BOODSCHAP van PATER GENERAAL
tot het congres van de Europese Confederatie
van de OUD-LEERLINGEN van de jezu´eten
Malta, 1-3 november 2001

[English]      [Franšais]      [Espa˝ol]


  

Het is mij een waar genoegen via deze video onder u te mogen zijn op het Europees Congres van de alumni(ae) van de jezu´eten in Malta. In het bijzonder dank ik Louis Cooreman, voorzitter van de Europese Confederatie: hij heeft mij uitgenodigd om op deze wijze u een persoonlijke groet en een korte boodschap te brengen. Jammer genoeg verhindert mij een reeds lang geplande reis naar Zuid-Amerika om lijfelijk aanwezig te zijn in Malta.

Van dit congres hebt u een Ignatiaanse ontmoeting willen maken. U neemt u voor nieuw leven in te blazen in het verwezenlijken van een welomschreven doelstelling: "Werken voor (de) anderen". Deze uitdrukking doet vanzelf terugdenken aan het congres van de Confederatie te Valencia in 1973. Pater Arrupe lanceerde toen zijn inmiddels vermaard geworden motto "Mensen voor anderen". Laat mij de heel sterke woorden die hij toen uitsprak, tien jaar na zijn dood in herinnering brengen:

"Vandaag moet ons eerste oogmerk inzake opvoeding zijn: mensen vormen die er zijn voor anderen. Zij leven niet voor zichzelf, maar voor God de Heer en Zijn Christus. Zij kunnen zich niet eens een liefde tot God voorstellen die niet meteen de liefde insluit voor de geringste onder onze medemensen in onze buurt. Zij zijn grondig hiervan overtuigd: als de liefde tot God niet uitmondt in rechtvaardigheid voor de mensen, dan is ze een aanfluiting van wat ze beweert te zijn".

Op dezelfde bijeenkomst heeft pater Arrupe zijn "beruchte" vraag gesteld: "Hebben wij, jezu´eten, u opgevoed tot rechtvaardigheid?" In alle eenvoud en nederigheid gaf hijzelf het antwoord: "Nee, dat hebben wij niet". Die woorden klinken nog steeds na in onze oren.

Tal van oud-leerlingen hebben in Valencia de toespraak van mijn voorganger vrij ongunstig onthaald. Sommigen voelden zich zowaar diep gegriefd. Hopelijk doet zich hetzelfde niet voor met mijn boodschap vandaag. Vanuit een Ignatiaans oogpunt treft het ons niettemin, na bijna dertig jaar, hoe gegrond en ter zake doend deze woorden blijven. Rechtvaardigheid, solidariteit en in dienst staan van anderen, speciaal van de uitgestotenen, zijn de laatste tijd sterk op de voorgrond getreden. Het zijn weer brandende kwesties zowel binnen de Kerk als in de wereldwijde samenleving.

Een van de trekken van hen, die volgens de Ignatiaanse spiritualiteit proberen te leven, kenmerken is: dat zij zich verdiepen in de wereld en de dagelijkse werkelijkheid, met haar licht- en schaduwzijden. Zo zoeken zij God en proberen ze in alles Hem te vinden. Door de ons omringende personen en situaties heen daagt de Heer ons uit om het Rijk Gods gestalte te geven. Waar het op aankomt: te onderkennen wat de Heer van ons vraagt en dan de juiste beslissing te nemen.
De huidige mondialisering (globalisering) bevat enorme mogelijkheden en verschrikkelijke bedreigingen. Zij plaatst ons voor nieuwe uitdagingen die onze oud-leerlingen, hetzij individueel hetzij als groep, niet uit de weg kunnen gaan. Laat me even stilhouden in de Europese context waarin u zich trouwens bevindt, en u drie specifieke actievelden aanwijzen om erover na te denken.

Tegen deze uitdagingen, en er zijn er nog meer, bent u opgewassen. U hebt een opleiding genoten, u beschikt over een geestelijk erfgoed, met name dat van Ignatius van Loyola, dat u voorbereidt om in partnerschap samen te werken met jezu´eten en anderen, en zodoende de nieuwe situatie in Europa en de wereld het hoofd te bieden. In dit opzicht hebben de Europese Confederatie en de nationale Federaties een sleutelrol te spelen. Meer dan een plaats waar de "old boys" nu en dan samenkomen om hun heimwee te koesteren, moeten de bonden voor hen een trefpunt zijn waar ze dezelfde visie delen, en zich opnieuw laven aan de bronnen van de Ignatiaanse spiritualiteit. U vindt er de nodige ruggensteun zodat u uw verbintenis om te "werken voor anderen" kunt nakomen in allerlei ondernemingen, ingegeven door rechtvaardigheid en mededogen.

Daar ligt, dunkt me, de diepe betekenis van uw zending als oud-jezu´etenleerlingenbonden. In het verlengde hiervan ben ik blij te horen dat de Europese Confederatie binnen de Wereldunie het van belang acht de Ignatiaanse spiritualiteit te bevorderen en haar leden te helpen deze dimensie een plaats te geven in hun leven van alledag. Dat behelst niet slechts concrete hulpprojecten tot een goed einde brengen, maar boven en vˇˇr alles de oud-leerlingen de mogelijkheid verschaffen om zelf te groeien in bovengenoemde spiritualiteit. Een bijzonder hulpmiddel daartoe is zich vertrouwd te maken met de Geestelijke Oefeningen. Deze hebben niets verloren van hun doeltreffendheid voor onze inzet als christenen in het Europa van onze dagen.

Het is mijn vurige wens dat uw congres een succes mag worden. Ik bid de Heer dat u, ge´nspireerd door Ignatius, nieuwe wegen vindt om samen met en voor anderen te werken aan de opbouw van een rechtvaardiger wereld waar alle mensen aldoor meer als broers en zusters met elkaar leven.

Peter-Hans Kolvenbach s.J.
Generaal-Overste

[Top]


[Jesuits in Europe]   [Jesuits in Europe Documents]   [Jesuit Alumni/ae Congress Malta 2001]