Hoorzitting in de Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing

19 maart 2003

Prof. N. Van Broeck, Voorz. Belgische Federatie van Psychologen – Présid. Fédération Belge de Psychologues

 

 

Inleiding

19 maart 2003 nodigde de voorzitter van de commis­sie Volksgezondheid van de Kamer van Volksverte­genwoor­digers, mevrouw Yolande Avondtrood, een aantal personen uit om gehoord te worden in verband met de wetsvoorstellen omtrent de klinische psycho­logie, de klinische seksuologie en de klinische ortho­pedagogiek. Terzelfdertijd werd ook het wetvoorstel omtrent de psychotherapie onderzocht. Als voor­zitter van heb ik het standpunt van de Belgische federatie toegelicht. Ik heb me hierbij gebaseerd op het stand­punt dat door de Raad van Bestuur werd ingenomen op grond van de consensustekst opgemaakt door de werk­groep ‘Klinische psychologie’. Deze groep samenge­steld uit vertegenwoor­di­gers van de 7 universiteiten en de diverse beroepsgroepen vergaderde onder de leiding van de voorzitters van de beide klinische sec­toren, met name Jean Marc Priels en Patrick De Meu­lemeester.

 

In de inleiding heb ik kort de federatie voorgesteld  (1700 psychologen, ndl- en franstaligen, 4 sectoren (arbeid- organi­satie, educatieve sector, onderzoek en onderwijs, klinische), 12 ndl- en fr.talige vereni­gin­gen, (bijlage 1)(1) Ook heb ik aangegeven in de dos­siers geïnteresseerd te zijn vanuit mijn functie als professor klinische psychologie, psychotherapie en cognitie- en gedragstherapie  aan de UCL (deeltijds aan de KUL). In deze functie was ik gedurende 5 jaar academisch verantwoordelijke voor de derde cyclus opleiding ‘Psycho­the­rapie. Recent rondde  samen met prof. Liétaer van de KUL een studie af naar  ‘Het profiel van de psychotherapeut in België’.

 

 

Introduction

Le 19 mars 2003, la présidente de la commission San­té Publique de la Chambre des représentants, ma­da­me Yolande Avondtrood, avait invité une série de personnes pour être entendues dans le cadre des pro­jets de loi sur la psychologie clinique, la sexologie  clinique et l’orthopédagogie. En même temps le pro­jet de loi sur la psychothérapie était examiné. En tant que président j’ai présenté le point de vue de la FBP. Je me suis basé sur la position adopté par le Conseil d’adminis­tration qui s’est basé sur le texte de consen­sus du groupe de travail ‘Psychologie clinique’. Ce groupe composé des repré­sentants des 7 universités et des associations profession­nelles se réunissait sous la direction des présidents des deux sec­teurs cliniques, Jean Marc Priels et Patrick De Meule­meester.

 

 

 

 

Dans l’introduction j’ai brièvement présenté la Fédé­ration (1700 psychologues, ndl.- et francophones, 4 secteurs (travail et organisation, éducation, recherche et enseignement, clinique) , 12 associations ndl- et francophone (annexe1)(1) . J’ai également exprimé mon intérêt pour les dossiers en tant que professeur en psychol. clinique, psychothérapie et thérapie cogniti­vo-comportementale à l’UCL (et à temps partiel à la KUL). Dans cette fonction j’était pendant 5 ans res­pon­sable académique du diplôme d’études spéciali­sées de for­mation à la psychothérapie de l'UCL. Récemment j’ai clôturé une recherche sur le ‘Profil du psychothérapeute en Belgique, en collaboration avec G. Lietaer (KUL)

Standpunt van de BFP

De BFP/FBP beschouwt beide wetsontwerpen (2222/001 en 2224/001) als duidelijk van elkaar onderscheiden. Elk ontwerp moet apart onderzocht en beoordeeld worden.  

 

1. Wetsvoorstel 2222/001, voorstel ‘klini­sche psychologie, klinische seksuologie, kli­nische orthopedagogiek. (in het volgende beperkt ik mij tot bespreking van het voorstel 'klinische psychologie)

 

Uitgangspunt : dringende nood aan reglementering

·         onduidelijkheid bij het publiek over de beroepskwalifica­ties van de verschillende zorgverleners

·         ongelijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van klini­sche psychologen voor cliënten / patiënten die nood heb­ben aan dit type hulpverlening

·         ontbreken van een statuut voor de klinisch psycholoog in de gezondheidsinstellingen

·         ontbreken van deontologische controle

·         onmogelijkheid tot beroepserkenning in andere Europese landen overeenkomstig  EC Directief 89/48

 

Werkwijze:

·         Coördinatie van een werkgroep met vertegenwoor­digers van de Belgische universiteiten (KUL, RUG, VUB, UCL, ULB, Mons (2) , Ulg) en van de professionele verenigin­gen aangesloten bij de BFP

·         het standpunt van de werkgroep neergelegd in de con­sensustekst werd aangenomen als standpunt van de BFP

 

 

Argumenten: De volgende argumenten liggen aan de basis van de ondersteuning van dit wetsontwerp

·         het beroep van klinisch psycholoog wordt op positieve wijze gedefinieerd met aangeven van de activiteiten die op autonome wijze kunnen worden uitgevoerd

·         het principe van de eigen verantwoordelijkheid tot het kennen en respecteren van de grenzen van zijn competentie en de verplichting tot doorverwijzen naar geëigende zorgverleners wordt duidelijk in het voorstel ingeschreven

·         de vereiste basisopleiding  op het niveau van 5 jaar universitaire vorming in de psychologie garandeert de verankering van de klinische toepassingen in de psychologie als wetenschap

·         De oprichting van een Nationale raad voor de Klinische psychologie staat voor een correcte advisering van de minister wat erkenning betreft en is een eerste stap tot het invoeren van een deontologische controle

·         De verantwoordelijkheden van de klinisch psycholoog worden geëxpliciteerd op een wijze die integratie in het bestaande systeem van de gezondheidszorg toelaat

 

Position de la FBP

La FBP/BFP considère les projets de loi (2222/001 et 2224/001) comme distincts. Chaque projet mérite un examen et une évaluation séparée.

 

1. Projet de loi 2222/001, projet 'psycholo­gie clinique, sexologie clinique et orthopé­dagogie clinique'. (Dans ce qui suit je me limiterai à une discussion du projet 'psychologie clinique')

 

Point de départ: besoin urgent de réglementation

·         Manque de clarté auprès du public quant aux qualifi­cations professionnelles des différents soignants

·         Accessibilité et disponibilité dicriminatoires pour les clients / patients qui ont besoin de l'aide d'un psychologue clinicien

·         Absence de statut pour les psychologues cliniciens dans les institutions de la santé

·         Absence de contrôle déontologique

·         Impossibilité de reconnaissance professionnelle dans les pays européens selon la directive CE 89/48

 

Méthode de travail

·         Coordination d'un groupe de travail constitué des repré­sentants des différentes universités Belges (KUL, RUG, VUB, UCL, ULB, Mons (2), Ulg) et des associations professionnelles de la FBP.

·         La position de ce groupe de travail exprimé dans un texte de consensus a ensuite été soumise au et approuvée par de CA de la FBP comme position de la FBP

 

Arguments: les arguments suivants sont à la base du support de la FBP pour le projet:

·         La profession de psychologue clinicien est définie d'une façon positive avec mention des actes qui peuvent être exercés d'une façon autonome

·         Le principe de la responsabilité vise à connaître et respecter les limites de ses propres compétences. L'obligation de renvoyer aux soignants appropriés est clairement inscrite dans le projet

 

·         La formation de base requise à un niveau de 5 années de formation universitaire garantie l'ancrage des applications cliniques dans la psychologie en tant que discipline scientifique

·         La constitution d'un Conseil National de la Psychologie clinique peut mener à des avis corrects du ministre dans les matières de reconnaissance et constitue la première étape vers un contrôle déontologique

·         Les responsabilités du psychologue clinicien sont explicitées d'une façon qui  permet son intégration dans le système des soins de santé existant

 

Amendementen 2222/002:

Het wetsvoorstel was voor de BFP/FBP aanvaardbaar zonder deze amendementen. Het toevoegen ervan, zelfs indien het over nuttige aanvullingen gaat, kan het risico van niet aanvaarding verhogen waardoor de kosten groter zijn dan de baten. 

 

Amendementen 1 en 2: de invoering van een apart hoofdstuk 'gezondheidsberoepen van psycho-sociale aard':

·         Een onderscheid maken tussen zorg voor geeste­lijke en  lichamelijke gezondheid is theoretisch én praktisch onmogelijk in een bio-psycho-sociaal model van gezondheid.

·          Het is onmogelijk competenties af te bakenen op grond van het doel dat men nastreeft, met name geestelijke of lichamelijke gezondheid, omdat beide objectieven door alle gezondheidswerkers (en leken) gedeeld worden in de zorg voor de ander.

·         Competenties kunnen enkel afgebakend worden op grond van gebruikte methoden en technieken die die men inzet om dit doel te bereiken geba­seerd zijn op specifieke wetenschapsdomeinen waarin de beroepsbeoefenaar is opgeleid  (medi­sche wetenschappen, psychologische wetenschap­pen …) .

·         Evoluties in onderzoek en behandeling van ge­zond­heidsproblemen in de ons omringende landen  gaan in de tegenovergestelde richting

 

 

Amendement 3 : het weglaten van de clausule 'onverminderd de bevoegdheden van …': in principe akkoord 

 

Amendement 4: …  en het benadrukken van het feit dat andere beroepsgroepen de betreffende beroepstitels niet mogen dragen:

In principe akkoord, maar de evolutie in het KB 78 gaat in de richting van de positieve definitie van com­petentie en de verantwoordelijkheid tot kennen van de grenzen ervan; een amendement dat de mogelijkheden van anderen wil beperken gaat in de tegenovergestelde richting

 

 

Amendement 5: het installeren van een deontologische commissie:

Dit is een reële verbetering van het wetsontwerp

 

Amendementen 6 en 7:

O.K.

 

 

Amendements 2222/002:

Le projet était pour la FBP/BFP  acceptable sans amendements. L'ajout d’amendements, même s'il s'agit de compléments utiles, peut augmenter le risque de non-acceptation du projet de loi, ce qui serait actuellement plus préjudiciable que bénéfique.

 

Amendements 1 et 2: a propos de l'introduction d'un chapitre séparé pour les 'professions de santé à caractère psychosocial'

·         Distinguer les soins pour la santé mentale et la santé physique est théoriquement et pratiquement impossible dans un modèle bio-psycho-social de la santé.

·         Il est impossible de délimiter des compétences en fonction de l'objectif que l’on veut atteindre. Cette délimitation est particulièrement impossible pour ce qui concerne la santé physique ou mentale, parce que ces objectifs sont partagés par tous les soignants (et aussi par d’autres personnes) qui procurent des soins

·         Les compétences ne peuvent être délimitées que sur base des méthodes et techniques spécifiques mises en place pour atteindre ces objectifs et qui s’appuient sur un domaine scientifique spécifique dans lequel le profes­sionnel est formé (les sciences médicales, les sciences psychologiques, etc.  …)

·         Les évolutions qui concernent les modalités de prise en charge des problèmes de santé vont, dans les pays qui nous entourent, dans le sens opposé de ce qui est proposé dans cet amendement. 

 

Amendement 3 : enlever la clause « sans préjudice de la compétence … »:

En principe nous marquons un accord sur ce point

 

Amendement 4 : l'accentuation du fait que les autres professionnels ne peuvent pas porter le titre en discussion : 

En principe O.K., mais L'évolution de l’AR 78 va d’une part dans la direction d'une définition positive des compétences et d’autre part dans le sens de la responsabilité à connaître et respecter les limites de celles-ci. Un amendement limitant les possibilités d'autres professionnels va dans la direction inverse.  

 

Amendement 5: l'institution d'une commission de déontologie :

Ce point  représente une réelle amélioration du projet

 

Amendements 6 et 7 :

Un accord est marqué sur ces points.

2. Wetsvoorstel  2224/001

Na discussie kan de FBP zich akkoord verklaren met wetsvoorstel psychotherapie als een eerste stap naar een ideale wetgeving. De discussie betrof de vraag of het 'psychotherapie' niet eerder een methode is die door diverse disciplines kan aangewend worden ten behoeve van de gezondheid van de cliënt, dan wel een apart beroep met een eigen identiteit. In de ons omrin­gende landen waar psycho­therapeutische activiteiten bij wet geregeld worden, komen beide oplossingen voor. Psychotherapie zien als een gespe­cialiseerde beroepstitel van een ander beroep, heeft als voordeel dat de gebruiker steeds op de hoogte is van het basis­beroep van de psychotherapeut in kwestie (maat­schap­pelijk werker / psychotherapeut, psychiater / psychothera­peut, psycholoog/ psychotherapeut,  etc. )

 

Niettegenstaande deze uitgangsvraag is het wets­voor­stel binnen de Belgische gezondheidszorg-context is dit voorstel voor de FBP toch een te ondersteunen initiatief, omdat de nood aan kwaliteitszorg te groot is om nog te wachten.

 

De nood aan een reglementering is groot om een aantal redenen:

·         de onduidelijke beeldvorming voor de cliënt / patiënt / gebruiker van de zorg : wie kan me helpen met wat?

 

·         De nood aan bewaken en bevorderen van de kwaliteit

 

·         De nood aan bewaken en stimuleren van het naleven van deontologische regels en aan het  uitschakelen van charlatanisme en misbruiken

 

Werkwijze:

Discussie commissie psychotherapie van de FBP/BFP

 

 

De argumenten onderliggend aan de ondersteuning van dit wetsontwerp zijn de volgende :

·         De expliciete definitie van het beroep laat toe het publiek te omtrent wie waarvoor deskundige hulp kan bieden

·         het belang van empirisch ondersteunde,  wetenschap­pelijk onderbouwde theoretische referentiekaders  voor psychotherapeutisch handelen wordt benadrukt (kwali­teitscontrole wat de gebruikte methoden en technieken betreft)

·         De in de wet voorziene basisopleiding en de aanvullende opleiding op universitair niveau garanderen de minimale noodzakelijke theoretische en praktische kennis. Zij benadrukken ook de relatie tussen  de psychologie als wetenschap en de psychotherapeutische toepassingen ervan. Het benadrukken van de wetenschappelijke fundamenten waarop de toepassingen gebaseerd zijn is noodzakelijk met het oog op controle van de kwaliteit van de verstrekte zorgen.

·         De opleidingseisen voor de specialisatie-opleiding in de psychotherapie expliciteren de minimale inhoud en duur en de noodzakelijke onderdelen van een vorming die moet toelaten de psychotherapeutische vaardigheiden te verwerven (kwaliteitszorg wat de deskundigheid van de verstrekkers betreft)

 

2. Projet de loi 2224/001

Après discussion, la FBP peut se déclarer d'accord avec la proposition de loi sur la psychothérapie com­me premier pas vers une législation idéale. La discus­sion concernait la ques­tion de savoir si la psychothé­ra­pie est une méthode de travail utilisée par différents professionnels d'une part ou une profes­sion à part entière d'autre part. Dans les pays qui nous entou­rent et dans lesquels les activités psychothérapeutiques sont réglées par une loi, les deux solutions existent . Le fait de voir la psychothérapie comme un titre pro­fessionnel spécialisé a pour avantage que l'utilisateur soit au courant de la profession de base du psychothé­rapeute en question (assistant social / psychothéra­peu­te, psychiatre/psycho-thérapeute, psycholo­gue/ psy­cho­thérapeute, etc.)

 

Selon cette question de départ, le projet de loi est pour la FBP - dans le contexte actuel des soins de santé en Belgique - une initiative à défendre. Il est à défendre car le besoin de soins de qualité dans ce domaine est beaucoup trop urgent pour que l’on attende plus longuement.

 

Le besoin d'une réglementation est très grand. Les raisons suivantes peuvent être évoquées :

·         Le patient / client n'a pas actuellement d'image claire quant aux soignant disponible: qui peut m'aider et pour quel type de problème ?

·         Il existe un besoin urgent de contrôle et de promotion de la qualité des soins

·         Il existe a un besoin urgent de contrôle du respect des règles déontologique et d’'élimination du charlatanisme et des abus.

 

Méthode: 

Discussion et prise de position dans la commission Psychothérapie de la FBP.

 

Les arguments sous jacents à notre support pour le projet sont les suivants::

·         La définition explicite de la profession et de ses compé­tences permet d'informer le public quant aux soins offerts

·         L'importance des cadres théoriques basés sur les recher­ches empiriques et scientifiquement fondés sous jacent aux interventions psychothérapeutiques est accentué (con­trôle de qualité par rapport aux méthodes et techni­ques utilisées)

·         La formation de base et la formation complémentaire, établis à des niveaux nécessaires d’ enseignement supé­ri­eur et universitaire, garantissent la connaissance théorique et pratique minimale nécessaire et accentuent la relation  entre la psychologie comme science et  ses applications sous forme d'interventions psychothérapeutiques. Insister sur les fondements scientifiques des  applications est nécessaire en vue d’un réel contrôle de la qualité des soins.

·         Les critères pour la formation spécialisée explicitent le contenu, la durée et les éléments nécessaires d'une for­mation qui doit permettre d'acquérir les compétences psychothérapeutiques (contrôle de qualité de la compé­tence des soignants). 

Amendementen 2224/003

De BFP begrijpt de motieven die ten grondslag liggen aan deze amendementen maar is van mening dat ze moeilijk te verdedigen zijn en dat ze de aanvaarding van het voorstel als geheel kunnen compromitteren.

 

Amendement 1. Onderscheid groep A (klinische psychologie, klinische seksuologie en klinische orthopedagogiek) en groep B (psychotherapie)

Het maken van dit onderscheid is enkel nodig wanneer men het amendement 2222/002 nr. 1 aanvaardt. De BFP begrijpt de motieven maar beschouwt de creatie van een dergelijk hoofdstuk als theoretisch en prak­tisch moeilijk verdedigbaar.

 

 

Amendement 2.  : het weglaten van de clausule 'onverminderd de bevoegdheden van …': in principe O.K.

 

Amendement 3:   en het benadrukken van het feit dat andere beroepsgroepen de betreffende beroepstitels niet mogen dragen:

In principe akkoord maar de evolutie in het KB 78 gaat in de richting van de positieve definitie van com­petentie en de verantwoordelijkheid tot kennen van de grenzen ervan; een amendement dat de mogelijkheden van anderen wil beperken gaat in de tegenovergestelde richting

 

Amendement 4.  Oprichten van een deontolo­gi­sche commissie:

dit is een reële verbetering van het wetsontwerp

 

Amendementen 5 en 6. Toevoegen van instellingen voor onderwijs voor sociale promotie:

Valt nog te onderzoeken, met het oog op het bewaken van de kwaliteit van de basisopleiding

 

Amendements 2224/003

La FBP comprend les motifs sous jacents à ces amende­ments, mais est d'opinion qu'ils sont d'une part difficile à dé­fendre et d'autre part qu'ils peuvent compromettre l'accepta­tion du projet.

 

Amendement 1. La distinction entre groupe A (psycho­logie clinique, sexologie clinique et orthopédagogie) et groupe B (psychothérapie)

Faire cette distinction ne serait nécessaire que si l’on accep­tait l'amendement 2222/002, nr. 1. La FBP comprend les motifs, mais considère que la création d'un tel chapitre séparé est difficilement défendable d'un point de vue théo­rique et pratique.

 

Amendement  2: enlever la clause ' sans préjudice de la compétence …': en principe d'accord

 

 

Amendement 3: l'accentuation du fait que les autres professionnels ne peuvent  pas porter le titre en discussion: 

En principe O.K., mais l'évolution dans l’AR 78 va dans le sens d'une définition positive des compétences en jeu et de la responsabilité à connaître et respecter les limites de celles-ci. Un amendement limitant les possibilités des autres va dans la direction inverse.  

 

Amendement 4: la constitution d'une commission de déontologie : ce point constitue une réelle amélioration du projet

 

Amendements 5 et 6: ajouts des institutions d'enseignement de promotion sociale :

Serait à  examiner du point de vue de la protection de la qualité de la formation de base

Besluit

De voorbije jaren is zeer intensief  gewerkt aan een door de meerderheid van de psychologen ondersteund standpunt . Nooit eerder waren we zo dicht bij een ook wettelijke definitie van het  beroep van klinisch psycholoog en een structurele integratie in het systeem van de gezondheidszorg. Ons werk is gedaan.

Het is nu aan de politici om ervoor te zorgen dat alle patiënten / cliënten die dit nodig hebben krijgen waar ze recht op hebben: toegankelijke, wetenschappelijk onderbouwde,  kwaliteitsvolle en deontologisch correcte psychologische hulp. Als de politici deze kans laten liggen blijft alles verder afhangen van persoonlijke kwaliteiten en motivatie van individuele zorgverstrekkers  en blijft het risico op ama­teurisme zeer groot.

 

Conclusion

Les années écoulées nous avons travaillé intensive­ment pour arriver à une position portée par la grande majorité des psychologues. Jamais nous n’avons été aussi proche d'une définition légale de la profession de psychologue clinicien et d'une intégration struc­tu­relle dans le système des soins de santé. Nous avons largement accompli notre travail. C'est maintenant au politique de faire le nécessaire pour que tous les pa­tients / clients qui en ont besoin reçoivent l'aide à la­quelle ils ont droit: une aide psychologique acces­si­ble, scientifiquement fondée, de haute qualité et déli­vrée d'une façon déontologiquement correcte. Si le politique manque cette occasion de légiférer, tout continuera de déprendre des qualités et de la motiva­tion personnelles des soignants. Ainsi le risque d'ama­teurisme resterait réel.

 

Bijlagen:

1.      verenigingen aangesloten bij de BFP /FBP in 2002 met respectievelijke ledenaantallen

 

2.      Leden van de werkgroep 'Klinische Psychologie' : vertegenwoordigers van de 7 Belgische Univer­si­teiten en van de beroepsverenigingen van klinisch psychologen

 

3.      Reglementering van de titels / uitoefening van de beroepen van psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut in de landen van de EG + Zwit­serland en Noorwegen

 

Coördinaten

 

nady.vanbroeck@psp.ucl.ac.be

 

 

Annexes:

1.      Associations fédérées par la FBP/BFP en 2002 et nombre de membre respectifs

 

2.      Membres du groupe de travail :'psychologie cli­nique': représentants des 7 Universités Belges et des associations professionnelles de psycholo­gues cliniciens

 

3.      Réglementation des titres / exercices des profes­sions de psychologue, psychologue clinicien et psychothérapeute dans les pays de la CE + la Suisse et le Norvège

 

 

coordonnées:

 

nady.vanbroeck@psp.ucl.ac.be

 

(1) Sinds 2003 maakt APPPsy geen deel meer uit van de federatie

 

(2) Eén univ, de univ. Van Mons Hainaut heeft zich gedistanci­eerd van dit standpunt

(1)  A partir de 2003 une association, l'APPPsy  ne fait plus partie de la fédération

(2) Une université, l'univ de Mons / Hainaut, s'est distanciée de la position du groupe de travail

 

 

KlinPsy-dossier Statuut