BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

 

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING

woensdag 13-12-2006Voormiddag

 

INTEGRAAL VERSLAG

 

 

 

03 Samengevoegde vragen van de heer Luc Goutry aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het uitblijven van een bescherming van de titel van psychotherapeut" (nr. 12535)

- mevrouw Hilde Vautmans aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de bescherming van de titel van psychotherapeut" (nr. 12660)

 

03.01 Luc Goutry (CD&V): Mijnheer de minister, dit onderwerp kwam al vaker aan de orde in deze commissie. Reeds jaren dringt de sector aan op een betere bescher≠ming van het beroep en, vooral, van de titel van psychotherapeut, om te voorkomen dat mensen misbruikt zouden worden door onbevoegde hulpverleners, wat in het verleden dikwijls het geval geweest.

De minister kondigde bij herhaling aan dat hij deze toestand wettelijk zou regelen. Daarover is er onder meer nog een groot colloquium geweest enkele maanden geleden. Inmiddels staan we aan de vooravond van de legislatuur en er is geen enkel wettelijk initiatief op dit ogenblik voldoende rijp en gedragen om tot een aanvaardbare en goede oplossing te leiden tijdens deze legislatuur. Tijdens het colloquium in juni is bovendien voldoende duidelijk geworden dat er een groot verschil in opvatting is tussen de zogenaamde Vlaamse strekking bij de psychotherapeuten en de Franstalige. De standpunten blijken nogal ver uit elkaar te liggen en er circuleren ook aparte teksten over.

Mijnheer de minister, wat is de stand van zaken in dit dossier? Hoe zult u de Vlaamse en Franstalige standpunten dichter bij elkaar kunnen brengen en verzoenen? Waarom kiest u niet voor een eenvoudige en snelle bescherming door de titel voor te behouden aan academisch gevormden en een beperkte categorie gelijkgestelden, zoals ook door uw voorgangers in een ontwerp vroeger voorgehouden?

 

03.02 Hilde Vautmans (VLD): Mijnheer de minister, het is geleden van eind vorig jaar, begin dit jaar dat we hierover samen met Dylan Casaer meermaals van gedachten hebben gewisseld. U weet dat ik zitting heb in de opvolgingscommissie sekten, waar heel duidelijk de noodzaak gebleken is om de titel van psychotherapeut te bescher≠men. Het is een van die aanbevelingen.

Ten tweede heeft de Kamer een heel goed document gemaakt over de stand van zaken van de bescherming van de titel van psychotherapeut in verschillende landen. Daaruit blijkt duidelijk dat in heel veel landen rondom ons die titel wel degelijk beschermd is.

In uw vorige antwoord zei u dat u eraan werkt en dat u met de sectoren heeft overlegd. Hoever staat u daarmee? Wanneer mogen wij het wetsontwerp in de Kamer verwachten?

In welke richting gaat het? Zoals de heer Goutry zei, is er inderdaad een verschil in visie tussen Nederlandstaligen en Franstaligen. Uit een schrijven van de beroepsverenigingen, dat ik heb ontvangen, blijkt dat zij wel degelijk achter de wet staan om de titel te beschermen, maar inhoudelijk verschillen zij wel van mening. Hoe zult u die verschillende meningen verzoenen?

 

03.03 Minister Rudy Demotte: Mijnheer de voorzitter, eerst en vooral wil ik verduidelijken dat ik uit alle adviezen die de betrokken beroepsmensen over het dossier uitbrachten, ook tijdens het colloquium dat ik in de maand april 2006 over het onderwerp organiseerde, nooit heb kunnen opmaken dat er van een echte, communautaire breuk in het debat sprake is.

De tekst die ik uitwerkte, heeft inderdaad een debat op gang gebracht. Dat geldt eveneens voor de teksten die mijn voorgangers tijdens de vorige legislatuur hebben voorgesteld en waarnaar u verwijst.

Dat wil echter niet zeggen dat in bedoelde teksten een Nederlandstalig of Franstalig standpunt terug te vinden is. De tekst die ik heb opgesteld, wordt momenteel op een interkabinettenvergadering besproken. Zoals ik net zei, gaat het er niet om een oplossing te vinden die het Nederlandstalige of het Franstalige standpunt verdedigt. Het debat wordt immers veeleer gevoerd door de vertegenwoordigers van de verschillende beroepen, stromingen en scholen.

Dat ook psychotherapeuten bij de erkende en gereglementeerde beroepstitels moeten worden opgenomen, is net het dringendste punt in het debat. De beroepen van psycholoog en psychiater zijn bovendien reeds gereglementeerd.

Het gevaar voor de patiŽnt bestaat momenteel dus eerder in het feit dat om psychotherapeut te worden, geen enkele opleiding of garantie is vereist. Eerder dan dat psychologen of weinig subtiele artsen misbruik zouden maken

De oplossing waarnaar u verwijst, is dan ook ontoereikend om het probleem van de veiligheid van de patiŽnten op het terrein op te lossen..

Om een preciezer antwoord op bepaalde vragen van mevrouw Vautmans te verschaffen, kan ik, ten slotte, zeggen dat de tekst van het wetsontwerp momenteel, zoals ik al zei, nog steeds op interkabinettenvergaderingen wordt besproken. Ik hoop de tekst voor het einde van de legislatuur aan de Ministerraad te kunnen voorleggen.

 

03.04 Luc Goutry (CD&V): Mijnheer de minister, ik begrijp wat u bedoelt en politiek vertaald betekent het dat het dossier is verdronken. Het dossier zit al zolang in de kabinetten en het kwam al in zoveel colloquia aan bod dat ik er geen oplossing meer van verwacht in de weinige tijd van drie of vier maanden die ons nog rest.

Het is nochtans jammer omdat het gevaar bestaat dat de nietbescherming van deze titel betreffende een belangrijke hulpverlening aan personen, een chronisch probleem of een verziekt dossier wordt dat op de duur nooit meer opgelost geraakt.

Daarom stel ik voor om te kiezen voor de minimale oplossing en niet voor de maximale waarbij men een totaal nieuw hoofdstuk maakt in het KB 78 rond geestelijke gezondheidszorg. Nee, ik wil onmiddellijk bescherming bieden in het KB 78 en in de reeds bestaande teksten ter bescherming van medische beroepen. Ik wil een minimale bescherming bieden aan degenen die academisch gevormd zijn en die het diploma van psycholoog of psychotherapeut hebben. Achteraf kan men nog een debat voeren, al zullen de verschillende meningen en zienswijzen volgens mij moeilijk te verenigen zijn. Daarom is er een arbiter nodig die boven de partijen staat en minimaal bepaalt wat gedaan wordt, zodat tenminste de patiŽnt al beschermd is tot er een oplossing ten gronde komt. Ik betreur dit en ik herhaal dat hoe langer het probleem blijft aanslepen, hoe moeilijker de oplossing zal zijn.

 

03.05 Hilde Vautmans (VLD): (Ö)U zegt dat u het ontwerp voor het einde van de legislatuur indient bij de Ministerraad. Ik zou het nog heel graag hier in het Parlement willen bespreken. Ik denk dat we daarom op een iets striktere timing moeten mikken. Wij hebben met de commissie Sekten Ė er is hier niemand aanwezig die daaraan deelnam Ė de klemtoon erop gelegd dat dit werkelijk noodzakelijk is, als men ziet hoeveel gebedsgenezers en alternatieve genezers zich op die markt begeven, met schadelijke sektarische praktijken. Dit is geen wet om een wet te hebben. Het is weldegelijk een noodzaak om die schadelijke zaken te kunnen aanpakken.

Ik zou alleen willen vragen dat u aan de interkabinettenwerkgroep vraagt om een duwtje te geven aan dit dossier, zodat het misschien in januari of februari door de Ministerraad kan worden behandeld en we het hier nog in het Parlement kunnen bespreken.

Ik denk echt dat het een noodzaak is.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos