Persmededeling

 

 

Standpunt van de Belgische Federatie van psychologen

over het wetsontwerp aangaande de klinische psychologie

 

Na uitgebreide bespreking van de wetsvoorstellen aangaande de uitoefening van de klinische psychologie, heeft de Belgische Federatie van psychologen (BFP) het volgende standpunt ingenomen:

 

De BFP steunt het voorstel van de minister van Volksgezondheid, Consumentenzaken en Leefmilieu zoals het is overgemaakt aan het parlement, dus na de aanpassingen vanuit het advies van de Raad van State en vanuit de raadpleging van de beroepsgroepen in het werkveld.

 

In dit voorstel werden immers de voornaamste punten verwerkt welke voordien door de BFP waren aangebracht in haar consensustekst die in april 2002 werd overgemaakt aan de minister van volksgezondheid, aan de leden van de commissie volksgezondheid van kamer en senaat, alsook aan de voorzitters van de politieke partijen.

 

Deze consensustekst kwam tot stand door het werk van een groep psychologen experts die bestond uit vertegenwoordigers van de universiteiten en van de Belgische beroepsverenigingen van klinische psychologen. In de tekst worden de noties van verantwoordelijkheid, autonomie en deontologie eigen aan de uitoefening van het beroep van klinisch psycholoog op de voorgrond geplaatst.

 

Van daaruit neemt de BFP het volgende standpunt in:

 

We beschouwen het wetsontwerp als ontvankelijk, gezien de volgende elementen:

 

§         Het definieert op adequate wijze het beroep van klinisch psycholoog en tevens ook het niveau van de noodzakelijke voorafgaande opleiding.

 

·         Het beschrijft de uitoefening van de klinische psychologie binnen het kader van een autonome praktijk

 

·         Het geeft de verantwoordelijkheid aan van de klinisch psycholoog als beoefenaar van zijn praktijk in een duidelijk besef van, en respect voor, de grenzen van zijn bekwaamheden.

 

·         Het voorziet in de oprichting van raden die adequaat zijn samengesteld, en in de opstelling van procedures die nodig zijn voor de erkenning van de beoefening van de klinische psychologie en voor de kwaliteitscontrole daarop.

 

·         Het omschrijft de verantwoordelijkheden van de beroepsbeoefenaars van de klinische psychologie op zo’n manier dat het mogelijk wordt het beroep van klinisch psycholoog in te passen in het systeem van de gezondheidszorg.

 

·         De Belgische Federatie van Psychologen heeft eveneens kennis genomen van de alternatieve voorstellen neergelegd door de heer Yvan Mayeur en mevrouw Collette Burgeon aangaande een veel bredere « uitoefening van de geestelijke gezondheidszorg ». Een splitsing tussen geestelijke gezondheid en lichamelijke gezondheid, zoals wordt gemaakt in het voorstel van de Heer Mayeur en Mevrouw Burgeon, lijkt ons niet verdedigbaar rekening houdend met de huidige ontwikkelingen in het domein van de psychologische wetenschap en haar toepassingen in de gezondheidszorg enerzijds, en met de recente evoluties in de wetgeving van de ons omringende landen anderzijds. Het wetsontwerp omtrent de uitoefening van de klinische psychologie is bovendien een goede stap opdat in de toekomst een wettekst kan besproken worden omtrent de beoefenaars van de psychotherapie.

 

In overeenstemming met de doelstellingen in haar statuten, wenst de Belgische Federatie van Psychologen op dit ogenblik haar aandacht te richten op het bekomen van een aangepast statuut voor de klinische psychologen. De Belgische Federatie van Psychologen bevestigt nochtans haar bereidheid om in de toekomst deel te nemen aan een meer ruime reflexie betreffende de wetgeving voor alle beroepen in de gezondheidszorg in België.

 

Momenteel resten nog slechts enkele reserves omtrent het wetsontwerp:

             - Zo zou, zonder voorbehoud van de geneeskunde, een specifieke vorming in de klinische psychologie vereist moeten zijn voor iedereen die deze wenst uit te oefenen

             - Zo zou ook een duidelijke vermelding van de deontologie, specifiek voor psychologen, moeten voorkomen in de missies van de Nationale Raad van Klinische Psychologie.

 

De Belgische Federatie van Psychologen ondersteunt het wetsontwerp van de heer Tavernier, minister van Volksgezondheid, Consumentenzaken en Leefmilieu.

Zij hoopt dat de kamer van volksvertegenwoordigers met een unanieme stem het wetsontwerp op de uitoefening van de klinische psychologie zal ondersteunen wanneer het wordt voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

 

 

 

Patrick De Meulemeester                  Priels Jean-Marc                                Nady Van Broeck

Ondervoorzitter Nl                             Ondervoorzitter Fr                             Voorzitster BFP

 

 

 

Een volledige persmap kan bekomen worden op ons secretariaat.  Zij omvat: 1/ de tekst van het wetsontwerp – 2/De brief die de Belgische Federatie van Psychologen in april 2002 verzond naar de minister van volksgezondheid – 3/De consensusnota van de expertengroep, verzonden aan het ministerie voor volksgezondheid in mei 2002 – 4/Een toelichting van de overeenkomsten tussen de criteria aangebracht in tekst 1 en 2, en de tekst van het wetsontwerp – 5/ De brochure met de voorstelling van de Belgische Federatie van psychologen en haar deontologische code.