COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ

 

dinsdag 25-10-2005 Namiddag

mardi 25-10-2005 Après-midi

 

13 Vraag van de heer Luc Goutry aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de stand van zaken met betrekking tot het wetsontwerp inzake de psychosociale beroepen" (nr. 8285)

13 Question de M. Luc Goutry au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "la situation en ce qui concerne le projet de loi relatif aux professions psychosociales" (n° 8285)

 

13.01 Luc Goutry (CD&V): Mijnheer de minister, reeds jaren wacht de sector van de psychologen en psychotherapeuten op een wettelijke erkenning en regeling van de klinische psychologen, de klinische seksuologen, de klinische orthopedagogen en de psychotherapeuten. Het is een lang verhaal. De commissie heeft reeds hoorzittingen gehouden en is in de vorige legislatuur ook al begonnen met de besprekingen van de verschillende wetsvoorstellen en ook een toenmalig wetsontwerp. Er is echter een grote kloof gebleken tussen de visie van de Nederlandstalige en de Franstalige verenigingen voor psychologen en psychotherapeuten. In deze kon dus tot nog toe nog geen compromis worden bereikt. Vandaar mijn vragen.

Ten eerste, kunt u de huidige stand van zaken weergeven? Met andere woorden, is er nu een voorontwerp van wet klaar?

Ten tweede, wat zijn dan de grote lijnen van dat voorontwerp?

Ten derde, wanneer plant u dat het ontwerp de Kamer zou bereiken, waardoor wij tot de behandeling ervan kunnen overgaan?

 

 

13.02 Minister Rudy Demotte: Mijnheer Goutry, wat de huidige stand van zaken betreft, klopt het dat ik, in nauwe samenwerking met de heer Mayeur en mevrouw Van de Casteele, gewerkt heb aan de opstelling van een ontwerptekst voor de reglementering van de uitoefening van de geestelijke gezondheidsgroepen. Experts en vertegenwoordigers van de twee belangrijkste Gemeenschap­pen van ons land hebben deelgenomen aan de werkvergaderingen. De tekst is daarna voor een uitgebreid overleg voorgelegd aan de twee delen van ons land. De tekst werd ook voorgelegd aan de faculteitsvoorzitters van de geneeskundefaculteiten van ons land, de faculteitsvoorzitters van de psychologiefaculteiten van ons land en de voornaamste vertegenwoordigende associaties van psychotherapeuten in de verschillende disciplines die momenteel gelijktijdig bestaan.

 

De grote lijnen van het project kunnen als volgt worden samengevat.

Het project stelt de lijst op met de drie categorieën van geestelijke gezondheidsberoepen die als dusdanig erkend worden en waarvan de beoefenaars gerechtigd zijn op autonome wijze hun beroep te beoefenen. Ten eerste, de geneeskundige beroepen: het gaat hier om de erkenning van geneesheer-specialisten in geestelijke gezondheid, zijnde de psychiatrie, de neuropsychiatrie en de kinderpsychiatrie.

Ten tweede, de beroepen van klinische psychologie, klinische seksuologie en klinische pedagogie, waarvan de beoefenaars houders moeten zijn van erkende universitaire dipoma’s in de materie, met inbegrip van stage.

Ten derde, de beroepen van psychotherapie waarvan de beoefenaars aan verschillende voorwaarden inzake vorming en ervaring moeten voldoen.

Het project erkent vervolgens enkele beroepen als assistenten in de geestelijke gezondheid, voor zover zij hun beroepsactiviteit uitoefenen in het gebied van de geestelijke gezondheid.

Tot slot bepaalt het project een aantal belangrijke principes, zoals bijvoorbeeld het feit dat het project geen afbreuk doet aan de bevoegdheden van de geneesheren in de geestelijke gezondheid en dat het een hoge raad voor de geestelijke gezondheidszorg zal oprichten.

Momenteel wordt er nog steeds overleg gepleegd over de ontwerptekst. De laatste reacties worden verwacht in de maand november. Daarna zal de tekst worden aangepast in het licht van het geheel van opmerkingen en kan hij aan de Ministerraad worden voorgelegd.

 

13.03 Luc Goutry (CD&V): Mijnheer de minister, welk concreet tijdskader kunnen wij verwachten? Wanneer zal het ontwerp de Kamer bereiken? Een stuk van het antwoord is natuurlijk al een paar keer gegeven. Nu komt het erop aan te weten wanneer het ontwerp hier in het Parlement zal belanden en door ons zal worden besproken.

 

13.04 Minister Rudy Demotte: Ik kan u geen precieze timing geven, want ik heb absoluut geen indicaties daarvoor.

 

13.05 Luc Goutry (CD&V): Ik zal wellicht bij herhaling een meer precieze vraag over het dossier stellen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

 

***

Le Compte rendu analytique:

 

 

Luc Goutry (CD&V): Le secteur attend depuis des années déjà une réglementation légale pour les psychologues cliniciens, sexologues et orthopédagogues d’une part et les psychothérapeutes de l’autre. La commission a constaté un profond clivage entre Néerlandophones et Francophones. Où en est ce dossier ? Quelles sont les grandes lignes de l’avant-projet de loi ? Quand ce projet de loi sera-t-il déposé à la Chambre ?

 

Rudy Demotte, ministre (en néerlandais): J’ai préparé un projet en étroite collaboration avec M. Mayeur et Mme Van de Casteele. Des experts et des représentants du Nord et du Sud du pays ont participé aux réunions de travail.

Le texte a déjà été soumis aux deux communautés linguistiques, aux présidents de facultés de médecine et de psychologie ainsi qu’à l’association des psychothérapeutes.

La proposition comprend une liste de trois catégories de professions de santé mentale reconnues dont les praticiens sont habilités à exercer leur profession. Le premier groupe se compose de médecins, le deuxième de psychologues, de pédagogues et de sexologues et le troisième de psychothérapeutes. Les deux derniers groupes sont soumis à des conditions de formation et d’expérience. Outre ces trois groupes, plusieurs assistants en soins de santé mentale sont également reconnus.

Un principe important consiste à ne pas porter atteinte aux compétences des médecins. Le secteur des soins de santé mentale sera en outre doté d’un Conseil supérieur.

Toutes les observations des milieux concernés me seront parvenues fin novembre. Le projet de loi sera ensuite adapté sur cette base, avant d’être présenté au Conseil des ministres et déposé au Parlement. Je ne puis encore vous donner de calendrier précis.

 

 

KlinPsy-dossier Statuut