06.2012 Jaarverslag Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid 2011

Het jaarverslag van de SARWGG bevat een overzicht van de adviezen die de raad in 2011 heeft geformuleerd. De raad zocht daarbij naar onderbouwde en gedragen ideeën, strategieën en middelen om oplossingen te bieden aan grote maatschappelijke uitdagingen in het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin. Gratis op te halen.

BlauweLijn

 

07.06.2012 Aanpak zelfdoding bij jongeren in de Westhoek

In Vlaanderen plegen jaarlijks meer dan 1000 mensen zelfmoord. Vooral de provincies West – en Oost-Vlaanderen kleuren donker. In 2009 pleegden in Vlaanderen 28 jongeren onder de 20 jaar zelfmoord, 10 onder hen waren West-Vlaming. De brochure wil een houvast bieden aan hulpverleners en aan iedereen die met suïcidale jongeren in contact komt en maakt hen wegwijs in het netwerk van hulpverlening in de Westhoek. Gratis op te halen.

BlauweLijn

 

21.05.2012 Globaal beschermingsstatuut voor meerderjarige wilsonbekwame personen

In de Kamercommissie justitie is men begonnen met de bespreking van de wetsvoorstellen 53K0055 en 53K1009 betreffende de instelling van een algemene regeling van voorlopig bewind over goederen en personen.

BlauweLijn

 

09.05.2012 Laagdrempelige geestelijke gezondheids­zorg voor en met mensen in armoede

Extra steun voor 4 lokale samenwerkingsinitiatieven die als doel hebben een laagdrempeliger geestelijk gezondheids­zorg­aanbod voor en met mensen in armoede mogelijk te maken.

BlauweLijn

 

03.05.2012 Versterken van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg

'Versterken van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg: Het perspectief van gebruikers en mantelzorgers' is een nieuwe uitgave van de Koning Boudewijnstichting. Het kan gratis opgehaald worden op hun webstek.

BlauweLijn

 

23.04.2012 Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg publi­ceerde een rapport Geestelijke gezondheidszorg voor kinde­ren en jongeren: ontwikkeling van een beleidsscenario.

BlauweLijn

 

23.04.2012 Overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuissituatie

In het Staatsblad van 30.03.2012 verscheen het KB van 27.03.2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité (…) overeenkomsten kan sluiten

voor de financiering van de deelname aan overleg rond een

psychiatrische patiënt, de organisatie en coördinatie van dit

overleg en de functie van referentiepersoon. (Pittig detail: de beroepen uit KB78 zijn, zoals geweten, gezondheidszorg­be­roepen. Klinisch psychologen zijn 'hulpverleners'.) Het RIZIV publiceerde enkele Frequently Asked Questions. Een psycho­loog van een CGG behoort tot de groep 'geestelijke gezond­heidszorg'. Een zelfstandig psycholoog behoort tot de 'eerste­lijnsgezondheidszorg'. (De klinisch psycholoog heeft geen ge­zond­heids­zorgberoep, maar is een hulpverlener uit de gezond­heids­zorg. Dit is Belgisch.)

BlauweLijn

 

23.04.2012 Inzage medisch dossier door wetsdokter

In haar advies van 24.03.2012 geeft de orde van geneeshe­ren verdere toelichting bij haar advies van 28.05.2011 betreffende het beroepsgeheim van de geneesheer, meer bepaald inzake het inzagerecht in het medisch dossier door de wetdokter.

BlauweLijn

 

04.04.2012 Ongelijkheid in de gezondheidszorg

De Koning Boudewijnstichting publiceerde een brochure: Ongelijkheid in gezondheid - 16 voorbeelden van goede lokale praktijken in Vlaanderen. Het kan gratis opgehaald worden op hun webstek.

BlauweLijn

 

02.04.2012 Wetsvoorstel betreffende de uitoefening van de psychotherapie

De PS heeft in de Kamer een wetsvoorstel ingediend betreffende de uitoefening van de psychotherapie.

BlauweLijn

 

29.03.2012 Klinisch psychologen voor de centra voor dagverzorging

Vandaag verscheen in het Staatsblad het Ministerieel besluit van 14.03.2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 22.06.2000 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de centra voor dagverzor­ging. Per 15 afhankelijke bejaarden wordt voorzien in een halftijds klinisch psycholoog.

BlauweLijn

 

27.03.2012 Oud word je niet alleen

De Koning Boudewijnstichting publiceerde een werk: "Oud word je niet alleen. Een enquête over eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen in België". Het kan gratis opgehaald worden van hun webstek.

BlauweLijn

27.03.2012 Equivalentie Nederlandse en Belgische diploma's psychologie

In het Vlaams parlement was er op nieuw een schriftelijke vraag over de Gelijkwaardigheid van  Nederlandse diploma's – Equivalentielijst, met het antwoord van de minister.

BlauweLijn

 

15.03.2012 Meldpunt Geweld, Misbruik en Kindermis­handeling van start

Op 13 maart ging het meldpunt “geweld, misbruik en kinder­mishandeling” van start. Het integreert de bestaande meld­punten, aanspreekpunten, onthaalwerkingen van de ver­trouwens­centra kindermishandeling en de centra algemeen welzijnswerk (slachtofferhulp, oudermishandeling, partnerge­weld, intrafamiliaal geweld). Het meldpunt is er voor alle burgers. Het is bereikbaar op het nummer 1712.

BlauweLijn

 

15.03.2012 DSM-5 en geneesmiddelenindustrie

Van de experts die bepalen wat er in het wereldwijde handboek voor psychische stoornissen komt te staan, heeft ruim twee derde banden met een geneesmiddelenfabrikant.

Het tijdschrift PLoS Medecine publiceerde een kritisch artikel. Enkele Vlaamse professoren gaven ook hun visie in een artikel in De Morgen.

BlauweLijn

 

23.02.2012 Verschillen tussen mannen en vrouwen

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) stelde de tweede editie voor van zijn publicatie 'Vrouwen en mannen in België: Genderstatistieken en gender­indicatoren'. Deze brochure wil de objectieve verschillen tussen vrouwen en mannen onder de aandacht brengen.

BlauweLijn

 

23.02.2012 Alcoholgebruik bij jongeren

De FOD Volksgezondheid herinnert aan een aantal regelge­vingen inzake alcoholgebruik bij jongeren.

BlauweLijn

 

23.02.2012 BTW-vrijstelling voor gezinstherapeuten ?

In de Kamer was er een schriftelijke vraag of de begeleiding van kinderen (en hun gezin) met ADHD of autismespectrum­stoornissen door een gegradueerde therapeut inzake gezinsbegeleiding ook zou kunnen vrijgesteld worden van BTW, naar analogie van de regeling die er is voor psychologen. Op 17.02.2012 kwam het antwoord.

BlauweLijn

 

09.02.2012 Projecten 107 in geestelijke gezondheids­zorg

In de Kamercommissie Volksgezondheid was er gisteren een bespreking over de stand van zaken inzake de projecten 107 in de geestelijke gezondheidszorg (zie pdf-pagina 47).

BlauweLijn

 

09.02.2012 Projectoproep armoede en geestelijke gezondheidszorg

Vier projecten waarvan de focus ligt op de toegankelijkheid en toeleiding van mensen in armoede naar de geestelijke gezond­heidszorg en meer in het bijzonder het CGG, zullen twee jaar lang ondersteuning krijgen.

BlauweLijn

 

09.02.2012 Vragen in de senaat

Op 17.01.2012 was er in de Senaatscommissie Sociale aan­gelegenheden een Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over het statuut van de seksuologen.

Op 01.02.2012 was er in de Senaat een schriftelijke vraag van de heer Louis Ide over de stand van zaken in de dossiers van de ergotherapeuten en de klinisch psychologen. (Dezelfde dag verscheen op de webstek van Volksgezondheid dat in 2012 de ergotherapeuten, de audiciens en audiologen aan de beurt zijn voor de verplichte erkenning.)

BlauweLijn

 

31.01.2012 Gezond en actief ouder worden

EuroHealthNet publiceerde een rapport van de Bundeszentra­le für gesundheitliche Aufklärung met als titel: Healthy and active ageing. Dit rapport "is a compendium of programmes, good practices and other resources for promoting and sustaining healthy ageing."

BlauweLijn

 

31.01.2012 Psychoanalyse en autisme (3)

Op 26 januari heeft de Rechtbank van Rijsel geoordeeld dat de verklaringen van de drie klagers in de documentaire van Sophie Robert over de psychoanalytische behandeling van autisme "dénaturés" zijn door de montage. De verklaringen van de drie klagers moeten uit de film geknipt worden. Sophie Robert gaat in beroep en laat weten dat ze nog andere plannen heeft. Ook de Société civile des auteurs multimedia reageerde. Ondertussen heeft volksvertegenwoordiger Fasquelle in de Franse Assemblée Nationale een wetsvoorstel ingediend om een einde te stellen aan de psychoanalytische behandeling van autisten.

BlauweLijn

 

31.01.2012 Bescherming kwetsbare personen

In het Staatsblad van 23.01.2012 is de wet van 26.11.2011 verschenen tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden. Deze wet beoogt ondermeer de strafrechtelijke strafbaarstelling van daden van mentale destabilisatie waaraan bepaalde sekten zich schuldig maken.

BlauweLijn

 

31.01.2012 Kinderrechten door de ogen van kinderen

Het directoraat-generaal Justitie van de Europese Commissie publiceerde een brochure Kinderrechten door de ogen van kinderen.

BlauweLijn

 

27.01.2012 Aanbod geestelijke gezondheidszorg

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid publiceert kaartjes die per provincie het aanbod geestelijke gezondheids­zorg in kaart brengen (Centra voor Geestelijke Gezondheids­zorg, Beschut wonen, Ziekenhuizen met psychiatrische afde­lingen, enz)

BlauweLijn

 

27.01.2012 Gerechtskosten in strafzaken

Vandaag zijn de tarieven voor 2012 verschenen in het staatsblad.

BlauweLijn

 

21.01.2012 Allochtone ouderen van bij ons

Bij de Koning Boudewijnstichting kan men gratis een brochure ophalen over 'Allochtone ouderen, senioren van bij ons.- Lessen uit de praktijk.'

BlauweLijn

 

21.01.2012 Gezondheid en veiligheid op het werk

In het Europees Parlement werd op 15 december een resolutie aangenomen betreffende de gezondheid en veiligheid op het werk. Daarin wordt ook aandacht besteed aan psycho­logische aspecten.

BlauweLijn

 

20.01.2012 Wetgeving beroepsgeheim

Op 20.01.2012 is de wet van 30 NOVEMBER 2011 verschenen tot wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft. Daarin staan nieuwe regels voor de gezondheidszorberoepen inzake beroepsgeheim.

BlauweLijn

 

19.01.2012 Rekenhof over Centra Geestelijke Gezondheidszorg

Het Rekenhof publiceerde haar verslag aan het Vlaams Parle­ment betreffende "Centra voor geestelijke gezondheidszorg: doelgroepenbeleid, financiering en toezicht".

BlauweLijn

 

16.01.2012 Interculturele gezondheidszorg

Op de webstek van de FOD Volksgezondheid is een rapport gepubliceerd "Naar een interculturele gezondheidszorg"

BlauweLijn

 

05.01.2012 Psychologen besproken in Vlaams parlement

Op 8 november 2011 was er in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid een Vraag om uitleg over de projectoproep voor de organisatie van een eerstelijns­psychologische functie (pdf-pagina 15).

Op 21 december was er in de plenaire vergadering een actuele vraag over het nieuwe actieplan suïcidepreventie en de even­tuele terugbetaling van psychotherapie.

BlauweLijn

 

05.01.2012 Psychoanalyse en autisme (2)

Het is nog tot 26 januari wachten op de uitspraak van de rechtbank van Rijsel in de zaak die drie psychoanalytici inspan­den tegen de makers van de documentaire 'Le Mur' over de psychoanalytische behandeling van autisme. Een van de drie, de Belgische psychiater Stevens, brak de stilte en reageerde op de webstek centpapiers. Prof. J. Van Rillaer (Em. UCL) maakte een analyse op zijn webstek.

 

BlauweLijn

 

21.12.2011 Subsidiêring door Fonds Wetenschappelijk Onderzoek

Op 20 december verscheen in het Staatsblad het besluit van 10 november 2011 van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

BlauweLijn

 

21.12.2011 Modernisering Europese Richtlijn Beroeps­kwalificaties

De Europese Commissie heeft een voorstel voor aanpassing van de Richtlijn 2005/36 betreffende de beroepskwalificaties opgemaakt. De vroegere denkpiste van gemeenschappelijke platforms (waarop het Europsy-diploma inspeelde) wordt verlaten en vervangen door "common training frameworks and common training tests". Wie zich verder in de materie wil verdiepen kan terecht op de webstek van de Europese Commissie.

BlauweLijn

 

21.12.2011 Opname van verplichting tot medische behandeling in geïndividualiseerd project integratie

De N-VA diende in de Senaat een wetsvoorstel in tot wijzi­ging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maat­schappelijke integratie en tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maat­schap­pelijk welzijn, teneinde de verplichting tot medische behandeling op te nemen in het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. In het wetsvoorstel wordt de mogelijkheid opengehouden om beroep te doen op psychologen.

BlauweLijn

 

21.12.2011 Suïcidepreventie in Vlaanderen

Minister Vandeurzen legt aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement een nieuwe gezondheidsdoelstelling voor die 20% minder zelfdoding in Vlaanderen vooropstelt tegen 2020 in vergelijking met het jaar 2000.

BlauweLijn

 

21.12.2011 Codificatie van de wetgeving over de gezondheid en de sociale actie in Wallonië

In het Staatsblad verscheen het Decreet van 01.12.2011 houdende bevestiging van het besluit van de Waalse Regering van 29 september 2011 houdende codificatie van de wetge­ving over de gezondheid en de sociale actie.

BlauweLijn

 

09.12.2011 Deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten

De indexering voor 2012 van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeids­gerechten is verschenen in het Staatsblad.

BlauweLijn

 

01.12.2011 Organisatie van geestelijke gezondheids­zorg kinderen en jongeren

Het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheids­zorg publi­ceerde een rapport 'Organisatie van geestelijke gezond­heidszorg voor kinderen en jongeren: literatuurstudie en internationaal'. Er is ook een synthese.

BlauweLijn

 

29.11.2011 Parlementair werk

Nadat het advies van de Raad van State werd ontvangen is in de Kamercommissie justitie de bespreking hervat van het Wetsvoorstel tot invoering van een globaal beschermingssta­tuut voor meerderjarige wilsonbekwame personen.

In de Kamercommissie Volksgezondheid is de bespreking begonnen van het Voorstel van resolutie waarbij de regering wordt verzocht een "Plan ziekte van Alzheimer, dementie en aanverwante ziekten" uit te werken.

BlauweLijn

 

15.11.2011 Psychoanalyse en autisme

In Frankrijk ontstond weer beroering rond de psychoanalyse. Een mevrouw maakt een kritische documentaire over de psy­choanalytische behandeling van autisme (Le Mur ou la psycha­na­lyse à l’épreuve de l’autisme) en deze wordt op de webstek gezet van de vereniging Autisme sans frontières. (versie met Engelstalige onderschriften) Drie psycho­analytici, waaronder één Belg, dagen de filmmaakster, de film­studio en de webstek voor de rechtbank en eisen enorme scha­devergoedingen en het stopzetten van de film op het internet met eveneens schadevergoeding per dag dat hij te zien blijft. De zaak zal voorkomen in Rijsel op 8 december 2011. De kwestie is belangrijk zowel in verband met de overheersen­de rol van de psychoanalyse in de geestelijke gezondheidszorg, als in verband met de al dan niet wetenschappelijke fundering van de gezondheidszorg, als op vlak van de persvrijheid in Frankrijk. Een interessant artikel over de zaak is te lezen op de webstek van Rue89. Lees ook Autisme : les «délires scienti­fiques» des psychanalystes. – Uitspraak op 26 januari 2012.

BlauweLijn

 

13.11.2011 Seksuele gezondheid

Sensoa wil als Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, de seksuele gezondheid in Vlaanderen bevorderen. Ze lanceerden de webstek Seksualiteit.be

BlauweLijn

 

04.11.2011 Psychologencommissie

Zoals elk jaar is er weer eens nieuws van de Psychologen­commissie. Het bedrag van de administratiekosten en van de bijdrage voor het bijhouden van de lijst van psychologen werd voor 2012 vastgelegd op 50 euro.

BlauweLijn

 

28.10.2011 Wetgeving klinische psychologie

Op de webstek van de N-VA is te lezen dat de Kamercom­mis­sie Volksgezondheid op 27.10.2011 unaniem besloten heeft om werk te maken van de erkenning van de klinisch psycho­loog.

BlauweLijn

 

28.10.2011 Kinderbescherming

Het Europees parlement heeft een Richtlijn goedgekeurd die strengere straffen voorziet voor kindermisbruikers evenals de verwijdering van pornowebsites in de EU.

BlauweLijn

 

28.10.2011 Jaarverslagen

De Fod-Volksgezondheid en het DG Personen met een handicap publiceerden hun jaarverslag 2010.

BlauweLijn

 

20.10.2011 Overgewicht en obesitas

De Haute Autorité de Santé van Frankrijk heeft haar aanbeve­lingen voor goede praktijkvoering voor Surpoids et obésité de l’enfant et de l’adolescent geactualiseerd.

BlauweLijn

 

20.10.2011 Persoonlijkheidsstoornissen in DSM5

Vanuit het 'Podium Persoonlijkheidsdiagnostiek' van het Kennis­centrum Persoonlijkheidsstoornissen hebben diverse experts op het gebied van PS een vertaling gemaakt van 'The proposed changes in personality disorders for DSM-5' (APA, versie januari 2011): Voorgestelde verandering bij persoonlijkheidsstoornis­sen in de DSM 5 (2011)

BlauweLijn

 

13.10.2011 Beroepsgeheim

Op 20.07.2011 werd in de Kamer het Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft aangenomen. Dit wetsontwerp ligt nu in de Senaat. In dit wetsontwerp wordt een wijziging van artikel 458bis van het Strafwetboek voorgesteld. Dit handelt over de voorwaarden waarbinnen de hulpverlener gebruik mag maken van zijn spreekrecht. De orde van geneesheren publiceerde haar advies.

BlauweLijn

 

02.10.2011 Projectoproep voor de organisatie van een eerstelijnspsychologische functie

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Van­deurzen wil overgaan tot het subsidiëren van projecten die er op gericht zijn om in afgebakende geografische werkingsge­bieden een eerstelijnspsychologische functie te organiseren. Hij lanceert daarom een projectoproep die kadert in de opvol­ging van de conferentie eerstelijnsgezondheidszorg.

BlauweLijn

 

02.10.2011 Persbericht BFP en VVKP

Meer psychiaters nodig in de geestelijke gezondheidszorg? De VVKP en de BFP verspreiden een persbericht naar aanleiding van het persbericht van de psychiaters op 05/09/2011.

BlauweLijn

 

02.10.2011 Nieuwe 60-plusgids verschenen

De gids kan online geraadpleegd worden. Men kan gratis een papieren exemplaar bekomen.

BlauweLijn

 

26.09.2011 Juristen en oudere personen met cognitieve moeilijkheden

De Koning Boudewijnstichting heeft in samenwerking met de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat en het Konink­lijk Verbond van de vrede- en politierechters een brochure uitgegeven Juristen en oudere personen met cognitieve moeilijkheden. Naar een betere interactie. Beter omgaan met het beslissingsvermogen van ouderen die cognitieve moeilijk­heden hebben. Men kan de brochure gratis ophalen.

BlauweLijn

 

26.09.2011 Noknok: het klopt in mijn hoofd!

Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziekte­pre­ventie ontwikkelde www.noknok.be. “We willen jongeren tussen 12 en 16 jaar een aangepaste website op hun maat aanbieden en hen aan de hand van bruikbare tips aan de slag laten gaan met hun geestelijke gezondheid. Voornamelijk jongeren die zich niet goed in hun vel voelen, willen we met deze website bereiken” zegt minister Jo Vandeurzen.

BlauweLijn

 

26.09.2011 Vergeet dementie, onthou mens

Onder het motto 'Vergeet dementie, onthou mens' lanceerde Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Van­deurzen een campagne om te komen tot een meer genuan­ceer­de beeldvorming over dementie. Een dementievriendelijke samenleving veronderstelt dat we dementie anders bena­deren. Er is ook een dementieplan Vlaanderen 2010-2014.

BlauweLijn

 

06.09.2011 Mandaat directeur CLB

Edulex publiceerde een nieuwe omzendbrief betreffende het mandaat van directeur in een centrum voor leerlingenbege­leiding: administratieve en geldelijke regeling. Er is ook een wijziging van de omzendbrief over de actualisering bekwaam­heidsbewijzen centra voor leerlingenbegeleiding

BlauweLijn

 

16.08.2011 Psycholoog Master of Science

Op 16.08.2011 is in het staatsblad de nieuwe lijst verschenen van van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd. De lijst van 17.12.2010 wordt opgeheven. Bachelors en Masters in de psychologie mogen 'of Science' blijven toevoegen.

BlauweLijn

 

11.08.2011 Vervoersonkosten CLB-psychologen

In het Staatsblad van 09.08.2011 verscheen het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de volledige tenlastene­ming door de werkgever in de onderwijssector van de ver­voers­kosten voor het openbaar vervoer naar en van het werk en de toekenning van een fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

BlauweLijn

 

08.08.2011 Psychologen voor tehuizen werkende gehandicapten

In het staatsblad van 08.08.2011 verscheen het Besluit van de Vlaamse Regering waardoor nu ook "licentiaat/master in de psychologie, in de pedagogie of in de kinesitherapie en assistent-psycholoog" ten bedrage van "3/8" voorzien wor­den voor tehuizen voor werkende volwassen gehandicapten type inrichting : 30 bedden. Het betreft een wijziging van een BVR van 08.10.2010.

BlauweLijn

 

12.07.2011 Parlementaire vraag over psychotherapie

Op 05.07.2011 stelde Volksvertegenwoordigster Lanjri aan Minister Onckelinx een vraag over de stand van zaken inzake het wetgevend werk betreffende de psychotherapie.

BlauweLijn

 

08.07.2011 Diploma's open universiteit

In het Vlaams parlement was er een schriftelijke vraag naar de stand van zaken i.v.m. de open universiteit, o.a. over de psychologie-opleidingen.

BlauweLijn

 

08.07.2011 Gezondheidsschade voorkomen en gezondheidswinst bekomen

De Vlaamse minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin lanceert een oproep voor projecten die erop gericht zijn om bij de doelgroep gezinnen de gezondheidsschade veroor­zaakt door tabak, alcohol en drugs te voorkomen en/of gezondheids­winst door middel van gezonde voeding en voldoende bewe­ging te bekomen.

BlauweLijn

 

07.07.2011 Recht van minderjarigen om door de rechter gehoord te worden

In de Senaat is een wetsvoorstel aangenomen tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjari­gen om door de rechter te worden gehoord. Dit wetsontwerp is nu overgezonden aan de Kamer.

BlauweLijn

 

07.07.2011 Niet-farmacologische interventies bij dementie.

Het federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg publi­ceerde een studie over niet-farmacologische interventies bij dementie. Er is ook een persbericht. Naar goede gewoonte is de studie geschreven voor Engelstalige Belgen. (Precies alsof er in België geen domeinen zijn waarop men zinvoller zou kun­nen besparen. Voor Belgische wetenschappers is de persoon­lijke carrière belangrijker dan de maatschappij die hen betaalt.)

BlauweLijn

 

07.07.2011 Uitbouw GGZ-programma voor kinderen en jongeren

De Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen publiceerde een advies m.b.t. de uitbouw GGZ-programma voor kinderen en jongeren. Er is ook een bijlage.

BlauweLijn

 

04.07.2011 Wijziging wetgeving beroepsgeheim

In de Kamer werd door verschillende partijen gezamenlijk een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft. Het wetsvoorstel omvat duidelijke wijzigingen in de wetgeving op het beroeps­geheim (art 458bis).

BlauweLijn

 

04.07.2011 Start individuele erkenning paramedici

De Minister van Volksgezondheid heeft zich ertoe verbonden om jaarlijks de erkenningsprocedure voor twee paramedi­sche beroepen op te starten. Veertien jaar na de publicatie van de erkenningscriteria komen in 2011 de farmaceutisch technisch assistenten en de diëtisten aan de beurt voor de regulering van de uitoefening van hun beroep. De ergotherapeuten zijn de volgende groep die zullen aan bod komen.

BlauweLijn

 

03.07.2011 Wetgeving Klinische psychologie

Op 16.06.2011 hebben Nathalie Muylle (CD&V), Nahima Lanjri (CD&V), Myriam Vanlerberghe (sp.a), Manu Beuselinck (N-VA) en Annick Van Den Ende (cdH) een wetsvoorstel voor de wettelijke regeling van de klinische psychologie en de klinische orthopedagogiek ingediend in de Kamer. De tekst is een bijwerking van het wetsvoorstel Goutry met de elementen waarover overeenstemming werd bereikt in de parlementaire werkgroep tijdens vorige legislatuur.

BlauweLijn

 

01.07.2011 Bedrijfspsychologische examens voor treinbestuurders en treinbegeleiders

Op 01.07.2011 verscheen in het staatsblad het KB tot bepa­ling van de regels met betrekking tot medische keuringen en bedrijfspsychologische examens voor treinbestuurders en trein­begeleiders en van de criteria voor erkenning van perso­nen en centra belast met deze onderzoeken.

BlauweLijn

 

29.06.2011 Maatschappelijk Verantwoorde Zorg

De Strategische Adviesraad Welzijn Gezondheid Gezin pre­sen­teerde dit voorjaar zijn visie op zorg, op maatschappelijk ver­ant­­woorde zorg. Zorg- en hulpverlening zijn maatschap­pelijk verant­woord als ze de toets doorstaan van vijf princi­pes: kwali­teit, performantie, relevantie, rechtvaardigheid en toegankelijk­heid.

BlauweLijn

 

28.06.2011 Alles over seks

Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezond­heid, lanceert een mobiele versie van Allesoverseks.be, de jongerensite over seks en relaties.

BlauweLijn

 

23.06.2011 Vlaams Meldpunt Taalklachten

Vlaams Meldpunt Taalklachten helpt patiënten met klachten over Nederlandsonkundigheid bij Brussels ziekenhuisperso­neel.

BlauweLijn

 

23.06.2011 Kinderwens op de agenda gezet

Het Instituut Samenleving en technologie heeft in het Vlaams Parlement haar jaarverslag 2010 ingediend. Eén van de projec­ten waarrond ze gewerkt hebben is de medisch begeleide voortplanting. Heel wat aandacht gaat naar de taak van de psycholoog (vanaf pag 20).

BlauweLijn

 

17.06.2011 Loopbaanonderbreking in CLB

Het ministerie van onderwijs publiceerde een nieuwe omzend­brief die alle bestaande bepalingen m.b.t. loopbaan­onderbre­king hergroepeert voor het personeel van het onderwijs en van de centra voor leerlingenbegeleiding.

BlauweLijn

 

17.06.2011 Vacature secretarissen erkennings­commissie FOD Volksgezondheid

Selor organiseert een examen met wervingsreserve van twee jaar voor Nederlandstalige secretarissen erkennings­commissie (m/v) (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Meer info bij Selor. Voor de beroepsgroep van de psychologen zou het niet slecht zijn als daar ook psychologen aan deelnamen.

BlauweLijn

 

12.06.2011 Vroeger nadenken…over later

De Koning Boudewijnstichting verzorgde een gratis op te halen publicatie met reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

BlauweLijn

 

12.06.2011 Centra Geestelijke Gezondheidszorg: Cijfers 2010

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid publiceerde nieuwe cijfers.

BlauweLijn

 

12.06.2011. Vaders en ouderschapsverlof: De brochure

De minister van Gelijke Kansen Pascal Smet en minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen lanceer­den de brochureVaders en ouderschapsverlof’.

BlauweLijn

 

12.06.2011 Kinderen en jongeren: Gedragsstoornis­sen in context

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde een brochure over Kinderen en jongeren: Gedragsstoornis­sen in context.

BlauweLijn

 

12.06.2011 Voeding, obesitas en fysische activiteit

De Europese afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een nieuwe webstek over nutrition, obesity and physical activity.

BlauweLijn

 

12.06.2011 Wijzigingen terugbetaling Alzheimer-medicatie

Sedert 1 juni 2011 zijn er enkele wijzigingen in de ver­goedings­voorwaarden van Alzheimermedicaties. Deze zijn terug te vin­den in de officieuze coördinatie Hoofdstuk IV op de webstek van het RIZIV. Voor de acetylcholinesterase­inhibitoren moet men kijken in paragraaf 2230000 (pag. 489), voor Ebixa in paragraaf 2880000 (pag. 699) en voor de Exelon-pleisters in paragraaf 4680000 (pag. 1324).

BlauweLijn

 

11.06.2011 Sekten, mentale destabilisatie en misbruik van verzwakte positie

Het wetsvoorstel tot wijziging en aanvulling van het Strafwet­boek teneinde het misbruik van de zwakke toestand van per­sonen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescher­ming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden is aangenomen in de Kamercommissie justitie.

BlauweLijn

 

07.06.2011 Palliatieve zorg

In het Vlaams Parlement was er een hoorzitting betreffende de organisatie van de palliatieve zorg.

BlauweLijn

 

05.05.2011 Jaarverslag Child Focus

Child Focus presenteerde haar jaarverslag 2010.

BlauweLijn

 

05.05.2011 Pesten op het werk

De Minister van Werk en Gelijke Kansen presenteert haar evaluatierapport van de wetgeving op pesten op het werk.

BlauweLijn

 

05.05.2011 Psychologen en draagmoederschap

Op 5 april 2011 hebben senator Temmerman en Swennen een wetsvoorstel ingediend houdende organisatie van centra voor draagmoederschap. Voor psychologisch onderzoek en psycho­lo­gische begeleiding wordt beroep gedaan op psychologen.

BlauweLijn

 

05.05.2011 Psychologencommissie in de senaat

Op 29 maart 2011 was er in de senaat een vraag om uitleg betreffende de bijdrage aan de psychologencommissie. Zowel de vraagsteller als de minister overtuigden niet erg inzake dossierkennis van de knelpunten betreffende de Psychologen­commissie. Goed bedoeld initiatief, maar een maat voor niets.

BlauweLijn

 

05.05.2011 Klinisch psychologen en ADHD

In de senaat was er op 3 mei 2011 een vraag om uitleg aan de minister van sociale zaken en volksgezondheid over ADHD en het overdadig en gevaarlijk medicatiegebruik. In haar antwoord verwees de minister naar haar rondetafel over psychosti­mule­rende middelen die ze in maart 2010 gelan­ceerd had. Daar werden voorstellen gedaan om het voor­schrijven voor ADHD-patiënten beter te omkaderen, in het bijzonder inzake oplei­ding en informatie. Het erkennen van het beroep van klinisch psycholoog en - op langere termijn - van psychotherapeut werd ook als een oplossing aangereikt in het geval van matige vormen en als aanvulling op een behandeling met geneesmid­delen.

BlauweLijn

 

05.05.2011 Klinisch psychologen voor fibromyalgie

Op 13 oktober 2010 dienden de volksvertegenwoordigers Gerkens, Detiège en Burgeon een voorstel voor resolutie in betreffende de erkenning van het fibromyalgiesyndroom en een betere alomvattende behandeling van de fibromyalgie­patiënten. Op 28 april 2011 dienden Beuselinck e.a. een reeks amendementen in. Eén ervan luidt: “9. dringend werk te maken van de erkenning van de klinisch psycholoog en hem in te schakelen in de ZIV-erkenning met een passende honore­ring.”. Ook tijdens een gedachtewisseling over het kankerplan heeft de Heer Beuselinck de noodzaak van de erkenning van de klinisch psychologen aangekaart.

BlauweLijn

 

26.04.2011 Zorgciruits en -netwerken geestelijke gezondheidszorg

Op 04.04.2011 was er in de Kamercommissie volksgezond­heid, het leefmilieu en de maatschappelijke hernieuwing een gedachtewisseling betreffende geestelijke gezondheidszorg en artikel 107 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008.

BlauweLijn

 

15.04.2011 Outplacement

In het staatsblad verscheen een Besluit van de Vlaamse Regering in verband met outplacement. De outplacementbe­geleiding omvat ook ondersteuning door een psycholoog op verzoek van de werknemer (bijlage Art. 8).

BlauweLijn

 

13.04.2011 Sensibiliserend en ondersteunend beleid rond eetstoornissen

In de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid van het Vlaams Parlement zal een Voorstel van resolutie betreffende een sensibiliserend en onder­steunend beleid rond eetstoornissen behandeld worden. Daarin worden zowel op gemeenschapsniveau als federaal niveau taken voorzien voor klinisch psychologen.

BlauweLijn

 

13.04.2011 Codificatie wettelijke en decretale bepalingen inzake het secundair onderwijs

In de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement zal een ontwerp van decreet betreffende de codificatie van de nog geldig zijnde wettelijke en decre­tale bepalingen inzake het secundair onderwijs behandeld worden. Uiteraard zullen ook alle regelgevingen betreffende het psychologisch personeel binnen het secundair onderwijs daain opgenomen worden.

BlauweLijn

 

10.04.2011 Kinderen en Jongeren: Gedragsstoor­nis­sen in context

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde een studie over Kinderen en Jongeren: Gedragsstoor­nis­sen in context. Naast het lijvig rapport publiceerde ze ook een samenvatting en een bundel met de bijlagen.

BlauweLijn

 

10.04.2011 Pilootprojecten behandeling dubbel­diagnose

De Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen publiceerde een advies inzake pilootprojecten voor intensieve behande­ling van psychiatrische patiënten met een dubbeldiagnose : psychose en verslaving

BlauweLijn

 

10.04.2011 Vrouwelijke genitale verminking

In België leven 6260 besneden vrouwen. 1975 meisjes lopen het risico op besnijdenis. Voor hulpverleners die met de problematiek geconfronteerd worden is er een webstek en ook een brochure Het beroepsgeheim en de vrouwelijke genitale verminkingen.

BlauweLijn

 

23.03.2011 Honorarium neuropsychologisch onderzoek

Het Riziv heeft op haar webstek het honorarium bekend gemaakt van het neuropsychologisch onderzoek. Het bedraagt 102.02 euro en is volledig terugbetaald. Het eraan gekoppeld medisch consult bij een geaccrediteerd arts bedraagt 63.26 euro waarvan 57.31 euro terugbetaald wordt, bij een andere specialist is het 59.51 euro waarvan 53.56 euro terugbetaald wordt.

BlauweLijn

 

15.03.2011 Vlaamse Vereniging voor Neuropsycho­logie

De VVNP die reeds een tijdje in de startblokken zat, heeft deze week een webstek op het net gezet en start met ledenwerving.

BlauweLijn

 

25.02.2011 Herscholing arbeidsongeschikten

Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (VDAB) en de ziekenfondsen versterken hun inspanningen om arbeidsongeschikten op weg te helpen naar geschikt werk en sloten daarover een overeenkomst.

BlauweLijn

 

17.02.2011 RIZIV-Nomenclatuurnummer voor neuropsychologisch onderzoek.

Op 16.02.2011 verscheen het KB dat bepaalt dat vanaf 1 april neurologen, psychiaters en geriaters een RIZIV-nomencla­tuur­nummer (ter waarde van K90) kunnen gebruiken voor een 'Neuropsychologisch onderzoek met evaluatie van de cogni­tieve functies bij een patiënt met vermoeden van beginnende dementie'. De technische uitvoering van dat onderzoek mag worden toevertrouwd aan een gekwalificeerd helper met speciale kennis in de neuropsychologie die samenwerkt als gekwalificeerde helper.

BlauweLijn

 

16.02.2011 Update tarieven gerechtskosten in strafzaken.

Nadat de prijzen van 12.01.2011 op 19.01.2011 werden vernietigd, verscheen er nu opnieuw een update.

BlauweLijn

 

03.02.2011 Dementie, hoe er mee om te gaan?

Deze gratis brochure van 48 pagina's kan opgehaald worden op de webstek van de Koning Boudewijnstichting.

BlauweLijn

 

29.01.2011 Vernietiging indexering gerechtskosten in strafzaken

Op 12.01.2011 werden de nieuwe prijzen gepubliceerd en op 19.01.2011 werden ze opnieuw vernietigd.

BlauweLijn

 

27.01.2011 Master of Science

In het staatsblad van 25.01.2011 verscheen het BVR vzn 17.12.2010 tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie 'of Science' of 'of Arts' mag worden toegevoegd.

BlauweLijn

 

27.01.2011 CAO  CGGZ en loonschalen

In het staatsblad van 21.01.2011 verscheen het KB van 21.12.2010 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezond­heidssector, betreffende de loonvoorwaarden in de centra voor geestelijke gezondheidszorg. Ook de loonschalen werden gepubliceerd in bijlage.

BlauweLijn

 

25.01.2011 Sekten

In de Kamer werd opnieuw het wetsvoorstel besproken dat de strafrechtelijke strafbaarstelling beoogt van daden van mentale destabilisatie waaraan bepaalde sekten zich schuldig maken.

BlauweLijn

 

21.01.2011 Wettelijke regeling klinische psychologie

Het wetsvoorstel Goutry werd op 22.12.2010 nu ook in de Senaat opnieuw ingediend en dit door Wouter Beke (CD&V) en André du Bus de Warnaffe (cdH).

BlauweLijn

 

12.01.2011 Gerechtskosten in strafzaken

Vandaag zijn de tarieven voor 2011 gepubliceerd in het staatsblad.

 

BlauweLijn

 

30.12.2010 Pediatrische Liaison

Op 30.12.2010 verscheen in het Staatsblad het KB van 15.11.2010 houdende vaststelling van de normen waaraan de functie pediatrische liaison moet voldoen om te worden erkend.

BlauweLijn

 

29.12.2010 Private arbeidsbemiddeling

Op 29.12.2010 is het Besluit van de Vlaamse Regering van 10.12.2010 verschenen tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling

BlauweLijn

 

29.12.2010 Meer lijn in de eerstelijn

Het syntheserapport van de studiedag van 11 december 2010 is gepubliceerd.

BlauweLijn

 

22.12.2010 Bijdrage Psychologencommissie 2011

Voor het bijhouden van de lijst van psychologen die gemach­tigd zijn de titel te dragen, betaalde iedere psycho­loog tot 2005 60 euro voor vier jaar. In 2009 werd dit 20 euro voor één jaar. In 2010 was dit 25 euro. En nu vragen ze 50 euro voor 2011. Dit wordt 65 euro voor wie op 1 februari 2011 nog niet betaald heeft. In ruil daarvoor zal ze dus een namenlijst bijhouden, zal ze de wetgeving aanpassen aan de Europese richtlijn 2005/36, wat reeds tegen 2005 had moeten gebeurd zijn. Verder zal ze, zoals reeds aangekondigd in 2003, verder werk maken van een deontologisch luik. Wie op zijn zestig jaar nog leeft, heeft in België statistisch gezien nog een levensver­wachting van 25 jaar. Een gepensioneerde psycholoog die geen enkele beroepsactiviteit meer uitoeffent, maar gewoon publiekelijk wil kunnen blijven zeggen wat zijn beroep is, moet in België daarvoor dus nog 50000 BEF beta­len. We hebben de Psycho­logencommissie daarover aange­schre­ven in januari 2010. Tot op heden heb­ben ze het niet nodig geacht daarop te antwoorden.

BlauweLijn

 

22.12.2010 Honoraria 2011 arbeidsrechtbank

Naar jaarlijkse gewoonte publiceerde de FOD Sociale zekerheid de tarieven voor deskundigenonderzoeken in het kader van de geschillen voor de arbeidsgerechten.

BlauweLijn

 

22.12.2010 Omkaderingsprogramma alcoholslot

Op 09.12.2010 verscheen in het Staatsblad het KB van 26.11.2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma. Daarin zijn psychologen voorzien.

BlauweLijn

 

22.12.2010 Proefprojecten pediatrische hemato-oncologie

In het KB van 26.11.2010 tot wijziging van het KB van 25.04.2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen wordt in artikel 32 voorzien in financiering van onder meer psychologen.

BlauweLijn

 

18.11.2010 VELO voor psychologen ?

Zoals aangekondigd in zijn beleidsnota organiseert Minister Vandeurzen op 11 december een conferentie over de eerstelijnsgezondheidszorg. Het Vlaams Eerste Lijns Overleg (VELO) formuleerde haar standpunten. De samenstelling van de Raad van Beheer van het VELO lijkt er niet direct op te wijzen dat de psychologen daar vertegenwoordigd zijn.

BlauweLijn

 

18.11.2010 Flanders' Care

Flanders' Care is een belangrijke pijler van het plan Vlaanderen in Actie. Flanders' Care wil de revolutionaire vooruitgang in wetenschap en technologie aanwenden in het voordeel van de zorgsector. De Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin (SAR WGG) formuleerde een advies betreffende Flanders' Care.

BlauweLijn

 

18.11.2010 Te vroeg geboren

Bij de Koning Boudewijnstichting kan gratis een brochure opgehaald worden: Te vroeg geboren – Groeiboekje voor ouders van premature kinderen. Praktische info voor ouders wiens kindje geboren werd tussen 32 en 37 weken zwangerschap.

BlauweLijn

 

10.11.2010 Nationale Richtlijn voor Borstkanker

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg publiceerde een actualisering van de Nationale Richtlijn voor Borstkanker. Ook de psychologische aspecten en de psychologische interventies komen aan bod.

BlauweLijn

 

10.11.2010 Eerstelijnsopvang geestelijke gezondheid

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde aanbevelingen be­treffende de Multidisciplinaire samenwerking voor eerste­lijnsopvang van problemen inzake geestelijke gezondheid.

BlauweLijn

 

09.11.2010 Wat te doen bij een scheiding ?

Gratis ophaalbare brochure (44 pp) van de Belgi­sche Federatie van het Notariaat en de Koning Boudewijn­stichting met antwoorden op praktische, administratieve en juridische vragen in verband met jezelf, je ex-partner, de kinderen.

BlauweLijn

 

09.11.2010 Vrouwelijke genitale verminking

De FOD Volksgezondheid heeft de resultaten gepubliceerd van een statistische studie die een raming geeft van het aantal besneden vrouwen binnen België en het aantal meisjes dat hier het risico loopt om besneden te worden. Momenteel worden maatregelen uitgewerkt om de situatie van deze vrouwen te verbeteren.

BlauweLijn

 

09.11.2010 Rechten van personen met een handicap

Op 18 en 19 november vindt in Brussel een Werkforum plaats rond de implementatie van de VN Conventie voor de rechten van personen met een handicap. Er is een uitgebreid background document.

BlauweLijn

 

09.11.2010 Europese Richtlijn Beroepsqualificaties

Het Directoraat Generaal Interne Markt van de Europese Commissie publiceerde een eerste evaluatie van de Europses Richtlijn 2005/36 betreffende de beroepsqualificaties. Zowel de rapporten als een persmededeling zijn te raadplegen. Artikel 15 van de richtlijn voorziet in de vrijstelling van com­penserende maatregelen op basis van gemeen­schappe­lijke platforms. Tot nu toe werd geen enkel platform goedgekeurd.

BlauweLijn

 

09.11.2010 Eurobarometer on Mental Health

De europese Commissie publiceerde een Eurobarometer on Mental Health. Andere publicaties van de Europese Commissie over geestelijke volksgezondheid.

BlauweLijn

 

05.11.2010 Vrind 2010

VRIND 2010 is een publicatie van de Studiedienst van de Vlaamse Regering over de resultaten van het Vlaamse beleid en de impact hiervan op de omgeving

BlauweLijn

 

28.10.2010 Cardiale revalidatie

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) publiceerde een rapport over de Cardiale revalidatie: klinische doeltreffendheid en gebruik in België.

BlauweLijn

 

28.10.2010 Belgisch Gezondheidssysteem 2010

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft op vraag van het European Observatory on Health Systems and Policies (WHO) een rapport gepubliceerd over de Belgische gezondheidszorg.

BlauweLijn

 

28.10.2010 Psychiatrische hulp minderjarigen

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft een rapport gepubliceerd waaruit de nood blijkt aan de uitbouw van spoedeisende psychiatrische hulp voor minder­jari­gen.

BlauweLijn

 

25.10.2010 Multidisciplinaire dienst pijnbehandeling

In de Senaat heeft senator Mahoux opnieuw een wetsvoor­stel ingediend dat de oprichting in alle ziekenhuizen beoogt van een multidisciplinaire dienst voor pijnbehandeling en pijnbestrijding (tweede lijn): "Elk ziekenhuis moet binnen zijn structuur een multidisciplinair team oprichten, bestaande uit een klinisch psycholoog, een arts die gespecialiseerd is in pijnbehandeling, en een verpleegkundige."

BlauweLijn

 

25.10.2010 Bouwnormen Centra GGZ en CAW

Op 19.10.2010 verschenen in het Staatsblad de besluiten van 10.10.2010 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de preventieve en de ambulante gezondheids­zorg en voor het algemeen welzijnswerk.

BlauweLijn

 

25.10.2010 Loon naar werken

De FOD Economie, KMO, Middenstand en Economie publiceerde statistieken over de lonen. Psychologen zouden gemiddeld een bruto maandloon van 4137 euro verdienen.

BlauweLijn

 

15.10.2010 Wetgeving klinische psychologie

Op 12 oktober hebben Nahima Lanjri en Nathalie Muylle (CD&V) het vroegere 'wetsvoorstel Goutry' terug ingediend in de Kamer. 

BlauweLijn

 

15.10.2010 Geestelijke gezondheidszorg

Weliswaar publiceert in zijn nieuwste editie een dossier over de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen.

BlauweLijn

 

30.09.2010 Decreet private arbeidsbemiddeling

De Vlaamse regering publiceerde een nieuw ontwerp van decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling ter vervanging van het decreet van 13 april 1999. De arbeids- en organisatiepsychologen zullen er goed aan doen dit ontwerp grondig te bestuderen betreffende de rol van psychologen in de arbeidsbemiddeling en de regelgeving inzake het gebruik van psychologische tests.

BlauweLijn

 

30.09.2010 Vallen, blijf er even bij stilstaan

Onder het motto “Het autootje van uw kleinzoon kan gevaarlijker zijn dan het verkeer” wil de campagne de Vlaming bewustmaken van de valkuilen voor oudere Vlamingen en tips aanreiken om vallen te vermijden.

BlauweLijn

 

30.09.2010 Ouderenbeleidsplan 2010-2014

Op 24 september 2010 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van Vlaams ouderenbeleidsplan 2010-2014 goed. De Vlaamse minister bevoegd voor bijstand aan personen zal dit ouderenbeleidsplan indienen bij het Vlaams Parlement.

BlauweLijn

 

30.09.2010 Dringende psychiatrische hulp voor minderjarigen

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzocht samen met de Universiteit Antwerpen de proble­ma­tiek. Volgens dat onderzoek moet de noodhulp aan kinde­ren en jongeren op elk moment beschikbaar zijn en liefst ook nog eens binnen de leefomgeving van de minderjarige.

BlauweLijn

 

16.09.2010 Wat te doen wanneer uw partner overlijdt?

De Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat willen met deze gids een concrete leidraad aanbieden voor de uren en dagen die volgen op het overlijden van een levenspartner.

BlauweLijn

 

01.09.2010 Vraaggestuurd gehandicaptenbeleid

Minister Vandeurzen publiceerde een nota: "Perspectief 2020: nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap"; De persmededeling kan men hier lezen. De beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2009-2014 is hier te raadplegen.

BlauweLijn

 

27.07.2010 Weer opnieuw beginnen.

De Kamer publiceerde de Tabel van de voorstellen en wetsontwerpen als niet-bestaande beschouwd ten gevolge van de ontbinding van de kamers op 7 mei 2010. Het werk rond de wettelijke regeling van de uitoefening van de klinische psychologie wacht op een vierde start…

BlauweLijn

 

29.03.2010  DSM-5

De publicatie van "the fifth edition of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)" is voorzien voor mei 2013. De ontwerptekst is vanaf nu publiek toegankelijk.

BlauweLijn

 

23.03.2010 Milquet zet Vlaamse gehandicapten in kou

Sedert 2008 moeten mensen met een handicap niet meer ingeschreven zijn in het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) om te genieten van de voorzie­ningen in de sector Tewerkstelling. Dit wordt nu ter harte genomen door de VDAB. Milquet maakt nu een KB waarin bepaald wordt dat men moet ingeschreven zijn in het VAPH en de Waalse tegenhanger om te kunnen genieten van federale ondersteunende maatregelen. Ze is zeer goed op de hoogte dat de regelgeving in Vlaanderen anders is dan bij de Franstaligen.

BlauweLijn

 

10.03.2010 Psychopathologie wat is dat ?

Op 23 maart 2010 organiseert het Postuniversitair Centrum van de K.U.Leuven Campus Kortrijk een studiedag rond psychopathologie, met als titel

“Psychopathologie… wat is dat? Van besef naar begrip”

BlauweLijn

 

10.03.2010 Belgisch nationaal drugsrapport

Het Belgisch Nationaal Focal Point voor drugs  heeft met de steun van talloze partnerorganisaties zijn rapport over de drugssituatie in België gepubliceerd.

BlauweLijn

 

10.03.2010 Jongdementie

In de Kamer werd een voorstel van resolutie betreffende een beleid inzake de opvang en de behandeling van patiënten met jongdementie ingediend.

BlauweLijn

 

26.02.2010 Startevent GAP

De Gentse Alumni Psychologie (GAP) organiseren op 30 maart hun openingsevent.

BlauweLijn

 

22.02.2010 Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf

Naar aanleiding van de Europese dag van het slachtoffer publiceert het Nationaal Forum voor slachtofferleleid de brochure ' Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf'.

BlauweLijn

 

04.02.2010 Preventiecampagne gokverslaving

De Kansspelcommissie een preventiecampagne rond gok­verslaving gelanceerd. De campagne richt zich tot jongeren van 14 tot 18 jaar. De kortfilm 'Bluf! – From four of a kind to royal flush' vormt de spil van deze campagne en staat gratis ter beschikking van scholen, hulpverleningsorganisaties en jongerenverenigingen.

BlauweLijn

 

04.02.2010 Gids voor gezinnen

Sedert augustus 2009 bestaat de website Gids voor gezin­nen. Ze wordt nog steeds bijgewerkt. Het is een initiatief van het Hoger Instituut voor gezinswetenschappen en de Vlaam­se Overheid.

BlauweLijn

 

04.02.2010 Kinderopvang: Crisisbeleid en gevaar

Op de website van Kind en gezin is er een pak interessante documentatie te vinden over crisis en crisisbeleid.

BlauweLijn

 

24.12.2009 Campagne slaap- en kalmeermiddelen

De FOD Volksgezondheid heeft een sensibiliseringscampagne gelanceerd rond slaap- en kalmeerpillen. De laatste 10 jaar is het verbruik van deze middelen met 15% gestegen. In 2008 werden er maar liefst 14 miljoen doosjes van verkocht. Nochtans zijn er alternatieven om stress en slaapproblemen te behandelen. Meer info. Folder.

BlauweLijn

 

16.11.2009 Werk en ouderschap

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publi­ceerde een brochure "Wegwijs in … werk en ouderschap".

BlauweLijn

 

24.10.2009 ADHD richtlijnen

The British Psychological Society & The Royal College of Psychiatrists publiceerden Attention deficit hyperactivity disorder - The NICE guideline on diagnosis and management of adhd in children, young people and adults. In 2007 publiceerde het Trimbos-instituut reeds de Richtlijn ADHD bij kinderen en jeugdigen.

BlauweLijn

 

18.10.2009 Juriwel geactualiseerd

Juriwel biedt op de website www.juriwel.be een thematisch overzicht aan van de Vlaamse regelgeving m.b.t. welzijn, volksgezondheid en gezin. De vorige versie was niet meer bijgewerkt sedert 05.12.2008. Nu is er een actualisering.

BlauweLijn

 

06.10.2009 KB over financiering oncopsychologen gepubliceerd

Het KB van 20.09.2009 tot wijziging van het KB van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van finan­ciële middelen van de ziekenhuizen is gepu­bliceerd. In art 12 §1 en §3 is te lezen welke financiering er is voor onco-psychologen.

BlauweLijn

 

05.10. 2009 Handbook on monitoring and evaluation of human resources for health

Dit handboek van 178 pagina's kan gratis opgehaald worden op de webstek van de  Wereldgezondheidsorganisatie.

BlauweLijn

 

01.10.2009 Hulp bij tabaksontwenning

De psychologen-tabacologen kunnen op de webstek van het RIZIV de nodige documenten ophalen.

BlauweLijn

 

01.10.2009 10000 stappen Vlaanderen

De Vlaamse overheid wil gans Vlaanderen en Brussel ertoe aanzetten om dag in dag uit op een eenvoudige manier meer te bewegen. Wetenschappelijk onderzoek toont immers aan dat dit een positief effect heeft op zowel de fysieke als de mentale gezondheid. Meer info.

BlauweLijn

 

18.09.2009 Tegemoetkoming RIZIV tabaksontwenning

Op 15.09.2009 verscheen in het staatsblad het KB inzake de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor de hulp bij tabaksontwenning.

De regeling die voorheen enkel bestond voor zwangere vrouwen en hun partner wordt uitgebreid.

BlauweLijn

 

18.09.2009 Verdrag van Lissabon

Op 21.08.2009 verscheen in het staatsblad de Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de erkenning van diplo­ma's betreffende het hoger onderwijs in de Europese Regio, gedaan te Lissabon op 11 april 1997. Inzake gelijkwaardig­heid van buitenlandse diploma's raadpleegt men best de NARIC. Verwijzen we in deze context ook naar de Europese Richtlijn 2005/36 betreffende de beroepskwalificaties.

BlauweLijn

 

18.09.2009 Doelstellingen CLB

Op 03.9.2009 werd in het staatsblad het Besluit van de Vlaamse Regering gepubliceerd tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor Leerlingen­begeleiding

BlauweLijn

 

17.09.2009  Reach 112 gestart zonder België

Het  Europese Reach 112 project is specifiek gericht op mensen met een handicap, en zal er voor zorgen dat deze burgers met specifieke behoeftes in contact kunnen komen met anderen. Onze buurlanden Nederland, Frankrijk en Groot-Brittanië doen mee aan het project. België niet.

BlauweLijn

 

16.09.2009 Werkgroep voeding en beweging

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid zoekt o.a. gedragswetenschappers voor de Vlaamse werkgroep voeding en beweging.

BlauweLijn

 

15.09.2009 Aankondiging studiedag over kanker, seksualiteit en vruchtbaarheid

http://www.cancer.be/images/symposium_2009/banner/banner_infodag_260px.png

BlauweLijn

 

03.09.2009 Decreten Onderwijs en CLB's

Op 28.08.2009 verscheen in het Staatsblad het Decreet be­tref­fende het onderwijs XIX en het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs. Beide decreten hebben ook betrek­king op de CLB's.

BlauweLijn

 

01.09.2009 Fibromyalgie

De Spaanse Orde van Psychologen publiceerde een themanummer over fibromyalgie en chronische pijn.

BlauweLijn

 

27.08.2009 Geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op school

De Vlaamse Overheid publiceerde een beleidsplan ter preventie en bestrijding van geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op school.

BlauweLijn

 

27.08.2009 Schoolverzuim

De Vlaamse Overheid publiceerde een rapport over schoolverzuim.

BlauweLijn

 

27.08.2009 Jaarverslag Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De Vlaamse Overheid publiceerde het jaarverslag van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2008.

BlauweLijn

 

27.08.2009 Ouder wordende werknemers

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft een nieuwe brochure gepubliceerd over ouder worden op het werk. De brochure stelt verschillende elementen voor om de problemen van het ouder worden op het werk – stress, depressie, opleiding van ouderen, redenen voor vervroegd vertrek – beter te begrijpen. Deel 1Deel 2. Deze brochure is een vervolg op de brochure van 2006.

BlauweLijn

 

14.08.2009 Nieuwe webstek Medimmigrant

Medimmigrant biedt informatie over de gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf.

BlauweLijn

 

12.08.2009 Nieuwe normen RVT, dagcentra, NAH-centra

In het Staatsblad van 20 juli zijn de nieuwe normen versche­nen voor rust- en verzorgingstehuizen, centra voor dagver­zor­ging en NAH-Centra. Hier de geconsolideerde wetgeving.

BlauweLijn

 

11.08.2009 Gids therapeutische opleidingen 2009-2011

De Julie Renson Stichting (ondergebracht bij de Koning Bou­dewijn Stichting) heeft nu ook haar 16de overzicht van psy­chotherapeutische programma's in Vlaanderen gepubli­ceerd. Dit is aanvullend en deels overlappend met het overzicht dat deze webstek publiceerde.

BlauweLijn

 

11.08.2009 Discriminatie van personen met een handicap

Het CGKR heeft een brochure uitgegeven met als titel: "Discriminatie van personen met een handicap - Wat is het en wat doe je eraan? - Praktische info en tips"

BlauweLijn

 

02.08.2009 Richtlijn Angst

De Nederlandse Oncoline, die richtlijnen opstelt voor oncologische zorg, publiceerde recent een Richtlijn Angst.

BlauweLijn

 

02.08.2009 "Vechten tegen stigma en sociale uitsluiting"

De werkgroep psychiatrie van de Nationale Raad van Zieken­huisvoorzieningen stelt voor om dit thema te behandelen in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

BlauweLijn

 

01.08.2009 Behandeling Alzheimer

Het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg publiceerde een rapport over de medicamenteuze en niet-medicamenteuze interventies voor de ziekte van Alzheimer.

BlauweLijn

 

01.08.2009 Stoornissen in het gebruik van alcohol

In Nederland verscheen recent de nieuwe multidisciplinaire richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol.

BlauweLijn

 

01.08.2009 Europese databank gereglementeerde beroepen

Op 7 september 2005 verscheen de Europese Richtlijn 2005/36 betreffende de beroepskwalificaties. Deze moest tegen 20 oktober 2007 omgezet zijn in nationale wetgeving. Op 2 april 2008 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 13 december 2007 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties. Belangrijk in deze kwestie is het begrip 'gereglementeerd beroep'. Op haar website betreffende de professional qualifications heeft de Europese Commissie een gegevensbank waarop kan nagetrokken worden welke beroepen er gereglementeerd zijn in al de staten van de Europese Ruimte en Zwitserland.

BlauweLijn

Terug naar thuispagina

 

 

 

 

 

Dit is een Vlaamse webstek

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Flag_of_Flanders.svg/120px-Flag_of_Flanders.svg.png

 

www.klinpsy.com

 

website stat